Jak šel čas

Vytvořili jsme souhrn těch nejdůležitějších politických událostí za dobu naší opoziční činnosti. V tomto přehledu najdete také návrhy, které jsme podali na zastupitelstvo města v průběhu tohoto volebního období a důležitá hlasování. Jako opozice jsme neměli mnoho nástrojů, jak dosáhnout toho, co jsme pokládali za dobré. V naprosté většině případů jsme byli přehlasováni koaliční většinou.

Přehledný souhrn naší práce najdete zde »

Rok 2022

23. a 24. září

Proběhnou komunální volby

Přijďte prosím k volbám a podpořte nás tím, že označíte celou naši stranu.

17. září

Setkání LNS s občany na náměstí B. Hrozného

7. září (ZM – Zastupitelstvo města)

Problémy s rozpočtem pro rok 2022 – i přes seškrtání položek chybí v rozpočtu přes 50 milionů Kč

Na pokrytí zasmluvněných výdajů chybí v rozpočtu téměř 37 milionů korun! Již na zastupitelstvu v červnu 2022 upozorňovali Karel Marek a Radka Bláhová, že v rozpočtu chybí na zasmluvněné velké investiční akce téměř 60 mil. Kč. Po úpravě provedené přímo na zastupitelstvu (vč. rozpuštění položky na bazén v ZŠ JAK) se částka snížila na 31 milionů korun. Zároveň byli radní vyzváni, aby při příštím rozpočtovém opatření tento schodek srovnali a provedli nutné škrty v rozpočtu. Výsledek? Je nám předkládáno rozpočtové opatření, kde chybí už dokonce 37 mil. Kč, neboť investiční akce se stále prodražují. Místostarosta Havelka (ODS) má pro to jediné vysvětlení: Dostal jsem jiná čísla, mám jiné tabulky. Jak je možné, že místostarosta neví, na jakou částku jsou uzavřené smlouvy a kolik peněz musí mít v rozpočtu?

Aby toho nebylo málo, z rozpočtu 2022 si můžeme škrtnout dalších 15 milionů Kč. Proč? Protože jde o dotace, které město obdrželo už v roce 2021. Při přípravě rozpočtu na rok 2022 místostarosta J. Havelka odpovědný za sestavení rozpočtu předpokládal, že tyto finanční prostředky přijdou až v roce 2022. Proto jsou v rozpočtu na letošní rok zahrnuté do příjmů města. Nikdo se však již nenamáhal zkontrolovat, jestli dotace již nebyly na účet města připsány dříve, v roce 2021. A tak se stalo, že na příjmové stránce města očekáváme příjem 15 mil. Kč na dotacích, které však již nikdy nedorazí. V rozpočtu tak logicky budou chybět.

Více informací na facebooku: post1, post2, post3, post4.

7. září (ZM)

Schválen prodej pěti pozemků v lokalitě Hrabanov vysoutěžených v aukci

Město schválilo prodej 5 pozemků v Lokalitě Hrabanov pro stavbu rodinných domů. Tím se bohužel nijak nevylepší rozpočet pro rok 2022, protože ten již počítal s prodejem všech 10 pozemků. Do aukce se přihlásili zájemci pouze o polovinu z nich. Jestli se zbytek pozemků nepodaří prodat do konce roku, tak se rozpočtový deficit ještě zvýší.

7. září (ZM)

Stavba Kauflandu se přiblížila

Město prodalo pozemky společnosti Kaufland pro stavbu související okružní křižovatky s ulicí Na Mlíčníku a realizaci izolační zeleně kolem nákupního areálu.

7. září (ZM)

Územní studie Nová Litol

Zastupitelstvo nevzalo na vědomí Územní studii Nová Litol. Celou oblast je třeba řešit koncepčně a nezastavovat jednotlivé části bez výstavby občanské vybavenosti. Zastupitelé Lysá nás spojuje byli proti, neboť variantu vybranou Radou města (umožňující největší možnou zástavbu a nárůst počtu obyvatel) považovali za nesprávnou.

7. září (ZM)

Domov pro seniory

Proběhla diskuze o přípravě memoranda se Středočeským krajem o výstavbě nového domova důchodců.

5. září

Město spouští nový web – Kam ale zmizely dokumenty?

Byly zveřejněny nové městské webové stránky (mestolysa.cz). Při přechodu z těch původních však nebyly přesunuty důležité dokumenty, jako třeba zápisy ze zastupitelstev, či komisí.

3. září (Patro)

Setkání s občany “Pojď na pivo s Lysá nás spojuje“

29. srpna (Patro)

Velké setkání Lysá nás spojuje

27. července

Byl znovu otevřen prý rekonstruovaný areál v Čechovce

Mnoho se zde však nezměnilo…

Originální post

13. července

Podání kandidátní listiny na Městský úřad

Podali jsme kandidátní listinu na Městský úřad. Její součástí byly také archy petice na podporu kandidatury sdružení nezávislých kandidátů Lysá nás spojuje v komunálních volbách do zastupitelstva obce Lysá nad Labem na podzim 2022. 

Petice obsahovala celkem 1334 podpisů Lysáků, díky kterým můžeme kandidovat v komunálních volbách. Je to téměř dvojnásobek toho, co jsme potřebovali.

Díky všem za podporu a těšíme se na viděnou u voleb.

24. – 29. června

Do sportovní haly zateklo

Při vydatných deštích do haly opakovaně zateklo, voda způsobila škody a odsunula termín zprovoznění haly nejméně o měsíc.


Originální post města

22. června (ZM)

Schválen návrh na pořízení změny územního plánu pro Lidl

Podařilo se schválit návrh na pořízení změny územního plánu (ÚP) pro budoucí stavbu prodejny Lidl v Litoli.

22. června (ZM)

Změny na sportovní hale jsou prováděné bez řádného povolení

Město podalo dne 22. 7. 2022 na stavební úřad žádost o změnu stavby před dokončením. Předmětem žádosti byly: dobíjecí stanice ČEZ pro elektromobily, změna řešení dešťové kanalizace, změna kapacity haly a komunikace ul. Komenského vč. dořešení umístění parkovacího stání pro 2 autobusy.

Stavební úřad provedl dne 8. 8. 2022 místní šetření a zjistil, že stavební práce na změně stavby již probíhají a většina z nich byla dokonce i provedena bez rozhodnutí vyžadovaného stavebním zákonem. Stavební úřad proto dne 17. 8. 2022 řízení o změně stavby před dokončením zastavil a ještě tentýž den zahájil řízení o odstranění nepovolených změn stavby sportovní haly.

Je zřejmé, že na sportovní hale probíhají změny bez řádného povolení. Navíc stále nevíme, na jakou kapacitu bude sportovní hala zkolaudována. A pokud bude nakonec navýšení kapacity stavebním úřadem povoleno, je otázkou, jak bude řešeno parkování osob, o které bude kapacita haly navýšena.

22. června (ZM)

Družstevní bydlení ve Frutě

Podařilo se nám odložit zastavění pozemku ve Frutě družstevními bytovými domy. V rámci diskuze jsme opět navrhli možné urbanistické využití tohoto místa s tím, že jde o poslední volný pozemek určený k zástavbě v centru Lysé a je také potřeba myslet na budoucí potřeby města. Neztotožňujeme se s postojem zastupitele H. Fajmona (ODS), který myslí na to, co je tady a teď, teď to potřebuje, co bude za pár let je mu jedno. Dle jeho vyjádření máme i jiné pozemky v centru města, které jde zastavět, například Burda park, Husovo náměstí nebo areál hasičárny.

