Územní plán

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ ?

NÁMITKY VEŘEJNÝCH ZMOCNĚNCŮ BYLI PODÁNY

zveřejněno: 29.4.2021

Námitky zmocněnce veřejnosti Radky Bláhové

Námitky zmocněnce veřejnosti Karla Marka

ZASTUPOVÁNÍ VEŘEJNOSTI PŘI ZMĚNĚ ÚZEMNÍHO PLÁNU

zveřejněno: 28.4.2021

Radka Bláhová a Karel Marek získali každý víc jak 600 podpisů (minimum bylo 200 platných podpisů) a proto jsou od vás zmocnění pro zastupování veřejnosti při změně územního plánu. Děkujeme za důvěru!

PODÁNÍ PŘIPOMÍNEK A NÁMITEK

zveřejněno: 26.4.2021

Ve středu, tj. 21. 4. 2021 proběhlo online veřejné projednání změny územního plánu (ÚP) Lysé nad Labem. Navrhované změny jsou tak zásadní, že mohou zasáhnout do života každého z vás. Proto je nyní důležité, abyste podali své připomínky nebo námitky. Zásadní změny najdete vypsané níže.

?Pozor, připomínky nebo námitky k projednávané změně se musí ale podat písemně, a to do 28. 4. 2021 datovou schránkou nebo osobně na podatelnu městského úřadu. Nestačí je uvést při projednání.

? Připravili jsme pro vás jednoduchý formulář, který k tomu můžete použít.

Stáhnout si ho můžete ZDE

V sedmidenní lhůtě po skončení veřejného projednání, se podávají PŘIPOMÍNKY a NÁMITKY. Obojí se musí uplatňovat písemně, musí být podepsány a navíc musí obsahovat Vaše identifikační údaje! Kdo ale může podat připomínku a kdo pouze námitku po veřejném projednání?

? PŘIPOMÍNKA ?

Připomínku může podat každý, občan (i jiné obce), spolky i cizinec. Jak městský úřad s připomínkami naloží? Připomínky pro něj nejsou závazné, takže má možnost nezabývat se jimi důkladně. Ve vyhodnocení připomínek pak obecní úřad volí nejčastěji jednu ze tří frází, a sice: „akceptováno“, „akceptováno částečně“ a „neakceptováno“. Z uvedeného je patrné, že úřad nemusí neakceptování připomínek ničím odůvodňovat. S tím se ruku v ruce pojí i fakt, že proti způsobu vypořádání připomínek se nelze bránit právní cestou.

? NÁMITKA?

Dotčení vlastníci a zástupce veřejnosti a oprávněný investor mohou proti návrhu územního plánu podávat námitky, které musí obsahovat odůvodnění a současně údaje podle katastru nemovitostí dokládající dotčená práva a vymezení území dotčeného námitkou. Důležitá je rovněž skutečnost, že kdo je jednou oprávněn podat k určitému záměru v ÚP námitku, může podávat námitky i k dalším záměrům, které se ho přímo nedotýkají. Čili každé další podání osoby, která může podávat námitky, je nutné brát v úvahu jako další námitky (a nikoli jen jako připomínky). Rozdíl mezi námitkami a připomínkami je zásadní, protože o námitkách se musí rozhodnout (tj. vypracovat písemné rozhodnutí). Návrh takového rozhodnutí připravuje městský úřad a rozhoduje o něm pak zastupitelstvo města. Rozhodnutí o námitce musí obsahovat vlastní odůvodnění a je součástí odůvodnění celého ÚP. Proti tomuto rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. Zdroj a více informací naleznete zde 

SBÍRÁNÍ PODPISŮ PRO ZASTUPOVÁNÍ VEŘEJNOSTI PŘI ZMĚNĚ ÚZEMNÍHO PLÁN

zveřejněno: 26.4.2021

Radka Bláhová a Karel Marek připravili každý za sebe základní body, kterými chtějí jako veřejní zástupci obyvatel Lysé nad Labem připomínkovat změnu územního plánu. Jestli s těmito body (k nahlédnutí zde_Radka a zde_Karel) souhlasíte, můžete Radku i Karla svým podpisem zmocnit k podání námitek a k dalšímu jednání s úřadem.

POKYNY pro podepsání dokumentu, prosíme čtěte pozorně:

 1. Dokument tiskněte POUZE oboustranně.
 2. PODEPSAT je MŮŽE jen fyzická osoba starší 18 let, která je občanem ČR s trvalým bydlištěm v Lysé nad Labem (adresa zapsaná v občance).
 3. Cizinec s jakýmkoliv pobytem v ČR (přechodným i dlouhodobým) bez státního občanství ČR se podepsat nemůže.
 4. Podepsat zmocnění můžete vícero osobám (současně Radce i Karlovi, případně dalším, kteří vás o to požádají).
 5. Řádky k podpisu na jednom archu nemusí být všechny zaplněné.
 6. Každý, kdo se chce stát zástupcem, musí získat minimálně 200 podpisů. Není to málo, proto vás prosíme o pomoc. Budeme rádi, když nám pomůžete získat také podpisy svých blízkých či sousedů.

