Zápis ze zastupitelstva 25. 9. 2019

Shrnutí jednání zastupitelstva města 25. 9. 2019

K avizovaným 37 bodům byly přidány další 3 body včetně bodu č. 40 = Výstavba sportovní haly. Bod č. 7 = výkup pozemku a artézské studny v areálu Kovona, a. s. byl na začátku zastupitelstva radou města stažen.


Výkupy a prodeje pozemků a zprávy z výborů. Výkupu a prodeje pozemků se týkalo celkem 11 bodů; o schválení či odmítnutí prodeje bylo rozhodnuto v souladu s návrhy Výboru pro dostavbu obchvatu, dokončení pozemkových úprav a správu majetku města. Dalších 6 bodů obsahovalo zprávy výborů, které vzalo ZM na vědomí.


Bod č. 8 = Výkup pozemků v lokalitě na Mlíčníku

Jedná se o pozemky, na kterých se měly stavět haly pro drobnou výrobu (podnikatelský inkubátor) alias „ubytovny“. Nyní by město pozemky mohlo koupit a nabídnout k výstavbě supermarketu, kterých je ve městě nedostatek. Na zastupitelstvo města (dále ZM) byl přizván jeden z majitelů pozemků, který byl připraven odpovědět na případné dotazy. V diskuzi vystoupilo několik zastupitelů. Bylo navrženo přesunout zaplacení kupní ceny až na první čtvrtletí roku 2020 (v rozpočtu 2019 na koupi již nejsou prostředky), s čímž majitel pozemků souhlasil. Dále se diskutovalo o stavební uzávěře, která stále platí a kvůli které nyní není možné na pozemcích stavět. Dle informací místostarosty Jiřího Havelky bude po vkladu vlastnického práva k pozemkům ve prospěch Města Lysá nad Labem stavební uzávěra radou města zrušena. Pro výstavbu supermarketu však ještě bude nutná změna územního plánu. Vedení města bylo pověřeno jednat s případným investorem realizace výstavby supermarketu. Všech 14 přítomných zastupitelů koupi pozemků schválilo.


Bod č. 14 = Odkup infrastruktury a pozemků k lokalitě ul. Vichrova

K tomuto bodu se otevřela široká diskuze na téma využití městských pozemků firmou PMS, spol. s r.o. V rámci diskuse vyšlo najevo, že na pozemcích města bylo vystavěno parkoviště, na kterém jsou převážně parkovací místa, která musí developer povinně vystavět dle pravidla “2 parkovací stání na jeden byt”. Konkrétně se jedná o nové parkoviště u podchodu na litolské straně. Parkoviště bylo vedením města v minulosti prezentováno jako vstřícný krok investora (bonus) pro město. Jeho výstavba však pouze developerovi umožnila dodržet podmínku 2 parkovacích stání na jeden byt.
Při studiu plánovacích smluv a jejich dodatků jsme navíc zjistili, že dle původní plánovací smlouvy měl být povrch parkoviště ze zámkové dlažby a kolem vysázeno 8 stromů. V minulém volebním období však byly zastupitelstvem  schváleny 2 dodatky, ve kterých došlo ke “zvláštním” změnám. Povrch byl upraven na asfalt a stromy měly být vysázeny pouze tři. Když se na místo podíváte, zjistíte, že strom tam nakonec není ani jeden.
V rámci plánovací smlouvy se developer také zavázal opravit komunikaci Na Zemské stezce.
Karel Marek se proto dotázal, jak bude řešeno, že opravu ulice Na Zemské stezce uhradil realizátor opravy nadjezdu, tedy Středočeský kraj, když podle plánovací smlouvy měla tuto opravu zajistit na své náklady PMS. Místostarosta konstatoval, že tento závazek bude vyřešen dodatečně ve formě kompenzace. Po připomínce Radky Bláhové z Lysá nás spojuje, že tento závazek by měl být součástí předkládané kupní smlouvy a vzhledem k tomu, že měla být přebírána infrastruktura, která neodpovídá plánovací smlouvě (např. chybějící stromy), byl nakonec odkup infrastruktury odložen a vedení města bylo pověřeno jednat s firmou PMS o kompenzaci. 


Bod č. 15 = Uzavření plánovací smlouvy se společností PMS, spol. s r.o. ohledně výstavby infrastruktury u bytového domu za městským úřadem s výjezdem do ulice Školní náměstí

I u tohoto bodu byla vedena obsáhlá diskuze, a to především z iniciativy zastupitelů a veřejnosti z Lysá nás spojuje. Opětovně jsme poukázali na skutečnost, že starosta města Karel Otava bez pověření zastupitelstva podepsal v květnu 2019 novou přílohu plánovací smlouvy (studii k projektu bytového domu). Dále starosta bez vědomí zastupitelstva souhlasil s tím, aby Město uhradilo veškeré náklady na rekonstrukci kanalizace ve vnitrobloku Náměstí B. Hrozného (u JPC), na kterou se potřebuje developer napojit při výstavbě bytového domu.
Na přímý dotaz zastupitele Matěje Kodeše, zda starosta svůj souhlas a podpis odvolal, Karel Otava neodpověděl a mlčel. Na opakovaný dotaz nakonec odpověděl, že mu bylo řečeno, že nejednal špatně; kdo mu však poradil, již neuvedl.
Dále Karel Marek upozornil na využití pozemků města developerem k povinnému zajištění koeficientu zeleně bez finanční, materiální či investiční výhodnosti pro naše město a na bod ve smlouvě, ve kterém je uvedeno, že celou potřebnou opravu vodovodní a kanalizační sítě hradí město a nikoliv investor, jak by bylo běžné. V této souvislosti Jan Marek upozornil, že jestliže se město zaváže k opravě kanalizace a vodovodu v dané oblasti, bude to znamenat, že bude muset uhradit i náklady na archeologický průzkum (např. v roce 2018 stály náklady na archeologický průzkum v ulici Komenského 800 tisíc Kč). Nakonec Radka Bláhová rozporovala dodatek plánovací smlouvy z hlediska určitosti smlouvy, správnosti uvedených pozemků a oprávněnosti závazků města i developera.
Vzhledem k těmto skutečnostem se spolupráce města s developerem jeví pro město jako krajně nevýhodná.
Uzavření dodatku k plánovací smlouvě nebylo schváleno a bod byl odložen. Starosta města se zavázal, že vstoupí v jednání s developerem a odvolá (stáhne) svůj podpis, který dal projektu ve stavebním a územním řízení.