22. června (ZM)

Bazén v ZŠ JAK definitivně nebude

Byl schválen náš návrh na zrušení veřejné zakázky “Rekonstrukce pavilonu E v ZŠ J.A.K. 2022“, evidenční č. VVZ: Z2022-003427, evidenční číslo na ISVZUS: 60054157”. Zrušení se podařilo i díky hlasům 2 zastupitelů mimo Lysá nás spojuje. Neznamená to, že nepodporujeme rekonstrukci pavilonu E, pouze chceme, aby se zachovala tělocvična a nestavěl se bazének hotelového typu, který by byl velmi náročný na provoz. Pravděpodobně se bude muset k rekonstrukci tohoto pavilonu vypracovat nová projektová dokumentace. Ztratili jsme tedy čtyři roky, rekonstrukce mohla být hotová a to za úplně jiné ceny, které ve stavebnictví v té době byly.

14. – 15. května

Tým Lysá nás spojuje běžel slavný Vltava Run a přežil

Jedná se o štafetový závod ze Šumavy do Prahy o délce 360 km. Za Lysá nás spojuje běželo celkem 12 běžců a běžkyň. První závodník vybíhal v sobotu po 4 hodině ráno a poslední závodník doběhl v neděli okolo 18 hodiny. Každý z běžců uběhl třikrát přibližně 10 km v rámci 36 hodin. Šlo o součást psychohygieny před volbami.

https://lysanasspojuje.cz/wp-content/uploads/2022/09/280599023_1159998204780278_8560091377076992052_n-e1662481827117-768x704.jpg
https://lysanasspojuje.cz/wp-content/uploads/2022/09/280438414_1159819021464863_1304979285274997464_n_1159819024798196.jpg

Konec dubna

Lysá nás spojuje zveřejňuje své kandidáty do komunálních voleb

2. února (ZM)

Změna regulačního plánu Hrabanov (RP)

Území Hrabanova je určené pro výstavbu rodinných domů. RP určil, že výstavba má být provedena postupně ve čtyřech etapách, zprava doleva (od nového sídliště k ul. Hrabanov) tak, aby se vybudovala i nová infrastruktura a nedošlo k přetížení např. stávajících silnic v Jaromírových sadech, Hrabanov, Sadová.

Koaliční zastupitelé předložili na ZM návrh na změnu RP, v níž navrhovali, aby se IV. etapa (přímo sousedící s Jaromírovými sady) provedla jako první. Tento návrh považujeme za naprosto nekoncepční, jelikož dané území není z hlediska infrastruktury (vodovod, kanalizace, silnice) absolutně připravené na výstavbu desítek dalších rodinných domů.

Proto jsme navrhli, aby se území Hrabanova zahrnuté do RP začalo řešit jako celek a znovu se posoudilo, zda by podmínky pro výstavbu ve všech 4 etapách nemohly být upraveny.  Území by se tak mohlo otevřít pro stavbu nových rodinných domů, jak je již mnoho let plánováno.

2. února (ZM)

Koalice navrhuje unáhlené založení bytového družstva kvůli družstevní výstavbě ve Frutě

Místostarosta Havelka předkládá bod, kde navrhuje založení bytového družstva za účelem výstavby bytového domu na pozemcích bývalé Fruty. Z našeho pohledu je záměr s částečnou výstavbou ve Frutě nekoncepční. Město by mělo prostor Fruty řešit jako celek, z urbanistického pohledu by měl být výsledkem ucelený městský blok. Proto je nutné prostor vyřešit tak, aby se jednotlivé navržené funkce v dané lokalitě vhodně doplňovaly a vznikl funkční prostor. Uvažovaný záměr výstavby bytového domu bez znalosti celé koncepce je unáhlený. Město by si mělo nejdříve ujasnit, jaké funkce a v jakém poměru v dané lokalitě chce řešit (bydlení/veřejné služby/retail).

2. února (ZM)

Rada města by měla uplatňovat sankce vůči zhotoviteli ulice ČSA

Po otevření zrekonstruované silnice II/272 (ulice ČSA) se zde vyskytuje řada nedodělků. Chybí také městský mobiliář, jako jsou odpadkové koše, lavičky nebo zastřešení autobusových zastávek. Víme také, že na doplnění laviček a odpadkových košů již OSM pracuje. Na Lysá nás spojuje se obrátila řada občanů se svými připomínkami k současnému stavu ul. ČSA a zaroveň členové LNS zpracovali několik vlastních zasadních připomínek, které uvádímé v našem návrhu. Na návrh Radky Bláhové uložilo zastupitelstvo radě města uplatňovat sankce za pozdní dokončení průtahu.

Kompletní podklady k tomuto bodu na zastupitelstvo najdete ZDE

2. února (ZM)

Bílý jelen v zámeckém parku (snad) definitivně nebude

V rámci úspor muselo město ustoupit i od projektu bílého jelena v zámeckém parku za 2 mil. korun.

2. února (ZM)

Rekonstrukce Calypssa se odkládá

Město nemá dostatek peněz na rekonstrukci sálu v bývalém hotelu Král, kde se ještě nedávno konaly diskotéky. Nemá ani připravenou dohodu s ostatními vlastníky jednotek domu, v němž se sál nachází.  Položka v rozpočtu na rekonstrukci sálu se ruší a není stále jasné, kdy a jestli vůbec se tento sál bude rekonstruovat. Zároveň se ale již do tohoto projektu investovalo přes milion korun na projektové dokumentace a různé stavební opravy.

2. února (ZM)

Rekonstrukce Burda parku se prodražuje

Navýšila se položka v rozpočtu na rekonstrukci Burda parku z 13 na 18 milionů Kč a bohužel na tuto investici (vyjma dotace 400 000 Kč na dětské hřiště od Středočeského kraje) nemáme žádnou dotaci. Proto jsme navrhovali tyto peníze použít na dokončení již běžících investičních akcí města.

2. února (ZM)

Vedení města stále podporuje projekt bazénu v ZŠ JAK

Bohužel se nám nepodařilo získat dost hlasů pro náš návrh na zastavení projektu bazénu v ZŠ JAK. Ukazuje se také, že projekt bude stát minimálně 50 milionů korun.

2. února (ZM)

V rozpočtu města chybí 75 milionů

Dlouhodobě jsme na tento problém upozorňovali. Nedostatek peněz  v rozpočtu se vedení rozhodlo řešit prodejem pozemků na Hrabanově (v ulici Hrabanov) za 31 milionů. Dalších 25 milionů převádějí z vedlejší hospodářské činnosti, tj. peníze z nájmů bytů, které by jinak sloužily k jejich rekonstrukci. Dle našeho názoru v rozpočtu stále chybí peníze na dokončení běžících investičních akcí.

2. února (ZM)

Cyklolávka přes Labe se přiblížila realizaci

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci na projektu „Lávka vč. cyklostezky Lysá nad Labem – Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol – Labe“ dle předloženého návrhu se Středočeským krajem.

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]

Rok 2021

9. prosince (RM)

Došlo ke změně pravidel parkování

Vedení města stanovilo nová pravidla pro parkování v Lysé nad Labem. Byly zrušeny všechny zóny placeného stání během výstav. Parkovací známky budou vydávány již pouze občanům několika malých oblastí, přičemž jejich parkovací známky budou platit po celém městě, tedy i tam, kde nebydlí. Takovou úpravu považujeme za diskriminační.

Původní post na facebooku

3. prosince

Sportovní hala se mění

Sportovní hala roste, má obvodové zdi a do konce roku by měla být hotová střecha. Již teď jsou však při pohledu z ulice v konstrukci stěn vidět rozdíly oproti projektové dokumentaci. Je zřejmé, že došlo ke změně v projektu, a to aniž by byl podepsán dodatek ke smlouvě o dílo. Rada města by měla ve čtvrtek 9. 12. 2021 projednávat tři změnové listy. I přes opakovanou žádost naší zastupitelky Radky Bláhové nám bohužel nebyly ze strany města poskytnuty. Mají radní náklady na realizaci haly pod kontrolou a mají vůbec představu o konečné ceně haly?