KAM MŮŽETE HODIT PODEPSANÉ ARCHY?

 • Podepsané archy potřebujeme zpět do 12.00 hodin již tuto středu, tj. 28. 4. 2021.
 • Podepsané archy můžete hodit do poštovní schránky Radce Bláhové (Náměstí B. Hrozného 14/21 – dům s galanterií) nebo Karlu Markovi (Na Vysoké mezi 345). Pro oba zmocněnce, Karla i Radku, můžete využít schránku, kterou máte blíž.
 • Nemáte-li cestu okolo, pro podpis nebo arch se u vás rádi zastavíme. Stačí nám napsat zprávu na FB, sms 603 814 830 nebo e-mail na info.lysanadlabem@gmail.com. Do zprávy uveďte adresu a mobil, abychom se s vámi mohli spojit. 

Podpisový arch Radka Bláhová

Podpisový arch Karel Marek

MÁTE NĚJAKOU DALŠÍ NÁMITKU NEBO PŘIPOMÍNKU?

Platí, že pokud s navrhovanými změnami územního plánu nesouhlasíte a dotýkají se přímo vás jako majitele nemovitosti v Lysé nad Labem, můžete současně podávat námitky nebo připomínky i sami za sebe. Vzor pro podání vlastních námitek (připomínek) najdete ZDE. Musíte je podat nejpozději tuto středu 28. 4. 2021 na podatelnu městského úřadu nebo datovou schránkou. Pro podání vlastní námitky (připomínky) nemusíte mít v Lysé n. L. trvalý pobyt a nemusíte být ani občanem ČR. Budete jednat sami za sebe a není třeba, abyste sbírali podpisy. Své námitky či připomínky prosíme nezasílejte nám, ale včas je odevzdejte přímo na městský úřad.

Děkujeme! 

Co je územní plán (ÚP) a kdo ho pořizuje?

Co je územní plán (ÚP) a kdo ho pořizuje?

 • ÚP je jeden ze základních dokumentů obce, který vzniká v souladu se stavebním zákonem.
 • Vymezuje samotnou zastavitelnost území. Při jeho vytváření se klade důraz na rozvoj území města, ochranu hodnot, funkčního a prostorového uspořádání a koncepci uspořádání krajiny.
 • Pořizovatelem je obec, tedy v našem případě Město Lysá nad Labem.
 • Důležitými osobami, které ovlivňují konečnou podobu ÚP, jsou zastupitelé, úředníci, vlastníci nemovitostí a veřejnost. Vlastníci nemovitostí a občané mají právo podávat své námitky a připomínky k územnímu plánu a jeho změnám a obec se s takto podanými námitkami a připomínkami musí vypořádat.

Co je jeho cílem a proč se pořizuje?

Co je cílem ÚP a proč se pořizuje?

 • Cílem je vytvoření vhodných předpokladů pro výstavbu a udržitelný rozvoj území při respektování rovnováhy mezi veřejnými a soukromými zájmy. Smyslem ÚP tedy je určit, jak bude město a jeho okolí vypadat, kde bude voda, kde bude zeleň, kde bude pole a kde budou stavby.
 • ÚP by měl zároveň sloužit jako ochrana přírodních a kulturních hodnot území.
 • Pořizuje se proto, aby se zjistil a posoudil stav území (města) a aby se následně stanovily požadavky na využívání a prostorové uspořádání města, tedy v jakých částech města budou stavby (rodinné domy, bytové domy, školky, školy, nemocnice, kancelářské budovy, továrny, haly atd.) a v jakých částech města bude zeleň (parky, sady, louky) či zemědělská půda (pole).
 • Je-li to potřeba, může se územní plán měnit. 

Jak ÚP vypadá?

Jak ÚP vypadá?

 • Má grafickou část (mapy) a textovou část. Obě části jsou důležité, musí se vzájemně doplňovat a nesmí být vůči sobě v rozporu.
 • ÚP neřeší do detailů všechny podmínky pro řešené území jako je např. uliční čára či výška staveb. K tomu slouží regulační plán (např. Vysoká mez či Hrabanov).
 • ÚP také může určit, že pro některé území je potřeba územní studie. Územní studie řeší konkrétní dílčí území a jeho problémy (např. „Nová Litol“).

Snížení koeficientu zeleně

Územní plán (ÚP) navrhuje snížení koeficientu zeleně, tedy poměru mezi započitatelnými plochami zeleně a plochou pozemku. Změna přináší hrozbu postupného a většího zastavování města, zahušťování stávající zástavby místo navyšování množství zeleně uvnitř obce.  Polabí je oblastí s významnou zemědělskou činností a s ní související velikou prašností, která způsobuje zvýšený výskyt astmatického onemocnění. Zeleň pomáhá prašnost omezovat a zlepšuje ovzduší a klima uvnitř města, proto je nutné naopak zvyšovat podíl zeleně ve městě. Zároveň zeleň snižuje hlukové zatížení z dopravy či průmyslové výroby.