Bod č. 18 = Návrh statutu Programu na podporu volnočasových aktivit ve školských zařízeních

Po dlouhé diskuzi byl nový program všemi zastupiteli schválen s tím, že se bude jednat o pilotní odzkoušení a po roce bude smysluplnost programu vyhodnocena.


Body č. 29 a 30 = Žádost od Spolku rodičů žáků ZŠ J. A. Komenského na rekonstrukci pavilonu E ZŠ JAK a Doplnění informací k rekonstrukci pavilonu E

Tento bod byl do ZM předložen Karlem Markem z Lysá nás spojuje ve spolupráci s Radkou Bláhovou, a to z důvodu, že jsou v rozpočtu města na rok 2019 deponovány prostředky ve výši 500 tisíc Kč. Není však známo, že by se jakkoliv rekonstrukce pavilonu  začala řešit. Zastupitelé z Lysá nás spojuje měli obavu, že vedení města rekonstrukci záměrně neřeší s cílem obnovit opět jednání o výstavbě bazénu v jedné z tělocvičen ZŠ. Doplníme, že všechny tělocvičny v ZŠ JAK jsou plně využity, a to nejen žáky ZŠ JAK, ale také žáky a studenty Obchodní akademie, ZŠ speciální a ZŠ Bedřicha Hrozného; v odpoledních hodinách pak tělocvičny využívají děti na volnočasové aktivy (kroužky), sportovní oddíly a také dospělí.
K těmto bodům se po diskuzi a protinávrhu Karolíny Stařecké (dříve Chudobové), která stále trvá na výstavbě bazénu, schválil původní návrh předkladatele Karla Marka všemi 14 hlasy.
Bude tedy zahájena nezbytná rekonstrukce pavilonu E bez výstavby školní bazénu s tím, že jako první bude provedena rekonstrukce toalet, sprch, šaten, rozvodů vody, kanalizace a elektřiny.


Bod č. 32 = Zastavení projektů výstavba MŠ Drážky a rozšíření MŠ Mašinka

Na ZM byl tento bod předložen Štěpánkou Vošickou. Předmětem diskuse byla nutnost posílit kapacitu MŠ Dráček v Litoli s ohledem na nerovnoměrné rozmístění kapacit ostatních mateřských škol v Lysé nad Labem. Vzhledem k plánované diskuzi o stavu vily vedle MŠ Dráček se bod odložil a bude k němu další podrobnější diskuze na pracovní schůzce zastupitelů. Cílem tohoto bodu bylo nepokračovat v neefektivních projektech MŠ Drážky a rozšíření MŠ Mašinka a zaměřit se na rozšíření MŠ Dráček v nemovitosti, která byla za tímto účelem v nedávné době městem zakoupena, a to ať již přístavbou nové budovy na velkém pozemku anebo opravou vily. 


Bod č. 33 = Návrh na odvolání starosty města z redakční rady Listů a přenesení pravomoci rozhodovat o Listech a jejich pravidlech na zastupitelstvo

K tomuto bodu se opět rozvinula velká diskuze. Karel Marek upozornil, že pro zajištění nestrannosti a vyváženosti článků je důležité, aby redakční rada Listů byla obsazena také osobami, které jednak nevykonávají politickou činnost ve městě a jednak nejsou podřízené starostovi města.  Bylo navrženo, aby redakční rada byla pěti-členná s tím, že by byla tvořená osobou z řad veřejnosti, která není politicky činná, vedoucí odboru kultury, zástupcem z řad koalice, zástupcem z řad opozice a šéfredaktorem.  Návrhy na odvolání starosty z redakční rady a změnu složení redakční rady byly hlasy koalice odmítnuty.


Bod č. 37 = Návrh na otevření diskuze o možné koupi restaurace Dallas a souvisejících nemovitostí v Litoli

Vzhledem k ukončení zastupitelstva ve 24 hodin nebyl tento bod projednán a automaticky se přesunul na příští jednání ZM.


Bod č. 40 = Sportovní hala 

Tento bod byl předřazen hned na úvod jednání kvůli prezentaci zhotovitele studie sportovní haly. Po proběhlé prezentaci a diskuzi všichni přítomní zastupitelé objemovou studii na sportovní halu schválili (ve variantě B) a může se pokračovat v dalších krocích směrem k realizaci stavby.


Zastupitelstvo bylo starostou města Karlem Otavou ukončeno bez projednání interpelací a diskuze k obecním záležitostem, čímž došlo k porušení jednacího řádu.
Opět se ukázalo, že vedení města není schopno naplánovat jednání ZM tak, aby byly projednány všechny body a jednání se neprotahovalo do pozdních nočních hodin.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Připojte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít informace, novinky a kauzy z Lysé nad Labem.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů: Prohlášení naleznete zde.