30. listopadu

Slavnostní otevření zrekonstruované ulice Československé armády a krátké ohlédnutí za celou stavbou

 • práce započaly 1. 9. 2020, měly skončit 15. 8. 2021 a fakticky skončily (i s nemalými nedodělky a vadami) 30. 11. 2021
 • rekonstrukce měla mít 3 etapy: 1. 9. 2020 – 30. 11. 2020 (Na Písku až Mánesova), 15. 3. 2021 – 31. 5. 2021 (Mánesova až Resslova), 1. 6. 2021 – 15. 8. 2021 (Resslova až křižovatka na Milovice), které kvůli špatné připravenosti projektu vzaly záhy za své
 • původní cena rekonstrukce: 42 598 318 Kč, současná cena rekonstrukce: 72 279 444 Kč, navýšení o 69,68 %
 • dotace (na chodníky): 3 548 294 Kč
 • celkové náklady na investiční akci zatím (po odečtení dotace): 70 394 620 Kč
 • 1 m ulice zrekonstruované ulice ČSA = 126 381 Kč (oproti tomu 1 m zrekonstruované ulice Mírová = 66 455 Kč)
https://lysanasspojuje.cz/wp-content/uploads/2022/09/262010554_1057323115047788_7981032988386524350_n-768x1364.jpg
https://lysanasspojuje.cz/wp-content/uploads/2022/09/262088139_1057324235047676_7238215673953690483_n-768x1364.jpg
https://lysanasspojuje.cz/wp-content/uploads/2022/09/262542816_1057325815047518_4522459314625581419_n-768x433.jpg

27. října (ZM)

Co s pozemky ve Frutě?

Prvním bodem pro dnešní zastupitelstvo je návrh s několika variantami jak naložit s pozemkem v areálu bývalé Fruty; jeho předkládatelem je zastupitel H. Fajmon (ODS). Jedná se o plochu cca 8 000 m2.

Jak to vidí Lysá nás spojuje? Rozhodně neprodávat. Navrhujeme tento pozemek rozdělit na několik části – část využít pro výstavbu nových městských bytů a zdvojnásobit tak městský bytový fond v Lysé; část využít pro výstavbu moderního domu s pečovatelskou službou včetně ordinací pro lékaře, a/nebo pro jednání se Středočeským krajem o výstavbě nového domova pro seniory; část ponechat volnou pro budoucí občanskou vybavenost. Je to totiž poslední pozemek města v centru, kde se dá v budoucnu realizovat občanská vybavenost.

27. října (ZM)

Navrhli jsme postavit skatepark pod mostem Bohumila Hrabala

Navrhli jsme postavit skatepark pod mostem Bohumila Hrabala jako součást volnočasového areálu Pod mostem. Náš návrh sice nebyl schválen, ale podařilo se nám alespoň alokovat peníze z rozpočtu na stavbu skateparku v zatím neurčené lokalitě.

25. října

Pozemky vykoupené městem pro obchvat předány kraji

Krajské zastupitelstvo schválilo odkup pozemků pod naším budoucím obchvatem. Kraj odkupuje 90 417 m2 za 250 Kč/m2, tedy celkem přijde do rozpočtu města 22 604 250 Kč. Doufejme, že tyto peníze vedení našeho města využije k rozvoji Lysé.

6. října

Část ulice ČSA je konečně otevřena

A je to tady! Část ČSA v úseku od příjezdu do Lysé po ul. Resslova se dnes otevřela pro předčasné užívání. Dočkali jsme se, Lysáci! Na úřední desce visí oznámení, že od dnešního dne je povolen průjezd stavbou a rychlost je omezena na 30 km/h.

15. září (ZM)

Nový jednací řád zastupitelstva nás vrací do éry národního výboru

15. září (ZM)

Prodej pozemků Kauflandu schválen

Příprava na Kaufland pokračuje. Schválili jsme prodej pozemků na Mlíčníku pro budoucí Kaufland za více než 17 mil. Kč. Takže místo ubytoven by tu měl, pokud budou splněné všechny potřebné podmínky, během několika málo let vyrůst Kaufland. Následující měsíce bude probíhat posouzení vlivu supermarketu na životní prostředí.

15. září (ZM)

Další problémy při stavbě sportovní haly

Sportovní hala má další problémy. Smlouva o dílo se zhotovitelem na vysoutěženou cenu 116 mil. Kč se kvůli neschopnosti rady města ukázala jako absolutně neplatná. Nebyla totiž správně zveřejněna v registru smluv. A to je velký problém pro získání dotace a udržení vysoutěžené ceny.

Koalice zároveň potvrdila, že chtějí halu postavit i bez dotace.

Na problém s neplatností smlouvy o dílo upozornila Radka Bláhová. Ta také zjistila, že neplatné jsou i ostatní smlouvy na větší investiční akce s výjimkou smluv na rekonstrukci ČSA a Mírové, které zveřejňuje v registru smluv přímo Středočeský kraj.

14. září

Část ulice Československé armády se opět neotevře dle ohlašovaného termínu

Radní slibovali, že dojde k otevření části ČSA od křižovatky s Resslovou po křižovatku na Benáteckou Vrutici, aby došlo k odlehčení dopravy přes nové sídliště, která je naprosto neúnosná.

Podle informací od radní Karolíny Stařecké nebudou práce k avizovanému datu 15. 9. hotové. Na 20. 9. je svoláno jednání, na kterém by mělo být rozhodnuto o novém datu.

27. června

Starosta bojoval o titul Ropák roku

Starosta Otava se umístil v anketě Ropák 2020 na pěkném devátém místě. Pan starosta vždy mířil vysoko a my bychom mu rádi pogratulovali, že se konečně dostal do té nejlepší společnosti.

https://detizeme.cz/zprava.shtml?x=2709035

23. června

8 měsíců od místního referenda máme stále 42 neobsazených bytů

Je 8 měsíců od místního referenda, které rozhodlo, že se byty v Milovicích prodávat nebudou, a stále máme 42 neobsazených bytů. Město tak pořád přichází o příjem z nájemného.

13. června (RM)

Školní stravování bude opět zajišťovat Scolarest

Rada města vybrala v proběhlém výběrovém řízení jako provozovatele školního stravování znovu firmu Scolarest, která tuto službu pro Lysou zajišťuje mnoho let. Do výběrového řízení se přihlásily tři další firmy.

Kritéria byla pouze dvě:

 • cena za nájem
 • ochota zaplatit energie.

19. května

Zahájení stavby sportovní haly + slavnostní otevření Knébláku na Františku

V 10:30 hodin proběhlo slavnostní zahájení stavby sportovní haly (nové velké tělocvičny) za účasti projektanta, zhotovitele stavby, zástupců města a dalších hostů, dokonce i z vládních řad. 

Dále došlo ke slavnostnímu otevření domu pro rodiny v nouzi známému mezi Lysáky jako Knéblák.

Díky návštěvě členů vlády se naše město dokonce dostalo i do televizních zpráv, a tak se mohli občané celé České republiky dozvědět, jak starosta K. Otava šeptá do ucha premíérovi: „Hlavně nám sypte nějaké peníze.“

https://ct24.ceskatelevize.cz/3314487-brifink-premiera-babise-a-ministryne-financi-schillerove-po-navsteve-noveho-socialniho

28. dubna

Radka Bláhová a Karel Marek řeší změny územního plánu

Navrhované změny územního plánu byly tak závažné a nebezpečné, že bylo potřeba získat lepší procesní postavení v řízení o změně územního plánu. Řešením bylo stát se zmocněncem veřejnosti. K tomu ale bylo zapotřebí získat minimálně 200 platných podpisů na plné moci. Radce Bláhové i Karlu Markovi se to podařilo, každý z nich od vás za dva dny získal více než 600 podpisů. Na základě získaných podpisů pak oba výše jmenovaní podali připomínky a námitky k navrhovaným změnám územního plánu.

