Strategický plán města

  • chybí pojmenovaní části úvod, zřejmě se jedná o stranu 3
  • plán nebyl řádně projednán s veřejností
  • chybí tabulka SPRM 2011-2015

A. SOCIOEKONOMICKÁ ANALÝZA

 

s. 5 – Je zmíněna obchodní infrastruktura a chybí zde tristní stav dopravní infrastruktury.

s. 5 – Správný název: Státní oblastní archiv v Praze nebo Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem

A.2 OBYVATELSTVO, DEMOGRAFICKÁ STRUKTURA

 

s. 7 – Tabulka č. 2 je špatně naformátována. Chybí zdroje dat, především u žlutého obrázku z Excelu je jasné, že se jedná o data přímo překopírovaná z údajů ČSÚ. U jiných dat se naopak hodnoty neshodují s ČSÚ. Zároveň by bylo vhodné data aktualizovat na nejnovější hodnoty. Demografickou prognózu by bylo vhodné aktualizovat tak, aby neobsahovala již uplynulé roky.

A.3 EKONOMICKÝ ROZVOJ MĚSTA

 

A.3.1 Ekonomická struktura města, podnikání

s.9 – V počtu právnických a fyzických osob jsou uvedeny údaje z roku 2010, chce to aktualizovat

A.3.2 Pracovní příležitosti, nezaměstnanost

s. 11 – Do tabulky č. 3 se ze zmíněného portálu dají dohledat novější data a data za roky 2012-2014

s. 12 – Negativní vliv na zaměstnanost mají i spolky a jednotlivci, kteří blokují jakýkoli rozvoj města. (Vyškrtnout-zavádějící a zbytečně hanlivé tvrzení)

s.12 – Obě tabulky týkající se dojíždění jsou zvláštní. K tomu se v roce 2019 odkazují na data z roku 2001. V textu je také odkaz na 3 139 vyjíždějících obyvatel. Není zřejmé, odkud tento údaj pochází, neboť SLDB, na které se odkazuje, má v následující tabulce zcela jiné hodnoty.

A.3.3 Cestovní ruch

s. 13 – Nejvýznamnější je zřejmě naučná stezka mezi Lysou nad Labem – Čelákovicemi, dlouhá 21 km – Není udržovaná, je vedena přes soukromé pozemky, informační tabule jsou poškozené, některé informace diskutabilní.

s. 14 – U názvů výstav vynechat roky, to je opsané z minulé zprávy.

s. 14 – Byla by vhodná lepší mapa památkové zóny (s přehledným vyznačením zón 2 a 3).

s. 15 – Nesmyslná věta: v době duben – říjen je pak možné omezit vstup v závislosti na stavu zámeckých cest nebo uzavřít část parku např. z důvodu kácení a údržby zeleně.

s. 15 – U architekta Soukupa doplnit křestní jméno.

s. 17 – Dům je v majetku Města Lysá nad Labem a je v současné době připraven k adaptaci pro potřeby nového domova důchodců. Veřejnosti je nepřístupný. Rekonstrukce je závislá na výstavbě nového domova pro seniory a dojde k propojení ZŠ a domova pro seniory. V posledních letech bylo několik variant využití, nebyla jasná priorita, a proto se projekt opozdil. – Toto už neplatí, přepracovat.

s. 17 – Šporkovy slavnosti (folklór – srpen), Dny evropského dědictví (září) – ani jedna z těchto akcí se už nekoná pravidelně.

s. 18 – Infrastruktura pro cestovní ruch – není jasné, zda se jedná o samostatnou část (A3.4) , nebo pouze podčást A.3.3, ta je však již předtím ukončena.

s. 18 – Ubytoven máme v Lysé rozhodně více, není zde zmíněn problém nelegálních ubytoven.

s. 19 – Cukrárna TRIO už v Lysé nějaký ten rok nefunguje – je zde Merhautovo pekařství (+ Dallas + kavárna MAX + Krušovice + Calypsso + Metrik).

s. 19 – Chybí – Sportbar Argon, Daniell´s burger, restaurace na Řehačce, cukrárna u Pixů, Bar Patro, kebaby, zařízení U Podkovy a U Studánky.

