Zveme vás na první letošní zastupitelstvo. Jaký je program?

Zajímá vás, co se aktuálně děje v našem městě? Tuto středu 2. 2. od 17 hod. v jídelně Scolarestu proběhne zastupitelstvo města a tam se dozvíte víc. Čeká nás 27 bodů. Jedním z důležitých bodů je opět využití pozemků v areálu bývalé Fruty. Kompletní program a anonymizované podklady najdete ZDE

Místostarosta Havelka předkláda bod, kde navrhuje založení bytového družstva za účelem výstavby obytného domu na pozemcích bývalé Fruty. Z našeho pohledu je záměr s částečnou výstavbou ve Frutě nekoncepční. Město by mělo prostor Fruty řešit jako celek, z urbanistického pohledu by měl být výsledkem ucelený městský blok. Proto je nutné prostor vyřešit tak,  aby se jednotlivé navržené funkce v dané lokalitě vhodně doplňovaly a vznikl funkční prostor. Uvažovaný záměr výstavby bytového domu bez znalosti celé koncepce je unáhlený. Město by si mělo nejdříve ujasnit, jaké funkce a v jakém poměru v dané lokalitě chce řešit (bydlení/veřejné služby/retail). I náš návrh, který vám popisujeme níže, by měl být součástí pro tvorbu ucelené koncepce. V současné době se podobné záměry řeší tak, že ač nad povrchem se jedná o několik samostatných objektů, mají společný suterén, který dost často zasahuje i do vnitrobloku, tak aby se daly pokrýt veškeré požadavky na dopravu v klidu (parkování). Prostor ve vnitrobloku nad garážemi je pak řešen jako společný prostor se zelení. S ohledem na již vynaložené množství peněz za různé studie a projekty, které následně zapadly do šuplíků a nikdy nebyly realizovány, si myslíme, že zrovna tato lokalita si zaslouží pozornost odborníků. Držet se již vydaného územního rozhodnutí není z našeho pohledu smysluplné. V současné době není kam spěchat, naším zájmem je vybudovat funkční prostor v centru města.

Co navrhujeme my?

S touto plochou je potřeba nakládat uvážlivě a využít ji v maximální možné míře pro více skupin obyvatel. Dle původního projektu měla být na části pozemku vybudována občanská vybavenost, která se ale nikdy nepostavila. V našem posledním zpravodaji BEZ CENZURY jsme vás informovali o celé kauze a jednotlivých milnících, které tento nedokončený projekt provázely . I s přihlédnutím k výsledkům ankety (najdete je jako součást našeho návrhu) navrhujeme pozemek rozdělit na tři klíčové zóny: obytná část (s prostory pro obchod a služby v 1. nadzemním podlaží/přízemí), část pro seniory a zbývající část jako strategická rezerva pro budoucí využití s tím, že do doby jejího využití by byla využívána jako volnočasová a odpočinková zóna

1/3 pro bydlení

Nová vláda chce jednoznačně podporovat obce ve výstavbě obecních bytů určených k nájmu a poskytovat jim půjčky a garance. Je to ideální příležitost, jak s podporou státu v Lysé nad Laem postavit nájemní byty. Půjčka by poté byla splácena z příjmu z těchto nájemních bytů. 

1/3 pro seniory

Je všeobecně známo, že domov pro seniory umístěný na zámku není ideálním řešením a jelikož se jedná o kulturní památku ČR, tak není možné uskutečnit nezbytnou přestavbu. Proto se dlouhodobě hledá místo pro vybudování nového domova pro seniory, domova moderního typu, který zároveň není umístěný mimo obec. Populace našeho města přirozeně stárne a musíme počítat s tím, tématu seniorů bude tedy potřebovat věnovat čím dál větší péči.. Proto bychom rádi v Lysé nad Labem domov pro seniory zachovali a ve spolupráci se Středočeským krajem jej nově vybudovali v areálu bývalé Fruty. Pokud by jednání se Středočeským krajem nebyla úspěšná, bude možné část pozemku využít pro jiné zařízení určené seniorům, a to pro dům s pečovatelskou službou. 

1/3 pro budoucí využití

Dnes v roce 2022 nevíme, jaké potřeby bude město mít za 20 a více let, proto bychom měli myslet i na budoucnost. Navrhujeme, aby část pozemku byla ponechána volná jako strategická rezerva pro občanskou vybavenost. Do té doby by byla osetá trávou a ponechána k volnému využití obyvatel našeho města jako volnočasová a odpočinková zóna. Ostatně už teď tam je dům obývaný seniory, v ostatních domech jsou zase mladé rodiny, obojí by si zasloužilo mít tam dostupnou zelenou část s lavičkami a nějakými drobnými zábavnými prvky. 

Současně navrhujeme, aby Zastupitelstvo město pověřilo jednáním o výstavbě domova pro seniory se Středočeským krajem zastupitele Mgr. Karla Marka. Důvodem pro jeho pověření je skutečnost, že Mgr. Marek je místopředsedou Výboru sociálních věcí Středočeského kraje a předsedou Komise pro majetek Středočeského kraje, přičemž v rámci své činnosti se zabývá i domovy pro seniory.

