Návrh na čerpání daru ze Středočeského Fondu na podporu výsadby stromů |

bod k projednání v ZM konaném dne 12. 02. 2020

Návrh na čerpání daru ze Středočeského Fondu na podporu výsadby stromů

Zprávu vypracovala Martina Tužinská Synková – zastupitelka.

Návrh usnesení:

  1. Zastupitelstvo města pověřuje radu města ve spolupráci s odborem správy majetku a odborem výstavby a životního prostředí vypracovat a zaslat žádost na poskytnutí daru ze Středočeského Fondu na podporu výsadby stromů umožňující čerpání daru v co nejvyšší míře dle předloženého návrhu. Výsadba stromů bude navržena primárně na pozemcích, na kterých to umožňují vlastnická nebo jiná oprávnění města. Návrh bude zahrnovat dosud nerealizovanou náhradní výsadbu zeleně, ke které je město povinno.
  2. Zastupitelstvo města pověřuje radu města ve spolupráci s odborem správy majetku a odborem výstavby a životního prostředí vypracovat seznam lokalit na katastrálním území města vhodných pro náhradní a novou výsadbu zeleně a vytvořit potřebné předpoklady pro uskutečňování této výsadby zeleně.

 

Datum a podpis předkladatele:……………………………………………………………………..

Podpis starosty nebo místostarosty:……………………………………………………………..

Podpis tajemníka:………………………………………………………………………………………….

 

Důvodová zpráva:

Popis problému:

Již několik let se svět potýká s narůstajícími dopady klimatické změny. Její důsledky se dotýkají i našeho města. V našem regionu se tyto změny projevují zejména ve zvyšující se průměrné teplotě a suchu. Jedním z neúčelnějších opatření, které mohou negativní důsledky takových změn snížit, je výsadba zeleně. Plochy zeleně pomáhají snižovat teplotu a zadržovat vláhu. To je hlavním důvodem, proč zastupitelstvo Středočeského kraje dne 27. ledna 2020 schválilo zřízení Středočeského Fondu na podporu výsadby stromů (dále jen „Fond“), ze kterého budou moci obce čerpat dar ve výši 1 500 Kč na jeden vysazený strom. Zpočátku je ve Fondu alokována částka 750 tisíc Kč, ale v případě zájmu obcí má být navýšena.

Pravidla pro poskytování darů obcím z rozpočtu Středočeského kraje budou vyhlášena 10. února 2020 a první žádosti mohou obce podávat od 2. března 2020 od 9:00 hodin, a to až do 30. června roku 2021 do 16:00 hodin. Dar bude možné obci poskytnout na nezpůsobilé výdaje projektu podpořeného ze SFŽP v rámci Národního programu Životního prostředí – výzva č. 9/2019 Prioritní oblast 5. Životní prostředí ve městech a obcích. Obec bude podávat žádost v návaznosti na konkrétní projekt. Jestliže obec bude realizovat více projektů, bude moci podat více žádostí na příslušné konkrétní projekty.

Žádost bude nutné, po schválení zřízení Fondu zastupiteli kraje, ve výše uvedené lhůtě podat v elektronické podobě prostřednictvím internetové aplikace na adrese http://dotace.kr-stredocesky.cz včetně vložení všech povinných příloh a zároveň v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky za účelem potvrzení autenticity. Přílohou datové zprávy musí být dokument ve formátu pdf vygenerovaný z internetové aplikace a opatřený elektronickým podpisem statutárního zástupce žadatele. Povinná příloha se datovou schránkou nezasílá. Tyto informace jsem čerpala z webových stránek Středočeského kraje.

