Co jsme připravili na zastupitelstvo 17.2.?

Ve středu nás čeká první letošní zastupitelstvo. Na programu je 21 bodů. Bodem navíc bude prezentace možného investora Komplexního tréninkového hokejového centra. Jedná se o soukromou investici v hodnotě cca 50 mil. Kč, na kterou investor potřebuje od města získat vhodný pozemek. Tuto informaci nám mailem poslal starosta 14. února. Bod je zařazen na 18. hodinu. První podklady, které jsme k zimnímu stadionu obdrželi, si můžete prohlédnout zde.

Proč jednotlivé body předkládáme?

1. Nesrovnalosti v odměňování členů komisí a výborů v bodech
Schválený systém odměňování členů komisí a výborů absolutně neřeší, zda je částka stanovena za rok či jen za část roku. To ve svém důsledku znamená, že stane-li se osoba členem komise či výboru, je již irelevantní, jak dlouho bude členem a zda se komise a výboru účastní. Toto hodnocení není fér. Systém odměňování členů komisí a výborů navržený a schválený v roce 2016 byl mnohem spravedlivější, neboť odměna byla vázána na účast dané osoby na jednání komise či výboru a nikoliv na samotné členství. Vázání odměny pouze na členství působí dojmem tzv. „trafiky“ a je netransparentní. Považujeme za správné a spravedlivé, aby byli členové komisí a výborů za svoji práci v komisi a výboru odměňováni. Na stranu druhou je však nezbytné, aby zastupitelé jako řádní hospodáři chránící zájmy města nastavili takový systém, který je v souladu s principy řádného hospodaření s majetkem města. Domníváme se, že toto současný systém nesplňuje. Odměna by měla být vázána na účast ve výboru nebo komisi. 

2. Návrh na jmenování člena Kontrolního výboru
Jaromír Šalek odstoupil z kontrolního výboru a místo něho navrhujeme Vladislava Šplíchala. V kontrolním výboru máme ještě Petra Zoubka.

3. Školní stravování Scolarest
Zastupitelstvu předkládáme výstupy z dotazníkového šetření na téma Školní stravování v Lysé nad Labem zajišťované firmou Scolarest. Šetření bylo realizováno v období od 1. 12. 2020 do 15. 1. 2021 a zúčastnilo se ho celkem 346 respondentů. Tento vysoký počet odpovědí je dostatečně reprezentativním vzorkem, ze kterého se podařilo získat velmi cenná data o spokojenosti se školním stravováním v našem městě. V minulosti byl způsob zajištění stravování opakovaně řešen ve stravovací a školské komisi v souvislosti s častými stížnostmi rodičů i pedagogů. Je vysoce žádoucí, aby město jako zřizovatel zajistilo kvalitní stravování ve školách. Věříme, že výstupy z dotazníku pomohou při koncipování zadávacích podmínek a v celém procesu výběru provozovatele školního stravování pro další období. O výsledcích jsme vás informovali ZDE

4. Zahájení realizace výstavby sportovní haly až po otevření ČSA
Z projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS), která je součástí zveřejněné veřejné zakázky, vyplývá, že část ulice Komenského bude uzavřena z důvodu zřízení staveniště stavby. Jedná se o úsek zhruba od ulice Škrétova (jednosměrná ulice vedoucí z Veleslavínovy ulice od Scolarestu po panelech kolem ZŠ J.A. Komenského po levici do Komenského ulice), přes křižovatku s ulicí Šmeralova až téměř ke křižovatce s ulicí Resslova, která vede z Třešňovky kolem hřbitova na ulici Československé armády. Dle projektové dokumentace má být objízdná/obchozí trasa vedena ulicemi Na Písku – Veleslavínova – Šmeralova – Třebízského – Resslova. Navrhujeme sjednat se zhotovitelem stavby „Sportovní hala Lysá nad Labem“ ve smlouvě o dílo termín pro zahájení stavby tak, aby následoval až po otevření ulice Československé armády v celé její délce pro jízdu všech motorových vozidel. Ještě před podáním tohoto návrhu se naše zastupitelka Radka Bláhová 18. 1. dotazovala radních na možné posunutí zahájení stavby. Do dnešního dne nedostala odpověď. Zde si můžete prohlédnout návrh na zastupitelstvo a schválené DIO. Radka také tuto problematiku detailně popisuje na svém FB profilu

5. Projekt sportovní haly – rozdíly mezi studií a finální projektovou dokumentací
Sportovní hala byla vždy prezentována jako multifunkční hala a vždy se předpokládalo, že bude občas využívána pro větší kulturní aktivity. Proto je potřeba se vrátit zpět k původnímu zadání a zajistit možnost konání kulturních akcí do výše celkové kapacity dané Požárně bezpečnostním řešením stavby, což je 466 osob. Podklady od Karla Marka na zastupitelstvo si můžete prohlédnout TADY

6. Mokřad Žabák
Navrhujeme, aby Rada města ukončila akci pročišťování svodnice vedoucí mokřadem v délce více než 1 km a aby byly pročištěny pouze propustky pod železnicí a polními cestami, jejichž zanášení ohrožuje železnici a způsobuje zatopení velkého okolního prostoru, a to šetrným způsobem. Dále navrhujeme, aby Rada města předložila na příští zastupitelstvo studii od společnosti HG partner s.r.o. ze srpna 2020 a zveřejnila ji náležitým způsobem. Naším cílem je, aby na základě studie od společnosti HG partner s.r.o. a také s přihlédnutí k námi předložené studii zpracované spolkem Beleco byl připraven projekt vycházející z návrhu studie společnosti HG partner s.r.o. směřující k citlivému řešení odtokových poměrů svodnice v předmětném území. Návrh na zastupitelstvo sme již zveřejnili v našem článku ZDE

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Připojte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít informace, novinky a kauzy z Lysé nad Labem.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů: Prohlášení naleznete zde.