Kompletní podklady k tomuto bodu a bodu místostarosty Havelky na zastupitelstvo jsou tyto:

  1. Návrh místostarosty Havelky ZDE
  2. Návrh Lysá nás spojuje ZDE

Naši opoziční zastupitelé a členové LNS také předložili ještě tyto návrhy:

CALYPSSO (bod číslo 26 na programu)

Od koupě Calypssa na jaře 2019 uplynuly již téměř tři roky. I přes příslib radní Karolíny Stařecké, že se v Calypssu bude na podzim 2020 tančit, nejen že se netančí, navíc nejsou ani veřejně dostupné žádné informace o tom, v jakém stavu se objekt nachází, co již bylo uděláno a kolik tyto práce a poskytnuté služby stály. Jelikož stávající zakonzervovaný stav objektu napovídá, že práce byly zastaveny a objekt chátrá, vznikají důvodné obavy ze znehodnocení provedených investic do nebytové jednotky, resp. z nekoncepčnosti jejich vynaložení. 

Žádáme proto paní Stařeckou jako radní pro investice, aby informovala zastupitele města o všech skutečnostech, které se týkají Calypssa, a dále aby předložila veškeré dokumenty k tomu náležející. 

Kompletní podklady k tomuto bodu na zastupitelstvo najdete ZDE

ČSA (bod číslo 25 na programu)

Po otevření zrekonstruované silnice II/272 – ulice Československé armády se zde vyskytuje řada nedodělků či chybějící městský mobiliář jako jsou odpadkové koše či lavičky. Víme také, že na doplnění laviček a odpadkových košů již OSM pracuje. Na Lysá nás spojuje sé obrátila řada občanů se svými připomínkami k současnému stavu ul. ČSA a zaroveň členové LNS zpracovali několik vlastních zasadních připomínek, které uvadímé v našem návrhu. Očekávame informace, jak město bude tyto nedostatky řešit.

Kompletní podklady k tomuto bodu na zastupitelstvo najdete ZDE

PARKOVÁNÍ (bod číslo 23 na programu)

Připravili jsme přehled toho, jak nepřehledné je aktuálně parkování v Lysé. Mj. parkovací automat na Husově náměstí způsobil ucpání okolních ulic. Po Radě města proto požadujeme urychlenou nápravu. Členové a příznivci Lysá nás spojuje nabízejí Radě města, OSM i dopravní komisi součinnost při řešení parkování ve městě. Již po několikáté nabízíme pomocnou ruku. 

  1. sjednotit časy na dodatkových cedulích pro parkování v centru města
  2. doplnit prostor pro zpoplatněné parkování na Husově náměstí o informativní dodatkovou ceduli, placené parkování vyžadovat až po 60 min stání a sjednotit časy pro volné parkování
  3. připravit návrh Nařízení Města o parkování v době výstav (zpoplatnění parkování pro nerezidenty města)
  4. připravit návrh Nařízení Města na řešení parkování v centrum města pro rezidenty bydlící v centru města
  5. připravit návrh Nařízení Města na řešení parkování v centrum města pro zaměstnance městského úřadu, případně dalších organizací podnikající v centru města 

Kompletní podklady k tomuto bodu na zastupitelstvo najdete ZDE

SPORTOVNÍ HALA (bod číslo 27 na programu)

Aktuálně dochází k úpravě projektové dokumentace, speciálně k úpravě požárně bezpečnostního řešení (PBŘ) stavby za účelem zvýšení kapacity sportovní haly. Dále je dle zápisů z kontrolních dní zřejmé, že se řeší mobilní tribuny. Zatím však nemáme informace o tom, zda byla dopracována projektová dokumentace (PD) řešící typ, kapacitu a umístění těchto tribun.

Na podezření na nesoulad mezi požadavky města a výslednou projektovou dokumentací jsme upozornili již na jednání zastupitelstva města dne 17. 2. 2021, bod se však projednal až na ZM 12. 5. 2021. Požadovali jsme úpravu projektové dokumentace tak, aby zohledňovala původní požadavky na kapacitu haly a zakomponování tribun do hlediště. Návrh však nebyl přijat.

Hlavním důvodem bylo, že zástupce dodavatele projektové dokumentace Ing. Slánský i zástupkyně vedení města místostarostka Fischerová na tomto zastupitelstvu prohlásili naše obavy za neopodstatněné a že žádné úpravy projektové dokumentace či konkrétně její části PBŘ nejsou nutné, protože hala má kapacitu 466 osob a mobilní tribuny tvoří dodatečné vybavení (podobné skříním), které je možné pořídit později. Z tohoto důvodu nás uvedené zjištěné aktuálních úprav velmi překvapujie. Požadujeme po místostarostce Fischerové, aby vypracovala podrobnou zprávu o stavu prací na sportovní hale. 

Z původní vysoutěžené částky 116 378 140 Kč jsme se zatím dostali na částku 126 594 062 Kč a lze předpokládat, že se nebude jednat o cenu konečnou. Předpokládáme, že výše zmíněná změna PBŘ bude mít vliv i na technologie a požární zabezpečení, a tak s sebou samozřejmě přinese i další vícenáklady a tím zdražení celé haly. Lysá čeká na halu mnoho let. Místostarostka Fischerová nebyla schopná optimalizovat původní plány haly detailně připravené v minulém volebním období, které tenkrát měly podporu napříč politickým spektrem. Bylo taky zmařeno nemálo času mnoha lidí, ale především finančních prostředků z městské kasy.

Kompletní podklady k tomuto bodu na zastupitelstvo najdete ZDE

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Připojte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít informace, novinky a kauzy z Lysé nad Labem.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů: Prohlášení naleznete zde.