Zde je několik bodů, ke kterým se vyjadřovali:

 1. ZELEŇ – Město navrhuje razantně snížit koeficient zeleně. V některých plochách má být jen 0,1, což znamená, že až 90 % plochy bude možné zastavět a zpevnit.
 2. PARKOVÁNÍ – Koeficient parkování se má zcela změnit. Město se chystá upřednostnit developery před svými občany.
 3. VŠEJANSKÁ SPOJKA – Rozšíření Všejanské spojky je jedinečnou příležitostí stanovit si podmínky ohledně hlučnosti a zeleně. 
 4. OCHRANNÉ PÁSMO ZDROJE PITNÉ VODY v lokalitě Za Pávem – Lokalita je v ochranném pásmu zdroje pitné vody pro město a dosud zde není vybudována kanalizace. Přesto nejsou stanoveny podmínky pro novou výstavbu.
 5. OBČANSKÁ VYBAVENOST – Území v Čapkově ulici za Výstavištěm se má změnit z OV (občanská vybavenost) na SM (smíšené využití území městského typu, např. výroba). Chybí zde však návrh bližších podmínek pro budoucí výstavbu.
 6. ZASLEPENÍ PODĚBRADOVY ULICE NA STRATOV – zhruba u cedule konec obce má dojít při stavbě obchvatu k zaslepení ulice. Cyklisté a pěší se do Stratova nebo na samosběr jahod dostanou pouze přes průmyslovou zónu, po silnici obchvatu bez chodníku a přes kruhový objezd. Toto řešení považujeme za naprosto nevhodné. 
 7. PRŮMYSLOVÁ ZÓNA – Ve změnách není ani přes vůli zastupitelstva zahrnuto zrušení průmyslové zóny za budoucím obchvatem.

Více na https://lysanasspojuje.cz/uzemni-plan/

12. dubna

Jedličkův dům se dočká oprav

Máme radost, že se rodný dům profesora Jedličky (dům č.p. 13 na Náměstí Bedřicha Hrozného) konečně dočká opravy. Rekonstrukci domu provede společnost BFK service a.s. a dle podepsané smlouvy o dílo bude stát 20 394 967 korun. Práce by měly být dokončeny do dvou let. Díky našemu návrhu (předkladatelkou byla Štěpánka Vošická) bude dům sloužit hlavně pro potřeby škol, zejména ZŠ Bedřicha Hrozného, a nejen jako komunitní centrum.

21. dubna

Změna č. 3 Územního plánu projednána

Proběhlo online veřejné projednání změny č. 3 územního plánu (ÚP) Lysé nad Labem. Navrhované změny jsou tak zásadní, že mohou zasáhnout do života každého z vás.

17. února (ZM)

Sportovní hala se nebude odkládat

Radka Bláhová na zastupitelstvu města předložila návrh, aby bylo se stavbou  sportovní haly započato až po ukončení rekonstrukce ČSA. Po dobu rekonstrukce ČSA totiž jezdila všechna auta přes Sídliště a Komenského ulicí okolo základních škol. Návrh nebyl schválen.

17. února (ZM)

Snaha o likvidaci mokřadu Žabák pokračuje

Koalice trvá na kácení kolem Doubravského potoka a chce získat patřičná povolení. Je jí jedno, že je to ze zákona významný krajinný prvek. Také odmítají zveřejnit studii (dají ji pouze zastupitelům), kterou si nechali udělat a jejíž závěry jsou shodné se studií, kterou jsme si nechali vypracovat my. Naši studii najdete zde:

https://lysanasspojuje.cz/na-mokradu-je-opet-zivo/

16. února

Inspekce na mokřadu Žabák

Inspekce zastavila kácení na mokřadu. Rovněž inspekce konstatovala v souladu s naším názorem, že dotčená část území mokřadu je významným krajinným prvkem přímo na základě zákona i bez jeho vyhlášení příslušným úřadem, neboť se na něm nachází údolní niva a vodní tok. Jako takový je chráněn proti podobným zásahům, které vedení našeho města zahájilo.

Neumíme si vysvětlit, jak to, že členové Rady města schvalují činnosti v rozporu se zákonem, popírají existenci mokřadu a jednají proti zájmu obyvatel našeho města i proti přírodě. O situaci se opět začala zajímat celostátní média.

16. února

Stavba bytového domu u Školního náměstí zatím nebude

Stavba bytového domu od PMS u Školního náměstí v bývalém ČSAP zatím nebude 

Na základě odvolání sousedů vydal dne 25. 1. 2021 Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního plánování a stavebního úřadu rozhodnutí, kterým zrušil rozhodnutí Městského úřadu ze dne 10. 2. 2020 a vrátil celou věc opět stavebnímu úřadu v Lysé nad Labem k novému projednání a rozhodnutí.

2. února (RM – Rada města)

Rada města konečně po třech měsících zřídila bytovou komisi

27. ledna

Anketa o Scolarestu

Zveřejnili jsme výsledky našeho dotazníku o kvalitě stravování s firmou Scolarest. Dostali jsme 346 odpovědí. Více informací a kompletní výsledky najdete v našem článku:

http://bit.ly/vysledkydotazniku_scolarest 

6. ledna

Sportovní hala dotaci nezískala, halu tak stavíme BEZ DOTACE

Sportovní hala dotaci 30 mil. Kč z Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) nezískala. Nepodařilo se získat ani dotaci z Národní sportovní agentury. Sportovní halu za 116 mil. Kč stavíme bez jakékoliv dotace a vícenáklady neustále rostou, v září 2022 budeme již na částce převyšující 152 mil. Kč.

http://bit.ly/jak_bude_vypadat_sportovnihala

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]

Rok 2020

7. prosince

Projednání změny č. 3 územního plánu bylo odloženo

Protože oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č. 3 územního plánu Lysá nad Labem svolaného na 7. 12. nebylo v souladu se zákonem, bylo toto projednání zrušeno. Nově byl termín stanoven na 4. 1. 2021. Projednání s veřejností má za cíl zodpovědět dotazy občanů, které se týkají navrhovaných změn územního plánu. Více k tématu ÚP uvádíme u 28. 4. 2021.

16. listopadu

Karel Marek se stal krajským zastupitelem

Karel Marek složil slib krajského zastupitele a byl zastupitelstvem Středočeského kraje jmenován do dvou funkcí:

 • Předseda Komise pro majetek
 • Místopředseda Sociálního výboru

20. října

Honza Marek k 20. 10. 2020 rezignuje a funkce zastupitelky se ujímá Radka Bláhová

Zastupitel Honza Marek se rozhodl z rodinných důvodů rezignovat a nahradila jej Radka Bláhová.

