Shrnutí jednání zastupitelstva ze dne 26. 6. 2019

Zastupitelstvo dne 26. 6. 2019 proběhlo v rozbouřené atmosféře za účasti velkého množství občanů. Jelikož pan starosta odmítl přesunout jednání zastupitelstva do větších prostor, většina občanů nemohla být osobně přítomna v zasedací místnosti na radnici a musela zůstat na náměstí B. Hrozného, kde probíhal přímý přenos. Odhadem bylo na Nám. B. Hrozného přítomno okolo 100 osob. Část jednání přenášelo “Snews” živě a na bod týkající se projektu hal Na Mlíčníku přijela na pozvání opozičních zastupitelů také Česká televize a televize Nova si pořizovala záznamy pro možnou reportáž. Co se podařilo prosadit a co naopak nikoliv?

1) Haly na Mlíčníku vypadající dle projektu jako ubytovací zařízení (9 hal údajně pro drobnou řemeslnou výrobu a ateliéry)

a) nová fakta z jednání zastupitelstva

 • Starosta města sdělil, že o projektu ví až od března 2019, kdy byl projekt na radě města. Je tomu skutečně tak?
 • Městský architekt pan ing. arch. Jan Storch prohlásil, že označení projektu jako haly pro drobnou řemeslnou výrobu a ateliéry absolutně NEodpovídá tomu, co je reálně připravované, a že haly nemají parametry průmyslových hal, ale kancelářských či bytových budov.
 • Starosta města potvrdil, že město jako účastník řízení podalo v územním řízení za téměř 2 roky vedení řízení pouze jednu námitku, a to až dne 31. 5. 2019.
 • Do spisu vedeného stavebním úřadem se vyjma paní tajemnice nebyl za město nikdo podívat, aby zjistil, jak projekt vypadá a jaká stanoviska jsou ve spise založena. Nebyly tak, a ani být nemohly, účinně hájeny zájmy občanů Lysé n. L.

b) podařilo se nám:

 • Díky námitkám občanů bydlících v blízkosti stavby stavební úřad dne 27. 6. 2019 rozhodl o přerušení územního řízení.
 • Tlak občanů města způsobil změnu ve vyjádřeních pana starosty, který začíná projekt nazývat jako podezřelou investici, i když ještě před několika týdny projekt obhajoval, stavebníkovi důvěřoval a činil vše pro to, aby bylo do 30. 6. 2019 vydáno územní rozhodnutí na jejich povolení.
 • Zastupitelstvo uložilo radě města, aby chránila zájmy občanů a bránila realizaci výstavby hal dle aktuální projektové dokumentace, která je pro město velmi riziková.
 • Zastupitelé (včetně opozičních) dostanou souhlas k nahlížení do spisu vedeného stavebním úřadem.
 • Zastupitelstvo schválilo návrh změny územního plánu tak, aby nebyla umožněna výstavba velkokapacitních ubytoven v průmyslových zónách.
 • Starosta města se zavázal, že rada města vyhlásí kompletní stavební uzávěru na tomto územní do dokončení změny územního plánu.

c) nepodařilo se nám:

 • Zrušit plánovací smlouvu o připojení hal na městskou kanalizaci a vodu, kterou schválila radniční koalice na zastupitelstvu 17. 4. 2019.

Budou starosta i rada města skutečně jednat v zájmu občanů města? Jejich další kroky budeme intenzivně sledovat.

2) Návrh změny územního plánu (ÚP)

a) vysvětlení

 • Zastupitelstvo jednalo pouze o tom, které body připustí do zpracování změny ÚP a které nikoliv. Územní plán bude zpracován v rámci tzv. zkráceného řízení, což znamená, že jako podklad pro vypracování změny územního plánu bude použito rozhodnutí zastupitelstva.
 • V rámci další fáze procesu změny ÚP bude detailně zpracován každý bod, se kterým zastupitelstvo souhlasilo, následně proběhne projednání se všemi příslušnými orgány a minimálně jedno veřejné projednání s občany. Poté bude návrh změny ÚP předložen ZM ke schválení, přičemž ZM bude opět o každém jednotlivém bodu hlasovat.

b) podařilo se nám:

 • Vypustit ze změny ÚP lokalitu Nová Litol (pole za ARS Altman a Kovonou). Na toto území bude na náklady města vypracována územní studie v několika variantách využití území.
 • Nebyl snížen koeficient, že na každý byt v bytovém domě musí být zajištěné parkování pro 2 osobní automobily. Návrh na snížení koeficientu 1 byt = 1 parkovací stání vzešel od spol. PMS Poděbrady v souvislosti s plánovanou výstavbou bytových domů v bývalé Laboře (Interhoek u ul. ČSA).
 • Dále v areálu bývalé Labory nebyl u 4 pozemků změněn způsob jejich využití z BI (bydlení individuální) na SM (smíšené využití). To znamená, že v dané lokalitě nesmí PMS zastavět celé území jen bytovými domy.
 • Schválit návrh změny ÚP na zrušení části průmyslové zóny u trati, kde bylo v minulosti plánované kontejnerové překladiště pro společnost MAERSK 
 • Zamezit změně využití území mezi rodinnými domy v ul. Na výsluní a průmyslové zóny v lokalitě Na Mlíčníku tak, aby bylo možné v území zřídit stavby do 25 m2 (např. zahrádkářské chatky).