Návrh řešení:

Navrhuji, aby se město Lysá nad Labem této příležitosti chopilo, vypracovalo potřebný projekt nebo více projektů, na jejichž základě bude možné dar z Fondu v co nejvyšší možné míře čerpat. Důvodem je kromě výše uvedených příznivých schopností zeleně, rovněž její funkce estetická a rekreační, které pozvedají krajinu. Vhodná výsadba stromů rovněž zmírňuje proudění vzduchu a také eliminuje prašnost, která je v otevřené zemědělské krajině Polabí značná. Prašnost je rovněž jednou z velkých zátěží našeho města. Považuji za nezbytné, aby zejména odpovědné odbory na městském úřadu vypracovaly projekt nebo více projektů, které určí konkrétní místa pro výsadbu a rovněž vhodnou druhovou skladbu vysazovaných stromů. Je nutné vyřešit i majetkoprávní a související otázky podmiňující realizaci výsadby na určených místech.

Za sebe navrhuji výsadbu alejí podél polní cesty z Litole do Řehačky a rovněž podél polní cesty vedoucí od bytových domů ve Vichrově ulici k Labi. Výsadba stromů v těchto místech má potenciál plnit veškeré zmíněné pozitivní funkce zeleně.

Při této příležitosti navrhuji, aby město Lysá nad Labem přistoupilo k otázce výsadby zeleně komplexněji a vypracovalo si seznam lokalit, na kterých je možné a vhodné uskutečňovat novou a náhradní výsadbu. Rovněž aby byly vytvořeny nezbytné předpoklady pro naplňování tohoto úkolu. V současné době je situace, kdy mnoho v minulosti vykácených stromů nebylo dosud nahrazeno novou výsadbou na jiném místě, což je v rozporu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Seznam lokalit a vytvoření podmínek pro výsadbu je nutným předpokladem pro vytváření a údržbu zeleně na katastrálním území města.

Při veškeré výsadbě by město mělo preferovat využití původních/domácích druhů dřevin.

Jsem si vědoma skutečnosti, že v současné době nemá město k dispozici dostatek vhodných lokalit k uskutečnění výsadby stromů, zejména kvůli absenci vlastnického práva nebo jiného odpovídajícího oprávnění umožňujícího realizaci této činnosti. Navíc je potřeba přihlédnout k probíhajícímu procesu digitalizace a možným pozemkovým úpravám. Proto není možné oba výše navržené kroky dokončit v krátké době. Ovšem je nutné učinit vše potřebné, aby město mohlo čerpat prostředky z aktuálního Fondu.

Z toho důvodu navrhuji v co nejkratší době připravit projekt na čerpání finančních prostředků z Fondu, přičemž výsadba by se realizovala primárně na vhodných pozemcích, na kterých je to nyní (nebo v době realizace projektu bude) možné zejména z hlediska vlastnických vztahů. Tato výsadba by zahrnovala i dosud neuskutečněnou náhradní výsadbu.

Následně je nutné připravit projekt na výsadbu na dalších pozemcích na katastrálním území města, které jsou vhodné k výsadbě zeleně a zde v koordinaci s probíhajícími pozemkovými úpravami učinit vše potřebné k získání oprávnění pro město provést výsadbu zeleně. Lze očekávat, že program na výsadbu zeleně bude pokračovat i nadále, případně že bude nahrazen či doplněn jiným programem, v jehož rámci bude možné čerpat finanční prostředky. Na to je potřeba být včas připraven.

Stanovisko k návrhu:

Nenavrhujeme projednání v žádné komisi nebo výboru.

Vztah k rozpočtu:

V tuto chvíli nelze určit přesnou výši nákladů, budou postupně upřesňovány v návaznosti na postupu plnění usnesení. Celková výše nákladů záleží na tom, zda bude realizována pouze výsadba zeleně hrazená z Fondu či jiných dotačních titulů nebo se město nad rámec těchto finančních prostředků rozhodne k uvolnění určité částky k výsadbě. Rovněž bude záležet na doporučených vhodných druzích zeleně a jejich ceně. Předpokládáme, že k vypracování projektu a seznamu lokalit bude možné a dostatečné využít odborných schopností zaměstnanců městského úřadu. Pokud bude přesto potřeba využít služeb např. externího projektanta nebo dendrologa, budou se náklady na jejich výstupy odvíjet od zadání městem.

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Připojte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít informace, novinky a kauzy z Lysé nad Labem.

Odesláním formulář souhlasíte se zpracováním osobních údajů: Prohlášení naleznete zde.