21. října (ZM)

Studie revitalizace sídliště

Na zastupitelstvu 21. října byla předložena studie revitalizace nového sídliště, tedy sídliště směrem od města západně od ulice ČSA. Zatím nebyla studie projednána s veřejností, stále je to ve stádiu konceptu

21. října (ZM)

Byl předložen koncept dokumentace pro územní rozhodnutí ulice Jedličkova

12. října (RM)

Rada schvaluje 300 milionový úvěr

Rada města schválila úvěr pro město Lysá nad Labem od České Spořitelny ve výši 300 000 000 Kč s úrokovou sazbou 1,18% p.a. (ročně), dobou splatnosti 15 let a dobou čerpání 2020 – 2023. Roční splátka činí 19 672 132 Kč.

https://mestolysa.cz/cz/samosprava/rada-mesta/usneseni/usneseni-rady-mesta-rok-2020/22-usneseni-rm-12-10-2020

2. a 3. října

Volby do zastupitelstva Středočeského kraje

Zastupitelé, kteří nás budou zastupovat na kraji (počet preferenčních hlasů): 

 • Karel Marek (956)
 • Jíří Havelka (84) 

Zastupitelé, kteří neuspěli: 

 • Romana Fischerová (47) 
 • Karel Otava (45) 
 • Karolína Stařecká (36)

2. a 3. října

Místní referendum je platné a závazné, byty se nebudou prodávat

Proběhlo referendum spolu s volbami do zastupitelstva Středočeského kraje. Proti prodeji milovických bytů se vyslovilo 2 531 osob.

 • Účast neuvěřitelná: 45,36 % (zákon stanoví min. 35 %)
 • Pro ANO, neprodávat: 77,7 %, tj. 2 531 lidí
 • Pro ANO ze všech oprávněných voličů: 33,78 % (zákon stanoví min. 25 %)

Jen pro porovnání – v komunálních volbách byla současná koalice zvolena celkovým počtem 1 731 hlasů (47,97 % z 3 608 odevzdaných obálek). S laskavou přípomocí KSČM čítá jejich podpora 1 968 hlasů.

Moc děkujeme za podporu, byli jste neuvěřitelní.

30. září

Nejvyšší správní soud potvrdil vyhlášení místního referenda

Nejvyšší správní soud kasační stížnost proti usnesení krajského soudu ve věci vyhlášení místního referenda zamítnul jako nedůvodnou. 

Už před vyhlášením referenda byli někteří lidé obesíláni ve věci podezření ze spáchání možného přestupku, protože město pochybovalo o pravosti jejich podpisu, případně se nejednalo o lidi s trvalým bydlištěm v Lysé. U řízení, které jsme pomáhali vyřešit víme, že byla vyřízena ve prospěch občana. Bylo to 128 podpisů, o nichž úřad pochyboval. I kdyby je všechny rovnou zamítnul bez vedení řízení s občany, zbylo by přes 2000 platných podpisů a k regulernímu vyhlášení referenda jich stačilo necelých 1500.

http://www.nssoud.cz/Otazka-navrzena-pro-mistni-referendum-o-bytech-v-Milovicich-je-v-souladu-se-zakonem/art/32810?fbclid=IwAR0CWOa935-zFjBASN3LHV2JOZOAueMVjkXlvYg8gp40NDB4nM3NnnneAWA

11. září

Místostarosta Havelka podal kasační stížnost proti rozhodnutí soudu o vyhlášení místního referenda

Místostarosta Havelka nevzdal svůj boj proti referendu. Vůle občanů si „vážil“ natolik, že za město sám sepsal a na Nejvyšší správní soud podal kasační stížnost.

https://lysanasspojuje.cz/wp-content/uploads/2020/09/0004_0Ars_2000001_20200909083752-1.pdf 

28. srpna

Lysá nás Spojuje (LNS) se stalo spolkem

Od tohoto dne je ve veřejném rejstříku (v rejstříku spolků) zapsán spolek Lysá nás spojuje, z.s.  Je to takový opožděný dáreček k prvnímu výročí dne, kdy jsme se před víc než rokem rozhodli jako opozice spojit síly pro naše město.

25. srpna

VYHRÁLI JSME SOUD O VYHLÁŠENÍ REFERENDA

Jelikož zastupitelstvo odmítlo vyhlásit místní referendum, podali jsme k soudu vůči našemu městu (Město Lysá nad Labem) žalobu. Soud nám dal za pravdu a rozhodl, že místní referendum o prodeji bytů v Milovicích ve vlastnictví města Lysá nad Labem se uskuteční v termínu krajských voleb, tedy  2.-3. října, tedy v termínu, který jsme navrhovateli.

3. srpna (Zastupitelstvo Středočeského kraje)

Svět záchranářů definitivně nebude

Revokací svého usnesení ve věci odkupu pozemků ve vlastnictví města Lysá nad Labem zastupitelstvo Středočeského kraje definitivně zamítlo výstavbu areálu Světa záchranářů na území, kde se rozkládá mokřad Žabák. 

Přestože i paní hejtmanka tvrdí, že zodpovědnost je především na samosprávách obcí a kraj by je obcházet neměl, krajské zastupitelstvo Středočeského kraje zodpovědnost za “náš mokřad” přijalo a odmítlo tento vzácný kus přírody zastavět.

28. července (ZM)

I přes kroky směřující ke konání místního referenda pokračují radní v přípravách k prodeji milovických bytů

Karel Marek upozornil radní, že svým jednáním maří referendum; vyzval je, aby zastavili veškeré aktivity týkající se prodeje bytů, protože je nezbytné, aby se nejdříve v místním referendu rozhodlo, zda se byty vůbec budou prodávat.

Místostarosta Havelka (ODS) na to odpověděl, že Rada koná v souladu s usnesením zastupitelstva, které rozhodlo o prodeji bytů. Z této odpovědi je zřejmé, že pan Havelka věřil, že místní referendum dopadne v jejich prospěch a byty se prodají.

28. července (ZM)

Koaliční zastupitelé nevyhlásili referendum

28. 7. 2020 se konalo náhradní zastupitelstvo. Bod o vyhlášení místního referenda měl číslo 7. I přesto, že Štěpánka Vošická požádala o předřazení tohoto bodu, koaliční zastupitelé návrh nepodpořili.

Jakmile se na bod dostalo, Zastupitelstvo města po diskusi devíti hlasy rozhodlo nepodpořit vyhlášení referenda. Místostarosta Havelka (ODS) prohlásil, že má rozhodnout soud. Koaliční zastupitelé (ANO, ČSSD, Naše Lysá, ODS) s KSČM nerespektují vůli občanů našeho města a dělají vše pro to, aby se místní referendum nekonalo. Nezbývá, než se obrátit na Krajský soud v Praze, aby o vyhlášení místního referenda rozhodl sám.

15. července (ZM)

Mimořádné zastupitelstvo nebylo usnášeníschopné

Vyzvali jsme starostu ke svolání mimořádného zastupitelstva. To starosta svolal na 15. 7. 2020 a jeho jediným bodem k projednání bylo vyhlášení místního referenda. Na zastupitelstvo dorazilo pouze 6 zastupitelů Lysá nás spojuje a pan starosta. Ostatní zastupitelé za ODS, ANO, ČSSD, KSČM a Naše Lysá se nedostavili a zastupitelstvo tak nebylo usnášeníschopné a náš návrh nemohl být projednán.

10. července

Podařilo se získat 2 168 podpisů pro vyhlášení referenda

Naši zastupitelé odevzdali na podatelnu městského úřadu návrh na konání místního referenda podepsaný 2 168 občany Lysé nad Labem. K vyhlášení referenda bylo potřeba 1 500 podpisů, takže rezerva byla veliká.

26. června

Slavnostní otevření nového P + R parkoviště

Bylo vybudováno 157 parkovacích stání v blízkosti nádraží, z nichž 7 je vyhrazeno pro invalidy. Parkoviště je od chvíle svého otevření využíváno velice sporadicky. Jedinou výjimkou jsou dny, kdy se na Výstavišti konají akce, tehdy je parkoviště zaplněné do posledního místa. Nelze se zbavit dojmu, že parkoviště bylo vybudováno pro Výstaviště.

17. června (ZM)

Zrušení Programu na podporu volnočasových aktivit pro školy

Program na podporu volnočasových aktivit pro školy je pro školy zbytečně komplikovaný. Proto Štěpánka Vošická přednesla protinávrh, aby se školám příspěvky na volnočasové aktivity poskytovaly prostřednictvím účelově vázané položky v rozpočtu. Školám by se tím snížila administrativní zátěž spojená s dotačním programem. Návrh nebyl schválen.