c) nepodařilo se nám

 • Zamezit návrhu na snížení koeficientu zeleně (KZ) u stávajících ploch výroby VT a VL z 0,2 na 0,1 (opoziční zastupitelé hlasovali proti snížení koeficientu).

d) další některá schválená zadání pro změny ÚP:

 • Změnu využití území po levé straně na silnici z Lysé do Stratova pro zbudování výcvikového areálu Svět záchranářů s tím, že pro toto území budou stanovené specifické podmínky využití území jen pro tuto konkrétní akci a bude zajištěna ochrana lokálního biokoridoru tak, že nebude možné jej zastavit.
 • Převedení ploch “výroba drobná” v ulici Poděbradova na plochy “výroba lehká” a prověřit v té souvislosti regulativy ploch VL.
 • Současná zástavba v této lokalitě již nyní z převážné části odpovídá spíše plochám VL, proto bylo navrženo, aby se celá lokalita převedla z VL na VD.
 • U ploch VD, VL, VT (výroba těžká) a VZ (plocha zemědělské výroby a lesnictví) stanovit nepřípustné využití pro ubytování sezónních dělníků a připustit využití pro pobytové a obytné místnosti jen v omezené míře, např. max. do 10 % zastavěné plochy všech budov v provozním areálu či jiným podobným způsobem.
 • Snížení koeficientu zeleně u ploch BI (bydlení individuální) z 0,65 na 0,6 (úprava se týká i pozemku, na kterém je plánována výstavba MŠ Drážky).
 • U ploch stávajících rodinných domů prověřit potřebnost 2 parkovacích stání na 1 byt a zda by nebylo možné počet parkovacích stání snížit.
 • Zapracovat do ÚP novou propojovací komunikaci z obchvatu na silnici III. třídy vedoucí z Lysé do Stratova.

3) Zúžení Městské památkové zóny (MPZ)

a) základní informace

 • Pan Elicer a zastupitel Jan Marek představili celou situaci kolem aktivity za zúžení Městské památkové zóny.
 • Zastupitelstvo v září 2018 schválilo požadavek vypracování revize MPZ.
 • Starosta města dopisem ze dne 27. 9. 2018 požádal Ministerstvo kultury o zrušení dvou částí MPZ – části B (dotvářející charakter) a C (doplňující charakter), jedná se např. o Masarykovu ul. či převážnou část ulice Sojovická; nadále by tak měla v rámci MPZ zůstat pouze část A (určující), která zahrnuje areál zámeckého parku, ul. Zámecká, Nám. B. Hrozného a část Husova náměstí (u radnice).
 • Ministerstvo kultury opakovaně žádá město o analýzu důvodů pro redukci MPZ, resp. zrušení dvou částí ze tří. Město však dosud žádnou nedodalo a zatím ani nenechalo zpracovat. Tato záležitost náleží v radě města do pravomoci starosty města.
 • Probíhá petice proti rušení MPZ, která má aktuálně přes 700 podpisů; tato petice bude zaslána na Ministerstvo kultury.

b) nepodařilo se nám:

 • Nebyl schválen návrh usnesení na zrušení žádosti zaslané na Ministerstvo kultury ohledně redukce (zrušení dvou) ploch městské památkové zóny

Budeme sledovat jednání pana starosty v této věci a vyžádáme si analýzu, kterou je povinno Město Lysá nad Labem ministerstvu doložit.

4) Výstavba bytového domu společností PMS v bývalém ČSAP

a) základní informace

 • Pan Elicer a zastupitel Jan Marek představili celou situaci kolem výstavby bytového domu společností PMS v bývalém ČSAP
 • Probíhá petice za změnu této výstavby (aktuálně má přes 800 podpisů), která bude předložena do ZM.

b) nová fakta z jednání zastupitelstva

 • Pan starosta jako zástupce města v územním řízení nepodal zatím jedinou námitku za účelem ochrany zájmů občanů Lysé n.L.
 • Dne 21. 2. 2018 schválilo ZM plánovací smlouvu týkající se infrastruktury pro nový bytový dům; součástí této smlouvy byla jako příloha koordinační situace. Vyšlo najevo, že starosta v květnu letošního roku BEZ PŘEDCHOZÍHO projednání v ZM podepsal novou koordinační situaci projektu, v níž se mění např. počet a umístění parkovacích stání a místo pro připojení na kanalizaci.

c) podařilo se nám:

 • Ušetřit 350 tis Kč z rozpočtu města – tato částka měla být použita na rekonstrukci kanalizace pro napojení tohoto bytového domu v komunikaci před JPC, přestože náklady na napojení bytového domu do kanalizačního řadu má hradit PMS.
 • Upozornili jsme také na to, že starosta souhlasil s tím, aby město tyto náklady na rekonstrukci kanalizačního řadu UHRADILO.

d) nepodařilo se nám:

 • Nebyl schválen návrh na zrušení žádosti o redukci ploch MPZ.
 • Nedošlo ke schválení usnesení ukládajícího radě města řešit situaci kolem bytového domu novým jednání se společností PMS.