s. 20 – Do hry také vstupují jednotlivci a spolky, které blokují všechny investice ve městě. – vyškrtnout

s. 21 – Vysoká úroveň Muzea B. Hrozného je bohužel otázkou.

s. 21 – Chybí zmínění nedostatečného propojení cyklostezkami se sousedními městy podél Labe

A.4 INFRASTRUKTURA

 

A.4.1 Dopravní infrastruktura

s. 22 – Rychlostní komunikace R10 Praha – Mladá Boleslav již neexistuje, od 1. 1. 2016 je to dálnice R10 Praha – Turnov.

s. 22 – Věta: Výstavba obchvatu byla zablokována díky… vyvolává dojem, že jsme za zablokování obchvatu vděční. Upravit zbytečně útočnou, a ne zcela pravdivou informaci. Občany také trápí otřesy domů a jejich poškozování.

s. 23 – Město nebylo před více než sto lety rozděleno na dvě části, byly to dvě samostatné obce.

s. 24 – Problémy s FCC, jaký je reálný stav komunikací ve městě? Zón s parkováním na 1 hodinu je rozhodně více (Nám. Bedřicha Hrozného, Sokolská, Masarykova, Čapkova).

A.4.2 Dopravní obslužnost

s. 26 – Zajímavý je počet nastupujících a vystupujících z vlaků – 7 000, jedná se o aktuální číslo? Odkud pochází? Obsahuje přestupující?

A.4.3 Technická infrastruktura

s. 27 – Elektřina je v Lysé OK? Co časté výpadky, které řešené mimo jiné panem Mgr. Havelkou?

s. 27 – Zásobování plynem – celé město, včetně městské části Litol – je potřeba to takto vypichovat, vypadá to, jako by Litol byla nějaký zapomenutý kus světa

s. 29 – Věta: Překvapuje nezájem občanů o kvalitní vodu… Opravdu máme v Lysé kvalitní vodu?

A.4.4 Bydlení

A.4.5 Občanská vybavenost

s. 32 – U pošty není problém jen s prostory, ale také s personálním zajištěním.

s. 33 – Obstrukce ze strany občanů a spolků bránící rozvoji – vyškrtnout, nejasná souvislost.

A.5 BEZPEČNOST VE MĚSTĚ (bod chybí v obsahu)

A 5.1 Bezpečnostní situace, prevence kriminality

s. 35 – Kdy se konal výzkum pocitu bezpečí?

A 5.2 Bezpečnost v dopravě a řešení dopravní situace ve městě

s.36 – Vůbec není řešeno zatížení města + poplatky

A 5.3 Krizové řízení, složky integrovaného záchranného systému a civilní obrana

Nemělo by ke kritickým místům patřit také nádraží?

A.6 SOCIÁLNÍ ROZVOJ A LIDSKÉ ZDROJE

A.6.1 Zdraví obyvatelstva, zdravotnictví

s. 39 – V Lysé kromě ortopeda a kožaře chybí pediatři a praktičtí lékaři

A.6.2 Vzdělávání a školství

s. 43 – Opravdu jsme se Scholarestem spokojeni?

s. 43 – „volnočasové aktivity se uskutečňují zejména v domech dětí a mládeže“ – Lysá takovéto zařízení (DDM) nemá.

s. 43 – Aktualizovat údaje o počtech žáků.

s. 44 – V počtech žáků jsou stará čísla – školní rok 2014/2015

s. 45 – Nejvíce podporovanou variantou je výstavba nové mateřské školy V Drážkách – není zcela pravdivé. Nyní je podporována výstavba MŠ vedle MŠ Dráček.

A.6.3 Sociální péče

s. 48 – Co domácí hospic Na blízku? Proč se zde nezmiňuje problém ubytoven?

A.6.4 Sport, zázemí pro volnočasové aktivity

s. 51 – Chybí zde například klub FK Litol mládež a další sportovní kluby, v tabulce jsou udávána data za školní rok 2015-2016, nyní jsou dostupná novější.

s. 52 – Proč není analýza vytíženosti tělocvičen? Proč zde není zmíněn bazén v ZŠ JAK?