17. června (ZM)

Informace ohledně sportovní haly

Karel Marek požádal paní místostarostku Fischerovou, aby na příští ZM předložila provozní rozpočet haly. Stejnou žádost opakoval i na zastupitelstvu dne 28. 7. 2020. Provozní rozpočet není do dnešního dne detailně zpracován.

17. června (ZM)

Město se odmítá vzdát světa záchranářů

Vedení města odmítlo revokovat usnesení, a zastavit tak prodej pozemků kraji pro výstavbu Světa záchranářů.

17. června (ZM)

Ubytovny nebudou

Místo “ubytoven” na Mlíčníku budeme mít Kaufland. Děkujeme vám všem, kdo jste podepsali petici a bojovali za své město.

10. června

Podali jsme žádost o registraci mokřadu Žabák

Dnes ráno podali všichni zastupitelé LNS návrh na registraci mokřadu Žabák jako významného krajinného prvku (VKP).

5. června

Ministerstvo podporuje ochranu mokřadu Žabák

Získali jsme dopis z Ministerstva životního prostředí, ve kterém ministerstvo žádá hejtmanku Jermanovou a starostu Otavu, aby zohlednili existenci mokřadu a na něj vázaných přírodních hodnot, zabezpečili jeho ochranu a péči, a to např. formou registrace významného krajinného prvku nebo vyhlášením přírodní památky.

1. června

Rozhodnutí o Žabáku se odsouvá

Zastupitelstvo Středočeského kraje dnes 1. 6. 2020 odsunulo rozhodnutí o koupi městských pozemků s mokřadem Žabák.

28. května

Tisková zpráva k mokřadu Žabák

Protože jsme na radnici po dialogu o mokřadu Žabák volali marně, vytvořili jsme tiskovou zprávu a vyslali ji do světa.

Tisková zpráva měla velký ohlas a náš Žabák získal veřejnou podporu i od ministra životního prostředí. 

https://lysanasspojuje.cz/tiskova-zprava_boj-o-mokrad-zabak/ 

20. května (ZM)

Vyhlášení místního referenda proti prodeji Milovických bytů

Když se nepovedlo přesvědčit koaliční zastupitele o tom, že prodej bytů je ekonomický nesmysl, a navíc se ukázalo, že koalice není ochotna ani k žádnému kompromisu, rozhodli jsme se jít tou nejtěžší cestou, cestou referenda. Oznámili jsme na zastupitelstvu, že oficiálně zahajujeme sbírání podpisů pro konání místního referenda, protože chceme, aby o tak důležité otázce rozhodli Lysáci a ne jen 15 zastupitelů.

20. května (ZM)

Diskuze o mokřadu Žabák

Znovu jsme se pokusili vyvolat diskusi k plánovanému Světu záchranářů v lokalitě mokřadu Žabák. Zachování mokřadu přišla na zastupitelstvo podpořit nejen veřejnost, ale také odborníci a spolky. Vzhledem k několikanásobnému zamítnutí předřazení tohoto bodu na projednávání nedošlo a bod byl odložen na zastupitelstvo, které se koná 17. 6. 2020.

20. května (ZM)

Vracíme se k prodeji milovicích bytů

Koaliční zastupitelé předkládají Návrh statutu fondu pro rozdělení finančních prostředků získaných z privatizace bytů v Milovicích. Jsme přesvědčeni, že pokud již mají být byty v Milovicích prodány, pak má být 100 % výnosu z prodeje použito na bytovou výstavbu v Lysé. V tomto smyslu také Karel Marek vznáší protinávrh. Koalice není však ochotna přistoupit na žádný kompromis a návrh není schválen.

10. dubna (Městský úřad)

Byla zveřejněna územní studie “Nová Litol“

Termín pro podání připomínek byl stanoven na 4. 5. 2020.

březen

Covid – každý pomáhá, jak umí

Jako mnoho jiných spolků a sdružení jsme za významné pomoci veřejnosti začali šít a distribuovat roušky. Během týdne jsme jich rozdali více než 2 000 kusů. Nakonec jich bylo ještě mnohem více a kvalitní respirátor byl i přílohou nejbližšího čísla Bez cenzury. Též jsme se zapojili do 3D tisku ochranných štítů.

25. února (RM)

Rada města pozastavila pronajímání milovických bytů

Rada města zastavila pronajímání milovických bytů a městu tak začíná unikat významný příjem. V jednu chvíli bylo volných až přes 40 milovických bytů z celkového počtu 350 bytů.

12. února (ZM)

Zákaz podomního prodeje

Zastupitelstvo města podpořilo náš návrh dopravního značení na všech vjezdech do města (“zákaz podomního prodeje” a “město je monitorováno kamerovým systémem”).

https://lysanasspojuje.cz/wp-content/uploads/2022/09/82489630_601004464012991_7506742375364952064_n_601004460679658.jpg
https://lysanasspojuje.cz/wp-content/uploads/2022/09/81756809_601004754012962_7417470659778838528_n_601004740679630.jpg
[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]

Rok 2019

20. prosince (ZM)

Starosta uzavřel mezinárodní smlouvu s jinou obcí

Starosta byl na ZM dne 31. 7. 2019 pověřen podpisem mezinárodní smlouvy mezi naším městem a obcí Kukeziv. Zjistili jsme však, že starosta na pracovní cestě uskutečněné ve dnech 6. 9. až 9. 9. 2019 uzavřel smlouvu s obcí Staryi Yarychiv. Starosta tuto skutečnost zamlčel, a to i přesto, že jím uzavřená mezinárodní smlouva byla absolutně neplatná. Na jeho nezákonné jednání jsme jej upozornili v rámci námi předloženého bodu na ZM dne 10. 12. 2019.

Na mimořádném ZM těsně před Vánočními svátky zastupitelstvo schvaluje podpis Dohody o partnerství mezi městem Lysá n.L. a obcí Staryi Yarichiv.

10. prosince (ZM)

Vyčleněny peníze na projekt bazénu v ZŠ JAK

Vedení města do rozpočtu vrátilo položku v hodnotě 800 000 Kč na projektovou dokumentaci bazénu v ZŠ JAK. Navzdory faktu, že zastupitelstvo už 2x tuto akci zrušilo, protože podle něj bazén v této podobě a na tomto místě není potřeba!

10. prosince (ZM)

Zvýšení dotace pro Domácí hospic Nablízku nebylo schváleno

Vedením města nebyl podpořen náš návrh na zvýšení příspěvku/dotace pro Domácí hospic Nablízku ze 100 000 Kč na 200 000 Kč. 

10. prosince (ZM)

Odsouhlasení prodeje milovických bytů v majetku Lysé nad Labem

Koalice (i přes odpor zastupitelů LNS a jejich snahu o kompromis) schválila prodej 282 bytů v Milovicích.

25. září (ZM)

Navrhujeme odvolání starosty z redakční rady

Listy pod současným vedením koalice zcela ztratily svoji objektivitu a stal se z nich radniční plátek zakazující jakoukoliv kritiku. Náš návrh na odvolání starosty z redakční rady Listů a na změnu složení redakční rady byl hlasy koalice odmítnut.

25. září (ZM)

Žádost od Spolku rodičů žáků ZŠ JAK na rekonstrukci pavilonu E

Bod předkládal do ZM Karel Marek ve spolupráci s Radkou Bláhovou. V rozpočtu města byla položka 500 tisíc Kč na projektovou dokumentaci na rekonstrukci pavilonu E. Zastupitelé z Lysá nás spojuje měli obavu, že vedení města rekonstrukci záměrně neřeší s cílem obnovit opět jednání o výstavbě bazénu v jedné z tělocvičen ZŠ, a to i přesto, že všechny tělocvičny jsou plně využity. 