Budeme sledovat kroky pana starosty v územním řízení, ve kterém má hájit zájmy obce a občanů obce.

Budeme také žádat vysvětlení k postupu pana starosty ohledně plánovací smlouvy s PMS a z jakého důvodu má město hradit náklady na rekonstrukci kanalizačního řadu, do kterého se potřebuje PMS napojit. Naším cílem je, aby:

 • město nehradilo žádné náklady související s výstavbou bytového domu v bývalém ČSAP (tedy ani náklady na případný archeologický průzkum),
 • výstavba v bývalém areálu ČSAP výrazně nezhoršila již tak náročnou dopravní situaci v dané lokalitě.

5) Podařilo se zastavit v zákulisí připravovanou přestavbu tělocvičny v ZŠ JAK na bazén

 • Uvolněná radní paní Chudobová požádala o navýšení položky v rozpočtu nazvané “Rekonstrukce pavilonu E v ZŠ JAK” o 500 tisíc Kč, tedy z původních 1,5 mil. Kč na 2 mil. Kč. V pavilonu E se dnes nacházejí 3 plně vytížené tělocvičny, které jsou užívány dětmi ze 3 základních škol, 1 střední školy a veřejností.
 • Zjistili jsme, že na základě pokynu paní Chudobové byla vyhlášena výzva nikoliv na rekonstrukci, ale na změnu užívání pavilonu E tak, že jedna tělocvična bude nahrazena bazénem, a to bez schválení této změny zastupitelstvem.
 • Podařilo se nám snížit v rozpočtu položku na projektovou dokumentaci pro rekonstrukci tohoto pavilonu na částku 500 tis. Kč, tedy částku odpovídající pouze rekonstrukci daného pavilonu.

6) Podařilo se schválit využití budovy č. p. 13 na Náměstí B. Hrozného (bývalý Jedličkův dům) pro školské účely

 • Předseda školské rady ZŠ Bedřicha Hrozného p. Petr Pokorný vyzval ZM k řešení situace s akutním nedostatkem prostor pro dělenou výuku a pro vzdělávání žáků se speciálními potřebami.
 • Na návrh zastupitelsky Štěpánky Vošické zastupitelstvo potvrdilo, že budova č. p. 13 na Náměstí B. Hrozného bude využita pro školské účely. Byla radou města přislíbena urgence zpracování projektové dokumentace ze strany projekční kanceláře. Na příští ZM má být předložen návrh na financování rekonstrukce budovy.

7) Podařilo se odložit:

 • Návrh na úpravu jednacího řádu zastupitelstva města: S ohledem na rozsah navrhovaných úprav předložili opoziční zastupitelé na jednání ZM návrh úplně nového jednacího řádu. Následně byl tento bod z programu jednání stažen s tím, že bude projednán na některém z dalších zastupitelstev. Původní návrh by např. znamenal, že jako občané neuvidíte na webu města podklady pro jednání ZM před jejich projednáním nebo že body, které se Vás týkají, se nebudou automaticky předřazovat na začátek.
 • Návrh na schválení pravidel na privatizaci bytového fondu města v Milovicích. Musí být nejdříve zpracována ekonomická studie (tj. jaké příjmy a výdaje má město při pronájmu těchto bytů) a vyjasněno, jak město naloží s prostředky získanými z prodeje těchto bytů.

8) Dále zastupitelstvo projednalo tyto body:

 • Rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem ve II. kole – celkem bylo rozdělena částka 70.000 Kč.
 • Schválení použití finančního příspěvku 150 tisíc Kč spolku Šachový klub Joly Lysá nad Labem na úhradu nákladů spojených s účastí na Mistrovství Evropy v Černé Hoře.
 • Vyhodnocení služby Senior Taxi – bylo konstatováno, že služba je seniory využívána; zastupitelstvo přislíbilo službu podpořit i v následujícím roce.
 • Jmenování pana Zity velitelem Městské policie.
 • Schválení zápůjčky z FKSP na vzdělávání zaměstnance úřadu.
 • Projednání 8. rozpočtového opatření – vyjma položek na rekonstrukci kanalizační řadu v souvislosti s výstavbou bytového domu v bývalém ČSAP a projektovou dokumentaci na Rekonstrukci bazénu a pavilonu E v ZŠ JAK byl návrh rozpočtových opatření schválen.
 • Schválení závěrečného účtu Města Lysá nad Labem za rok 2018 a schválení účetní závěrky za rok 2018.
 • Schválení výkupu pozemku kolem vstupního objektu do podchodu na litolské straně od ČD za účelem vybudování parkoviště za cenu 2.475.000 Kč, tj. 282 Kč/ m2.

Ostatní body včetně našeho bodu řešení cenzury v Listech se již z časových důvodů nepodařilo projednat a budou předloženy na jedno z následujících ZM. Jednání skončilo 27. června v půl čtvrté ráno.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Připojte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít informace, novinky a kauzy z Lysé nad Labem.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů: Prohlášení naleznete zde.