Územní plán

Co je územní plán (ÚP) a kdo ho pořizuje?

Co je územní plán (ÚP) a kdo ho pořizuje?

 • ÚP je jeden ze základních dokumentů obce, který vzniká v souladu se stavebním zákonem.
 • Vymezuje samotnou zastavitelnost území. Při jeho vytváření se klade důraz na rozvoj území města, ochranu hodnot, funkčního a prostorového uspořádání a koncepci uspořádání krajiny.
 • Pořizovatelem je obec, tedy v našem případě Město Lysá nad Labem.
 • Důležitými osobami, které ovlivňují konečnou podobu ÚP, jsou zastupitelé, úředníci, vlastníci nemovitostí a veřejnost. Vlastníci nemovitostí a občané mají právo podávat své námitky a připomínky k územnímu plánu a jeho změnám a obec se s takto podanými námitkami a připomínkami musí vypořádat.

Co je jeho cílem a proč se pořizuje?

Co je jeho cílem a proč se pořizuje?

 • Cílem je vytvoření vhodných předpokladů pro výstavbu a udržitelný rozvoj území při respektování rovnováhy mezi veřejnými a soukromými zájmy. Smyslem ÚP je tedy určit, jak bude město a jeho okolí vypadat, kde bude voda, kde bude zeleň, kde bude pole a kde budou stavby.
 • ÚP by měl zároveň sloužit jako ochrana přírodních a kulturních hodnot území.
 • Pořizuje se kvůli tomu, aby se zjistil a posoudil stav území (města) a aby se následně stanovily požadavky na využívání a prostorové uspořádání města, tedy v jakých částech města budou stavby (rodinné domy, bytové domy, školky, školy, nemocnice, kancelářské budovy, továrny, haly atd.) a v jakých částech města bude zeleň (parky, sady, louky) či zemědělská půda (pole).
 • Je-li to potřeba, může se územní plán měnit. 

Jak ÚP vypadá?

Jak ÚP vypadá?

 • Má grafickou část (mapy) a textovou část. Obě části jsou důležité, musí se vzájemně doplňovat a nesmí být vůči sobě v rozporu.
 • ÚP neřeší do detailů všechny podmínky pro řešené území jako je např. uliční čára či výška staveb. K tomu slouží regulační plán (např. Vysoká mez či Hrabanov).
 • ÚP také může určit, že pro některé území je potřeba územní studie. Územní studie řeší konkrétní dílčí území a jeho problémy (např. „Nová Litol“).

Snížení koeficientu zeleně

Územní plán (ÚP) navrhuje snížení koeficientu zeleně, tedy poměru mezi započitatelnými plochami zeleně a plochou pozemku. Změna přináší hrozbu postupného a většího zastavování města, zahušťování stávající zástavby místo navyšování množství zeleně uvnitř obce.  Polabí je oblastí s významnou zemědělskou činností a s ní související velikou prašností, která způsobuje zvýšený výskyt astmatického onemocnění. Zeleň pomáhá prašnost omezovat a zlepšuje ovzduší a klima uvnitř města, proto je nutné naopak zvyšovat podíl zeleně ve městě.

Další informace k tomu, v jakém rozsahu lze pozemek zastavět a kolik musí zůstat pro zeleň, se dozvíte ZDE 

Popis koeficientu zeleně je na straně 37 ÚP a koeficienty pro jednotlivé plochy jsou stanoveny ve výkresu č. 4 Schéma prostorového uspořádání. Podklady ÚP na webu mesta

Připravili jsme také srovnání stávajícího stavu a nově navrhovaného stavu KZ. ZDE se můžete podívat, jak by se změna ÚP v tomto ohledu dotkla konkrétně Vás. Modrá čísla jsou současné koeficienty pro dané pozemky, drobnější černá pak navrhované koeficienty. 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Připojte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít informace, novinky a kauzy z Lysé nad Labem.

Odesláním formulář souhlasíte se zpracováním osobních údajů: Prohlášení naleznete zde.