A.6.5 Kultura

s. 54 – Calypsso music club již není, Státní oblastní archiv Praha – správně: Státní oblastní archiv v Praze, „Šporkovy slavnosti“ – Spolek rodáků a přátel Města Lysá nad Labem – není, „Lyský pětiboj“ – Domov Na Zámku Lysá nad Labem – není veřejná akce, pouze pro důchodce, není zmíněna potřeba prostoru pro provozování spolkové a klubové činnosti ať již dětí, nebo seniorů, je pouze naznačeno využití domu čp. 13

s. 55 – Opravdu vzniká kulturní sál v rámci projektu Zahrada ve Frutě, opravdu je takový plán?

A.7. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

s. 55 – Město by nemělo podporovat projekt, který se již dříve vymkl kontrole. Ovzduší v Lysé je již tak dosti znečištěné, další faktor, který by byl daleko větší zátěží než doprava, zemědělství apod., by z tohoto města udělal zónu, která by spadala do velmi rizikových tabulek.

s. 57 – Nejsou zde zmíněny kontejnery na kov, elektroodpad, na oblečení, na bioodpad.

s. 57 – V současné době je ve fázi průzkumu zájmu mezi občany svoz bioodpadu, který by byl v období od 1.4. do 30.11. realizovaný formou sběrných nádob o objemu 120 l a 240 l. – pozůstatek z r. 2011, neaktuální.

A.7.2 Ovzduší

s. 57 – Není uveden problém zvýšené prašnosti.

s. 58 – Nejsou uvedeny vodoteče Mlynařice.

A.7.3 Voda

Plán ignoruje problém s vodou v roce 2015, kdy se v ní vyskytovalo nadlimitní množství dusičnanů. Nejsou zde možné způsoby řešení na základě provedených analýz a ani žádná další opatření.

s.59 – Zmíněn problém s využíváním dešťové vody, chybí plán, jak v tomto postupovat.

A.7.4 Přírodní suroviny

A.7.5 Příroda a krajina

A.7.6 Veřejná zeleň

A.7.7 Trvale udržitelný rozvoj (TUR) a environmentální výchova vzdělávání a osvěta.

A.8 VNĚJŠÍ VZTAHY

s. 66 – Odstranit/upravit informace o starostce Přerova: Mikroregion získal dotaci 132 mil. Kč. Vlivem negativního mediálního působení bývalé starostky Přerova nad Labem bylo rozhodnutí o poskytnutí dotace zrušeno ze strany ministerstva a akce nebyla realizována.

s. 67 – Město Kukeziv již bude asi „navázáno“

ZJEDNODUŠENÁ FINANČNÍ ANALÝZA<

69 – Opravdu mělo město v roce 2018 dluhy?

GLOBÁLNÍ ANALÝZA A ANALYTICKÝ SOUHRN

C.1 GLOBÁLNÍ SWOT ANALÝZA

71-73 Globální swot analýza – proč není u každého z témat a je řešena jen +/-?

C.2 ANALYTICKÝ SOUHRN

74 – Lysá nad Labem nemá nepříznivou věkovou strukturu, nebo je to srovnání vůči někomu?

NÁVRHOVÁ ČÁST

D. DLOUHODOBÁ VIZE MĚSTA – LYSÁ NAD LABEM V ROCE 2030

Text “dlouhodobá vize” opravdu neobsahuje jedinou vizi města do budoucna, naprosto neodpovídá popisu uvedenému v metodické poznámce, je ovšem možné, že celý tento odstaveček je vizí, jak by to tu mělo vypadat.

E. STRATEGICKÉ CÍLE ROZVOJE MĚSTA (DO ROKU 2030)

F. PROGRAMOVÉ ÚKOLY ROZVOJE MĚSTA (do roku 2022)

F.1 Vymezení a přehled Programových úkolů

F.2 Popis rozvojových aktivit

s. 11 – U DD není uvedena varianta stavby městem (veřejné zdroje), není blíže specifikována velikost a zaměření DD.

s. 12 – Řešení kapacit bydlení pro mladé rodiny, kapacita předškolních zařízení v návaznosti na populační vývoj ve městě a přilehlých obcích, dostatečná nabídky pracovních míst, využití ploch určených územním plánem pro bytovou výstavbu a občanskou vybavenost,… Takto to nedává smysl, bezobsažné, potřeba doplnit a zkonkrétnit. Tento bod je v této pasáži jaksi nedokončený.

s. 19 – Počítá se s privatizací bytů v Milovicích – Tento bod je problematický a není politicky zcela jednoznačný a bezproblémový, stále například chybí jasná finanční analýza.

s. 19 – Vybudování závodiště, kynologického cvičiště, vazeb na další atraktivity v okolí města. – Co to je závodiště, jaké má být? Okopírováno z r. 2011.