Další informace k tomu, v jakém rozsahu lze pozemek zastavět a kolik musí zůstat pro zeleň, se dozvíte ZDE 

Popis koeficientu zeleně je na straně 37 ÚP a koeficienty pro jednotlivé plochy jsou stanoveny ve výkresu č. 4 Schéma prostorového uspořádání. Podklady ÚP na webu města

Připravili jsme také srovnání stávajícího stavu a nově navrhovaného stavu KZ. ZDE se můžete podívat, jak by se změna ÚP v tomto ohledu dotkla konkrétně Vás. Modrá čísla jsou současné koeficienty pro dané pozemky, drobnější černá pak navrhované koeficienty. 

Změna koeficientu parkovacích stání

Koeficient parkovacího stání určuje, kolik parkovacích míst musíte při výstavbě podle velikosti objektu vybudovat. ÚP navrhuje snížení požadavku na počet parkovacích stání při výstavbě bytových jednotek ze současných dvou na jedno parkovací stání.  Městská vyhláška přitom rozlišuje odstavná a parkovací stání, zatímco návrh ÚP uvádí pouze požadavek na parkovací stání. Tato změna jde na ruku developerům, kteří staví v Lysé byty, ovšem jde proti trendu vývoje, kdy rodiny mají velmi často dvě auta.

Popis je na straně 37 a hodnoty pro jednotlivé plochy jsou stanoveny ve výkresu č. 4 Schéma prostorového uspořádání. Podklady ÚP na webu města

Požadavky na parkovací stání se liší dle charakteru a struktury zástavby v dané lokalitě a dle stupně zastavění území (rozvojová plocha × stabilizované území). Požadavky na počet parkovacích stání při výstavbě rodinného nebo bytového domu (realizace bytové jednotky) jsou stanoveny ve výkresu č. 4 Schéma prostorového uspořádání. V plochách, u nichž nejsou požadavky na parkovací stání definovány, je nezbytné zajistit dopravu v klidu v souladu s platnou normou.

Průmyslová zóna a Všejanská spojka

ÚP nenavrhuje zrušení průmyslové zóny východně od plánované výstavby II. etapy severo-jižního obchvatu a převedení využití tohoto území na ornou půdu. V tomto místě bylo dříve plánováno veliké kontejnerové překladiště, které zde takto stále může být v budoucnu umístěno z důvodublízkosti průmyslové zóny, silniční a železniční infrastruktury. ÚP zároveň navrhuje přidat trasování nového železničního spojení do Milovic a následně do Mladé Boleslavi, tzv. Všejanské spojky.

Výstavbu Všejanské spojky je však nutné spojit s posouzením vlivu na životní prostředí, výsadbou vhodného stromořadí kvůli odhlučnění a zrušením překladiště. Možnost umístění překladiště představuje velké riziko z hlediska zatížení města dopravou, průmyslovou výrobou, hlukovým a světelným znečištěním

Text na straně 76 ÚP – VT průmyslová zóna a straně 17 ÚP – železniční doprava. Podklady ÚP na webu města

Lokalita Za Pávem

ÚP na dotčených pozemcích navrhuje umožnit výstavbu domu. Lokalita Za Pávem se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje a zároveň zde doposud není vybudována kanalizace.

Kvalita pitné vody je v Lysé velkým tématem. Je potřeba přistupovat k ochraně vodních zdrojů velmi obezřetně. Povolení stavby v ochranném pásmu vodního zdroje pitné vody pro město je citlivá záležitost. Je otázka, jak se tato změna dotkne vlastníků okolních budov a pozemků.

K oblasti Za Pávem se vztahují strana 1 ÚP bod 3.4. a strana 20 ÚP bod 15. Podklady ÚP na webu města

Areál v Čapkově ulici 

ÚP navrhuje změnit bývalý „pionýrský“ areál v Čapkově ulici za výstavištěm z typu OV (občanská vybavenost) na SM (smíšené využití území městského typu).

Zatímco v OV lze postavit např. stavby pro vzdělávání, služby, kulturu apod., tak v SM je možné realizovat výstavbu mnohem rozmanitější. Vedle staveb pro bydlení, OV zde může být i výroba nebo zemědělství.

Změny v Čapkově ulici se týká strana 71 ÚP a Plocha P31 ve výkresu č. 2 hlavní výkres. Podklady ÚP na webu města

Zaslepení Poděbradovy ulice

ÚP navrhuje napojit ulici Poděbradovu (sil. III/2725) na okružní křižovatku u průmyslové zóny na plánovaném obchvatu města. 

Dojde k zaslepení Poděbradovy ulice a silnice směrem na Stratov tak bude přetnuta plánovaným obchvatem. Zároveň i ve směru od Stratova bude nutné najet o na kruhový objezd a pak sjet zpět.

Změny v Poděbradově ulici se týkají strana 16 ÚP a bod 3.7.2 na straně 4. Podklady ÚP na webu města

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Připojte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít informace, novinky a kauzy z Lysé nad Labem.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů: Prohlášení naleznete zde.