K těmto bodům se po diskuzi a protinávrhu Karolíny Stařecké, která stále trvá na výstavbě bazénu, schválil původní návrh předkladatele Karla Marka všemi 14 hlasy. Bude tedy zahájena nezbytná rekonstrukce pavilonu E bez výstavby školní bazénu s tím, že jako první bude provedena rekonstrukce toalet, sprch, šaten, rozvodů vody, kanalizace a elektřiny.

 

25. září (ZM)

Starosta bez souhlasu zastupitelstva mění plánovací smlouvu s developerem týkající se výstavby bytového domu v ČSAP

ZM již dříve schválilo plánovací smlouvu ohledně výstavby infrastruktury související s výstavbou nového bytového domu v historickém centru našeho města (za městským úřadem s výjezdem do ulice Školní náměstí). Součástí této smlouvy byla i situace, která určovala umístění domu, parkovacích stání a zeleně.

Zjistili jsme, že starosta překročil svou pravomoc a podepsal souhlas se změnou situace, která byla součástí plánovací smlouvy; souhlas byl založen ve spisu stavebního úřadu.

Na ZM byl předložen dodatek k plánovací smlouvě, ten však po tomto zjištění nebyl schválen a bod byl odložen. Starosta města se zavázal, že vstoupí v jednání s developerem a odvolá (stáhne) svůj podpis, který neoprávněně dal projektu ve společném stavebním a územním řízení.

25. září (ZM)

Výkup pozemků v lokalitě Na Mlíčníku

Jedná se o pozemky, na kterých se měly stavět ubytovny alias haly pro drobnou výrobu (tzv. podnikatelský inkubátor). Vlastník pozemků nabídl městu pozemky ke koupi. Město by mohlo pozemky následně nabídnout k výstavbě supermarketu, kterých je ve městě nedostatek. Všech 14 přítomných zastupitelů koupi pozemků schválilo. 

25. září (ZM)

Schválena objemová studie na Sportovní halu

Byla schválena objemové studie sportovní haly. Vzniklo zadání, dle kterého se měla hala projektovat. Bohužel realita je jiná a výsledek neodpovídá zadání.

1. září

Matěj Kodeš se ujal funkce zastupitele

Matěj Kodeš nastoupil do funkce zastupitele po rezignaci Petra Elišky.

31. července (ZM)

Kukeziv – nové partnerské město Lysé nad Labem

Zastupitelstvo města schválilo podpis partnerské smlouvy mezi městem Lysá nad Labem a obcí Kukeziv. Jako důvod pro uzavření partnerské smlouvy byla deklarována šporkovská tradice, jelikož údajně zdejší panství (stejně jako panství v městě Glogów Malopolski, se kterým již partnerství máme uzavřené) mělo být v 19. století ve vlastnictví rodu Swéerts–Sporck.

https://lysanasspojuje.cz/kukeziv-nova-partnerska-obec-lyse-nad-labem/

31. července (ZM)

Rekonstrukce bývalého Calypssa je v nedohlednu

Štěpánka Vošická vznesla dotaz na plány s Calypssem. Mgr. Havelka odpověděl, že podlaha by se měnit nemusela, ale asi bude nutná oprava střechy a kvůli tomu bude potřeba jednat se spoluvlastníky, předběžné náklady (odhad stavebního inženýra) na rekonstrukci Calypssa jsou cca 10 mil. Kč. Jak se později ukázalo, byla to ale jen pohádka – podlaha je totiž zničená, sál zdemolovaný a se spoluvlastníky se za celé čtyři roky pořádně nejednalo.

31. července (ZM)

Prodej pozemků pro Svět záchranářů na uzemí mokřadu Žabák

Na návrh Rady města byl v červenci 2019 odsouhlasen prodej pozemků o celkové výměře 88 023 m2 za 1 Kč Středočeskému kraji. Důvodem byl návrh realizace projektu Svět záchranářů, výcvikového areálu, který měl sloužit výuce dětí a dospělých. S touto myšlenkou  přišlo ANO. Jednalo se o záměr a investici Středočeského kraje pod vedenim ANO a ČSSD. Martina Tužinská Synková navrhla odložit tento bod do příštího ZM, předložit k projednání komisi pro životní prostředí, získat stanovisko AOPK, respektive zpracování biologického hodnocení za účelem prověření dotčeného území a přilehlého okolí. Nebylo schváleno.

9. července (Rada města)

Rada města pokračuje v přípravě bazénu v ZŠ JAK

Pro členy Rady města je umístění bazénu v naší největší základní škole natolik důležité, že dne 9. 7. 2019 rozhodli, že má být v rozpočtu OPĚT vytvořena položka v hodnotě 2 mil. Kč, tentokrát “kvůli opozici” správně nazvaná “PD rekonstrukce školního bazénu a pavilonu E, ZŠ J.A.K.” Rada města tak jde proti rozhodnutí zastupitelstva.

1. července

Bude Na Mlíčníku místo ubytoven supermarket?

Pozemky, na kterých měly stát haly (ubytovny), jsou opět volné k prodeji. Investor KATCHER totiž nesplnil podmínky stanovené smlouvou o budoucí smlouvě kupní a vlastník pozemků se rozhodl od smlouvy odstoupit. Děkujeme všem, kteří jste se zapojili, podepsali petici a podpořili nás v boji proti ubytovnám.

26. června (ZM)

Jan Burian navrhl častější jednání ZM

Jan Burian navrhl častější jednání ZM, aby nedocházelo k jednáním, která trvají 10 hodin. Zastupitelstev je za rok zpravidla pět (únor, červen, září, říjen a prosinec). Nebylo schváleno.

https://lysanasspojuje.cz/wp-content/uploads/2022/09/65106656_459563841490388_1271334813814489088_n-768x576.jpg
https://lysanasspojuje.cz/wp-content/uploads/2022/09/65258280_459563894823716_8410859731639336960_n-768x576.jpg

26. června (ZM)

Petr Eliška rezignoval

Petr Eliška, zastupitel za Kulturně!, oznámil svoji rezignaci na post zastupitele. Zastupitelem za Kulturně! se stává Matěj Kodeš.

26. června (ZM)

Podařilo se pozastavit přestavbu tělocvičny ZŠ JAK na bazén

Podařilo se nám zastavit v zákulisí připravovanou přestavbu tělocvičny v ZŠ JAK na bazén, kterou nechala bez schválení zastupitelů zpracovat radní Karolína Stařecká. Celkově se nám podařilo snížit částku na projektovou dokumentaci na 500 tis. z původních 1,5 mil. Kč.

26. června (ZM)

Zastaví výstavbu hal (ubytoven) Na Mlíčníku změna územního plánu?

Pan starosta navrhuje změnu územního plánu pro lokalitu na Mlíčníku. Dle současného ÚP je možné zde postavit stavby pro ubytování sezónních pracovníků. Dle návrhu by zde nově mělo být umožněno pouze ubytování zaměstnanců. Toto ale považujeme za nedostatečné. Územní plán totiž stále dovolí postavit zde ubytovny a pouze při jejich provozu se bude řešit, zda je ubytovna určená pro sezónního pracovníka či zaměstnance. Je tedy potřeba možnost ubytování  ještě dále omezit, např. počtem ubytovaných / prostorem (m2) atd.

Jako opozice mimo výše uvedené navíc navrhujeme zrušit aktuální plánovací smlouvu na připojení k městské kanalizaci a vodovodu, protože není jasné, co se vlastně připojuje a ani kdo je investor celé akce.