G. ROZVOJOVÉ AKTIVITY

G.1 Karty rozvojových aktivit

G.2 Stanovení důležitosti (priorizace) rozvojových aktivit

H. REALIZACE A MONITORING STRATEGICKÉHO PLÁNU

H.1 Podpora realizace plánu

H.2 Zásady realizace a monitoringu strategického plánu

AKTIVITY

Rozvojové aktivity PÚ 1

A1-1 Výstavba nového Domova pro seniory

neustále prosazovaná priorita, politicky nejasná, pokud se jí plně neujme město. Je

potřeba aby si město jasně určilo, jak velký a pro koho DD chce – s krajem nelze příliš počítat.

A1-2 Bezbariérové město nelze rozšířit i na neveřejné budovy?

A1-3 Nouzové bydlení – dům Na Františku je již v rekonstrukci, další opatření je třeba konfrontovat s komunitním plánem

A1-4 Podpora opatření pro mladé rodiny – Špatně popsaný bod, kam se dá dát spousta věcí. Bylo by vhodné zkonkretizovat.

A1-5 Podpora ordinace dětského psychologa / psychiatra.  Kam s ním? Č.p. 13, nebo se vejde do Sojovické (A1-6)?

A1-6 Zřízení komunitního centra pro pečující osoby – Kamenný dům v památkové zóně bez možnosti velkých stavebních zásahů (odvlhčení, zateplení). Je to dobrý prostor pro komunitní centrum? Dům by se více hodil pro aktivity typu výstavní prostora, galerie – tj. pro krátkodobé pobyty lidí, ne dlouhodobé.

Rozvojové aktivity PÚ 2:

A 2-1 Víceúčelový kulturní sál – Po opuštění varianty multifunkční haly v Komenského ulici se jedná o problém. Město nedisponuje rozumným pozemkem „na zelené louce“ (s výjimkou “pionýrského areálu” nebo trojúhelníku mezi větvením železnic a silnice na Byšičky?). Calypsso, i kdyby se povedlo zrekonstruovat, naprosto neodpovídá svými parametry současným nárokům.

A 2-2 Výstavba sportovní haly

A 2-3 Zprovoznění a navýšení počtu hřišť – Potřeba zjistit skutečné potřeby jak typů hřišť, tak jejich umístění z hlediska demografického vývoje. Nikde se tu nehovoří o obnově (příp. odstranění) stávajících hřišť.

A 2-4 Revitalizace areálu v Čechově ulici – Hodně nejasný popis na kartě, zprovoznění koupaliště znamená v podstatě jeho znovuvybudování. Nejasné, kde se vezme voda a k čemu bude rekonstrukce chatek, pokud to nebude nějaká podmínka kupní smlouvy od státu či budoucí dotace. Areál je dopravně problematicky přístupný; stále zůstává možnost přesunout sem výhledově jiný městský projekt, např. domov důchodců.

A 2-5 Revitalizace přírodních koupališť – Neměla by narušit biokoridory

Rozvojové aktivity PÚ 3:

A3-1 Systematické řešení parkování a odstavování vozidel na území města

Chybí dopravní generel, není navrženo záchytné parkoviště u obchvatu a doprava z něj, neřeší se systém parkování, otázka vzhledu a dalších podrobností u parkovacího domu na sídlišti

A3-2 Zlepšení technického stavu silnic a místních komunikací – otázka

A3-3 Dokončení silničního obchvatu města – nesmyslné roky výstavby

A3-4 Budování a údržba cyklistické infrastruktury – je potřeba dopravní generel

A3-5 Podpora veřejné osobní dopravy

Jak může město ovlivnit výstavbu všejanské spojky?

Rozvojové aktivity PÚ 4:

A4-1 Zavedení systému komplexní péče o veřejnou zeleň

Záleží na fungování technických služeb, které nejsou zmíněny a jejichž služby jsou problematické.

