SHRNUTÍ ZASTUPITELSTVA ze dne 12. 2. 2020

Na programu jednání bylo 18 bodů, interpelace a diskuse s občany.

Zastupitelstvo probíhalo od 17 do 23 hodin. Z navržených bodů se projednalo 18 bodů + 2 body zařazené dodatečně. Na diskusi s občany a interpelace (dotazy od zastupitelů) opětovně nedošlo, jelikož starosta i přes nesouhlas řady zastupitelů a přítomných občanů ve 23 hodin zastupitelstvo ukončil.


17.00–17.26 = 1. – 3. bod se týkaly majetkových záležitostí

– Bezúplatný převod pozemku od Státního pozemkového úřadu, souhlasné prohlášení ohledně duplicitního zápisu vlastnictví a neuplatnění vlastnického práva u pozemku evidovaného ve vlastnictví St. pozemkového úřadu.


17.27 = 4. bod – Plán prevence kriminality města Lysá n. L. na roky 2020–2022


17.45 = 5. bod – Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Lysá nad Labem

– Ohledně tohoto bodu probíhala široká diskuse, a to nejen mezi zastupiteli, ale také s občany.

– Zastupitelstvo bylo opakovaně upozorněno, že radní K. Stařecká nesplnila povinnost uloženou jí zastupitelstvem dne 31. 7. 2019 (konkrétně usnesení č. 119 

Usnesení č. 119 Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
a) „Aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Lysá nad Labem“, jejíž výstupy byly realizovány v rámci Operačního programu Zaměstnanost, reg.č. CZ.03.4.74/0.0./16_058/0007393, kromě zásobníku rozvojových aktivit (Příloha č. 2). b) že výše uvedený projekt s čerpáním dotačních prostředků ESF byl ukončen k datu 28.02.2019,

II. j m e n u j e
a) Ing. Karolínu Chudobovou hlavním metodikem projektu pro následující období projektu počínaje 01.08.2019,
b) členy monitorovací skupiny počínaje 01.08.2019 pro projednávání změn, zapracování došlých námětů a připomínek a kontrolu plnění strategického plánu s kompetencemi v následujících oblastech: 1) Ekonomický rozvoj města – PaedDr. Jan Štěpánek 2) Bezpečnost ve městě – Bc. Luboš Zita 3) Sociální rozvoj a lidské zdroje – Ing. Tomáš Najmon 4) Infrastruktura města – Ing. Vladimír Kopecký 5) Životní prostředí – Ing. Diana Samková,

III. u k l á d á
a) vedoucí odboru IT vytvořit mailovou adresu: strategickyplan@mestolysa.cz pro shromažďování námětů a připomínek ke strategickému plánu. Termín: 01.08.2019.
b) hlavnímu metodiku svolat monitorovací skupinu k projednání a zapracování došlých připomínek a námětů ke strategickému plánu. Termín: do 11.10.2019.
c) hlavnímu metodiku vypracovat zprávu o vypořádání došlých připomínek a námětů a předložit ZM k projednání. Termín: ZM 12/2019.
d) hlavnímu metodiku zpracovat konečnou verzi „Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Lysá nad Labem“, doplněnou o relevantní připomínky a náměty a předložit ZM ke schválení. Termín: ZM 12/2019.
e) hlavnímu metodiku předložení aktualizace „Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Lysá nad Labem“, k vyjádření Krajskému úřadu Středočeského kraje z pohledu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí 12
f) hlavnímu metodiku projednat s veřejností „Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Lysá nad Labem“, zajistit informovanost veřejnosti, termín do 30.11.2019,

IV. s t a n o v u j e termín pro podávání připomínek a námětů ke strategickému plánu ze strany veřejnosti a členů ZM na e mailovou adresu strategickyplan@mestolysa.cz do 30.09.2019.

– Radní K. Stařecká neinformovala předkladatele připomínek o tom, jak s připomínkami bylo naloženo, tedy zda byly připomínky akceptovány anebo zamítnuty a z jakého důvodu.

– Radní K. Stařecká dále neuspořádala veřejné projednání aktualizovaného strategického plánu s odůvodněním, že se rozhodla veřejné projednání nekonat, protože dle jejího názoru toho nebylo třeba.

– Paní R. Bláhová z řad veřejnosti upozornila zastupitele, že pokud strategický plán za této situace schválí, znamená to, že je názor občanů vůbec nezajímá; dále upozornila, že povinností radní K. Stařecké je postupovat tak, jak se usneslo zastupitelstvo.

– Naši zastupitelé s postupem K. Stařecké nesouhlasili, jelikož se s připomínkami řádně nevypořádala a strategický plán ani nebyl řádně projednán s veřejností.

– I přes námitky zastupitelů LNS byl strategický plán koaličními zastupiteli schválen – Pro 8, proti 4, zdržel se 1


18.54–19.01 = 6. bod – Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu pro OS HIPPODROM, z.s. na jejich celoroční činnost ve výši 135 000 Kč a na jednorázovou akci Prvomájový steeplchase ve výši 150 000 Kč

– Místostarosta J. Havelka vysvětlil, jak se dospělo k navrhovaným částkám a proč se tento konkrétní spolek podporuje přímo z rozpočtu a nikoliv jako ostatní spolky z dotačních programů.

– Návrh byl po krátké diskusi schválen.


19.01–19.09 = 7. bod – Žádost o finanční příspěvek pro DDM Nymburk na akci Festival Malta 2020

– Této akce se zúčastní 8 mažoretek navštěvujících kroužek na ZŠ Bedřicha Hrozného s trenérkami; byl navržen příspěvek 40 tisíc Kč a návrh byl odsouhlasen.