26. června (ZM)

Bránili jsme se změně jednacího řádu

Na tomto ZM se měl projednávat koalicí předložený návrh změny jednacího řádu zastupitelstva. Po detailním prostudování tohoto návrhu jsme zjistili, že navrhované změny jsou na úkor práv občanů na přístup k informacím. Podali jsme jako protinávrh jednací řád v úplně jiném znění a tento bod byl tedy odložen. Zde vás seznamujeme se změnami, které považujeme za nejdůležitější:

https://lysanasspojuje.cz/zmena-jednaciho-radu/

22. června (Facebook)

LNS poprvé informovala o svém založení

LNS na Facebooku poprvé informovala, že se 3 uskupení Lysá nás baví KDU-ČSL, Cesta města a Kulturně! spojily a budou nadále již vystupovat spolu pod značkou Lysá nás spojuje. Tento den je oficiálním začátkem LNS. Název Lysá nás spojuje vymyslela Lucie Šestáková.

17. dubna (ZM)

Žádali jsme vedení města o větší transparentnost

Radka Bláhová jako přihlížející občan vyzvala vedení města, aby byly podklady pro jednání zastupitelstva zveřejňovány pro veřejnost dříve a s přílohami tak, jak to ukládal jednací řád zastupitelstva. Jejím cílem bylo, aby se Lysáci mohli seznámit s tím, co se na zastupitelstvu projednává. Do dnešního dne se tak neděje.

17. dubna (ZM)

Navrhovali jsme změnu povrchu cyklotrasy

Ing. Eliška P. navrhl změnit plánovaný typ povrchu na budoucí cyklostezce od Litolského mostu k náplavce z asfaltu na jiný vhodnější typ. Zastupitelstvo tento návrh podpořilo svým usnesením.

17. dubna (ZM)

Navrhli jsme navýšit dotaci pro Domácí Hospic Nablízku

Karel Marek navrhoval zvýšit plánovanou dotaci pro Domácí hospic Nablízku ze 100 000 Kč na 200 000 Kč. Návrh nebyl schválen a oněch 100 000 Kč mezi sebou vybrali občané Lysé, kteří tím jednoznačně vyjádřili svoji podporu hospici.

17. dubna (ZM)

Haly Na Mlíčníku nebo ubytovny?

Koalice ČSSD, ODS, ANO, Naše Lysá za podpory KSČM na zasedání zastupitelstva města i přes výrazný nesouhlas opozice a přítomných občanů odsouhlasila plánovací smlouvu na připojení vodovodu a kanalizace v lokalitě Na Mlíčníku pro plánovaný areál devíti hal určených pro drobnou výrobu, řemesla a ateliéry. V halách jsou projektovány ateliéry (jeden vedle druhého), které mají podobu 1 místnosti se sociálním zařízením (WC a sprchou). Ateliéry prý budou využívány pro drobné živnostníky a určitě se nejedná o zastřenou ubytovnu.

Naši opoziční zastupitelé z LNS ve snaze eliminovat riziko vzniku ubytoven navrhovali dva kroky, které nebyly schváleny. 

 • Odložit schválení plánovací smlouvy do dalšího zasedání zastupitelstva města (z dubna 2019 na červen 2019), na které požadovali pozvat investora k vysvětlení záměru.
 • Smluvně ošetřit právní záruky, že se dotčené stavby nestanou ubytovnami.
 • Koalice trvala na schválení plánovací smlouvy.
 • Informace k celé kauze najdete zde:

13. února (ZM)

Petice za výstavbu tělocvičny v ZŠ TGM v Litoli

ZM bere na vědomí petici za výstavbu tělocvičny se zázemím při ZŠ TGM v Litoli v roce 2019.

13. února (ZM)

Schválen nákup Calypssa za 10 milionů Kč

Na rekonstrukci budeme muset dát minimálně dalších 10 mil. Kč – koaliční zastupitelé však nepředkládají žádnou analýzu, kolik může stát rekonstrukce prostor ani kolik bude stát provoz sálu, protože nyní se přece řeší nákup a nikoliv rekonstrukce a následný provoz. 

Upozorňovali jsme především na 2 klíčové problémy:

 1. Analýza stavbu budovy je nekvalitní a není tedy jasné kolik nás bude stát rekonstrukce.
 2. Objekt Calypssa se nachází v SVJ, kde kupujeme pouze 23,7% podíl. Tedy střecha, obvodové zdi, okna jsou ve vlastnictví SVJ a ne města.

Pokud se vše podaří, budeme mít zajímavý prostor pro kulturu.

13. února (ZM)

Navrhovali jsme, aby město podalo žádost o dotaci na stavbu tělocvičny v litolské ZŠ

Zastupitelé LNS podali návrh na ZM, aby OMI podalo žádost do dotačního podprogramu Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli na stavbu nové tělocvičny v ZŠ TGM v Litoli. Stavba nové tělocvičny v Litoli schválená zastupitelstvem v roce 2017 se ale odkládá a ani nežádáme o 5 mil. dotaci, náš návrh nebyl schválen. Nové vedení nechce uvolnit 20 – 30 mil. Kč z městských prostředků a připravuje projekt velké školy v Litoli. Stávající tělocvična se dočasně opraví. Vše najdete zde:

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]

Rok 2018

12. prosince (ZM)

Upozorňovali jsme na chybějící financování tělocvičny ZŠ v Litoli

Karel Marek předložil návrh, aby se před schválením rozpočtu na rok 2019 nezapomnělo alokovat finanční prostředky na  tělocvičnu ZŠ v Litoli, jejíž stavba byla schválena na ZM už v listopadu 2017. Návrh nebyl schválen.

21. listopadu (ZM)

Snaha o znovuotevření Jednoty na Sídlišti

Jan Burian ve svém materiálu na ZM navrhl uložit Radě města kontaktovat Jednotu (COOP), požadovat znovuotevření prodejny a hledat i další možnosti, jak vyřešit aktuální problémy občanů. Návrh byl schválen.

31. října (ZM)

První zastupitelstvo města (ZM)

Na ustavujícím zastupitelstvu byla potvrzena nová koalice složená z ČSSD, ODS, ANO a Naše Lysá. Tímto datem také oficiálně začala naše společná čtyřletá opoziční práce v zastupitelstvu. Rada města byla zvolena v následujícím složení:

 • starosta Ing. Karel Otava,
 • I. neuvolněný místostarosta Mgr. Jiří Havelka,
 • II. neuvolněná místostarostka Romana Fischerová,
 • uvolněná členka rady Ing. Karolína Chudobová (nyní Stařecká),
 • neuvolněný člen rady Josef Kolman.

S tím, aby mělo město dva uvolněné členy rady (Otava, Stařecká) a dva neuvolněné místostarosty (Havelka, Fischerová), jsme nesouhlasili, ale nově vzniklá koalice nás přehlasovala

5. a 6. října

Volby

Do posledních komunálních voleb jsme kandidovali ještě jako tři nezávislé subjekty:

 • Lysá nás baví s KDU-ČSL,
 • Cesta města,
 • Kulturně!

Získali jsme dohromady 6 mandátů z 15 a skončili tak v opozici. Našimi zastupiteli se stali (řazeno dle ČSÚ):

 • Ing. Jan Marek (Kulturně!)
 • Ing. Petr Eliška (Kulturně!)
 • Mgr. Martina Tužinská Synková (Cesta města)
 • Mgr. Karel Marek (Lysá nás baví – KDU-ČSL)
 • Jan Burian (Lysá nás baví – KDU-ČSL)
 • Mgr. Štěpánka Vošická (Lysá nás baví – KDU-ČSL)

Výsledky voleb (volby.cz)

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Připojte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít informace, novinky a kauzy z Lysé nad Labem.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů: Prohlášení naleznete zde.