A4-2 Podpora zvyšování ekologické stability krajiny

A4-3 Aktivní ochrana přírodně cenných lokalit

A4-4 Realizace plánu rozvoje Zámeckého parku na roky 2019 – 2022

Není jisté, že na údržbu stačí jeden zahradník. Park by měl být zdarma. Je na místě zvážit, zda Lysá preferuje otevřít zámecký park veřejnosti pořádáním akcí nebo jeho „konzervaci“. Pokud budou návštěvníci respektovat pravidla parku, není důvod k jeho uzavření. Celoroční návštěvnost je žádoucí a není potřeba začleňovat nová omezení do Strategického plánu města. Město by naopak mělo podpořit aktivity s parkem spojené.

A4-5 Dokončení zahájené výstavby kanalizace v městské části Dvorce – Tato výstavba již běží, dokončení prosinec 2019 dává najevo, že bod již nemusí být ve strategickém plánu.

A4-6 Pravidelná údržba památných stromů mohlo by být v A4-1

A4-7 Postupná revitalizace přestárlé zeleně v blocích ve městě

Mohlo by být v A4-1.

V současnosti probíhá kácení na mnoha místech, ve městě ubývá zeleně a není zajištěna náhradní výsadba. Z toho důvodu je zapotřebí udělat soupis míst a pozemků, kde by náhradní výsadba mohla být realizována a neprodleně začít vysazovat. Dostatek zeleně zajistí nejen stín v letních měsících, ale sníží i prašnost. Dalším neméně důležitým faktorem je estetická stránka. Náhradní výsadba by měla být uvážena s preferencí původních druhů stromů a keřů. Nedílnou součástí je pravidelná údržba nové výsadby. Vybudováním retenčních nádrží, tedy využitím dešťovky k zalévání městské zeleně, by se zamezilo čerpání vody z vodovodního řadu, což je s ohledem na suchá letní období a vzrůstající ceny velmi žádoucí.

A4-8 Rozvoj sběrného dvora a lepší separace odpadů

Rozvojové aktivity PÚ 5:

A5-1 Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému – Mělo by jít o znovuvybudování, podle popisu tento bod stejně realizován nebude, takže je možné ho vynechat

A5-2 Výzkum ke zjištění pocitu bezpečí občanů města

A5-3 Aktualizace dokumentů pro krizové řízení a zajištění průběžné připravenosti na krizové situace. Dokončení realizace systému včasného varování obyvatelstva. Nutné činit aktualizaci průběžně, pozůstatek z plánu 2011.

A5-4 Kompletní rekonstrukce a výstavba nových prostorů pro Sbor dobrovolných hasičů, nákup a modernizace stávající techniky

Rozvojové aktivity PÚ 6:

A6-1 Pokračování v rekonstrukcích bytového fondu města – Mělo by se jednat o samozřejmost, nemusí být ve strategickém plánu

A6-2 Využití potenciálu výstaviště a dalších významných atraktivit ve městě.

A6-3 Koordinované zpracování, realizace a monitoring plnění rozvojových koncepcí  -Mělo by se jednat o samozřejmost, nemusí být ve strategickém plánu.

A6-4 Koncepce rekonstrukcí a údržby školské infrastruktury – Měl by být jeden cíl, buď MŠ V Drážkách, nebo výstavba v sousedství MŠ Dráček.

A6-5 Stanovení koncepce rozvoje města

Rozvojové aktivity PÚ 7:

A7-1 Napojení nového vrtu HV3 – Nebyl již napojen? Pokud ano, nemá význam, aby byl tento bod v plánu,

Cílem by měla být minimalizace znečišťujících látek v pitné vodě včetně zmíněných dusičnanů. S ohledem na stávající zdroje pitné vody v Lysé lze tento cíl dosáhnout pouze odstavením sběrné studně, která je hlavním zdrojem znečišťujících látek.

A7-2 Zajištění dostatečné kapacity vodojemu

A7-3 Odstranění ztrát a zdravotně závadných materiálů z vodovodních řadů – Ve vodovodu chybí zokruhování, které by vedlo k vyšší kvalitě vody, není jasné, zda je v nákladech.

A7-4 Likvidace odpadních vod

A7-5 Veřejné osvětlení

Mělo by se realizovat současně s rekonstrukcemi ulic.

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Připojte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít informace, novinky a kauzy z Lysé nad Labem.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů: Prohlášení naleznete zde.