18.11–18.45 = 8. bod – Návrh na rozdělení dotací z Programů na podporu sportu a volného času, na podporu kultury města a na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let

– Schváleny návrhy rozdělení dotací dle návrhu Rady; v některých položkách Rada navrhovala jiné rozdělení výplaty částek než příslušné komise.

– V rámci tohoto bodu se diskutovalo také to, zda jsou dotační programy nastaveny správně a zda by nestálo za zamyšlení jejich přepracování; v návaznosti na proběhlou diskusi bylo Radě města uloženo, aby připravila návrh na aktualizaci dotačních programů.


20.07–20.31 = 11. a 12. bod – 1. a 2. rozpočtové opatření (RO)

– V rámci 1. RO se diskutovalo o navýšení položky na nákup mobilního pódia; zastupitel Matěj Kodeš se dotazoval, k jakému účelu se mobilní pódium kupuje, kde se bude skladovat, kdo jej bude převážet (je dlouhé 8 metrů a je nezbytné mít nákladní auto s příslušným řidičským oprávněním), zda se bude řešit i osvětlení, zastřešení, ozvučení atd.; dále upozornil na to, že v Brandýse mobilní pódium mají a pronajímají ho za částku něco málo přes 4 000 Kč a lze tedy předpokládat, že bude nereálné naše mobilní pódium pronajímat za 30 tis. Kč


20.32 = 13. bod – Zápis z finančního výboru ze dne 30. 1. 2020 – vzato na vědomí


20.41 = 14. bod – Plánovací smlouva na infrastrukturu v ul. Ke Karlovu

– Plánovací smlouva byla do zastupitelstva předložena již po druhé; v novém návrhu byly lépe


20.43–21.23 = 15. bod – Informační centrum v Lysé n. L.

– První ze čtyř námi předložených návrhů na ZM se týkal realizace a provozu informačního centra.

– Vystoupilo několik zastupitelů – H. Fajmon s návrhem využití metodiky TIC + zřízením certifikovaného TIC, K. Stařecká s informací, že je již podána žádost o dotaci na MMR (viz usnesení RM č. 103 ze dne 12.2.2020), J. Kořínek, K. Marek

– Na návrh K. Stařecké byla ukončena diskuse. 

– Zastupitelstvo města vzalo na vědomí návrh na realizaci turistického informačního centra a uložilo radě města vypracovat materiál ke zřízení turistického informačního centra s využitím předložených podnětů a předložit zastupitelstvu města na červnové zastupitelstvo. Usnesení bylo přijato jednomyslně, všemi hlasy zastupitelů.


21.24–22.14 = 16. bod – Návrh na čerpání daru ze Středočeského Fondu na podporu výsadby stromů

– Druhý z námi předložených návrhů, tentokrát Martinou Tužinskou Synkovou.

– Byla vedena rozsáhlá diskuze o podmínkách dotace a případném místu vysazování stromů.

– Zaznělo, že není dost vhodných pozemků, na kterých by se dalo vysazovat.

– Vedoucí odboru životního prostředí Ing. Samková uvedla, že již zpracovali dokument, který byl v pondělí 10. 2. 2020 předložen Radě, v němž jsou uvedena vhodná místa k výsadbě; paní Stařecká informovala přítomné, že materiál má Rada, opozičním zastupitelům nebyl ještě poslán; během jednání ZM tento materiál všem zastupitelům poslala paní místostarostka R. Fischerová
– Návrh byl vzat na vědomí.


22.15–22.30 = 17. bod – Dopravní obslužnost lokality Za Labem během uzavírky mostu

– Třetí z našich předložených bodů se týkal dopravní obslužnosti obyvatel v oblasti Za Labem v době uzavření komunikace od mostu ke křižovatce na Semice a Přerov.

– Navrhli jsme využití Senior taxi k zajištění dopravy do města a zpět.

– Po diskuzi o vytíženosti a možnostech zmíněné služby bylo přijato usnesení, že obyvatelé s trvalým bydlištěm v oblasti Za Labem mohou Senior taxi využít, je však na vytíženosti poskytovatele, zda bude v požadovaném termínu volný.


22.31–22.38 = 18. bod – Instalace 14 ks svislého dopravního značení

– Čtvrtý a poslední bod předložený LNS se týkal doplnění informačních tabulí u všech příjezdových komunikací do Lysé nad Labem, jednalo se konkrétně o tabule s informací o tom, že se v Lysé používá kamerový systém a o zákazu podomního prodeje ve městě.

– K tomuto tématu proběhla diskuze o účinnosti těchto tabulí a o umístění tak, aby bylo v souladu se zákonem.

– Návrh byl schválen pro 10, zdrželi se 4.


22.39 = 19. bod – Zápis z výboru pro obchvat – vzato na vědomí


22.42 = 20. bod – Petice proti výstavbě bytového domu v bývalém ČSAP

– Tento bod byl na pořad jednání ZM zařazen dodatečně, nebyl tedy uveden v pozvánce. Předkladatelé a osoby podporující petici se tak o jejím projednání nemohli dozvědět, proto byla petice vzata na vědomí s tím, že diskuse proběhne na příštím ZM

23.00starosta K. Otava zastupitelstvo ukončil s tím, že nepřipustil interpelace zastupitelů a diskusi občanů, i když přítomní občané dávali jednoznačně najevo, že mají na zastupitele několik otázek, a stejně tak např. Matěj Kodeš informoval K. Otavu, že má interpelace a žádá jejich projednání.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Připojte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít informace, novinky a kauzy z Lysé nad Labem.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů: Prohlášení naleznete zde.