Shrnutí jednání zastupitelstva ze dne 31.7.2019 |

Přinášíme vám naše shrnutí ze včerejšího zastupitelstva. Trvalo pouze do 23:00 hod a jěště jsme stihli krátkou diskuzi k pár bodům popřejednání všech bodů.

1)     Strategický plán rozvoje města Lysá nad Labem do roku 2030
Pan Dvořák odprezentoval provedenou práci na aktualizaci strategického plánu. Město platilo cca 90 tisíc Kč, zbytek do dvou milionů byl hrazen z dotačního titulu EU.

Návrh na finální usnesení jsme dostali až během zastupitelstva asi v 18.30 hodin od Karolíny Chudobové e-mailem, ačkoliv návrh pan Dvořák zasílal vedení města již v 7.30 hodin.

V nových usneseních byly určeny odpovědné osoby za aktualizaci jednotlivých kapitol a jako hlavní metodik aktualizace byla stanovena uvolněná radní Chudobová.

Strategický plán byl zastupitelstvem vzat na vědomí. Zároveň bylo rozhodnuto o vyjmutí Přílohy č. 2, která obsahovala značně subjektivní a dehonestující odkazy na určité skupiny osob, což by se v podobném dokumentu nemělo rozhodně objevovat. I když nikdo z rady nebyl schopen určit osobu, která Přílohu č. 2 vytvořila, dozvěděli jsme se po opakovaných dotazech, že se na tvorbě tohoto dokumentu podílela paní Chudobová.

Dále jsme upozornili, že při tvorbě a aktualizaci SP je nutné zohlednit zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a SP musí projít zjišťovacím řízením (tzv. malá EIA).

ZM byl také schválen postup pro další aktualizaci (SP stále obsahuje zjevně zastaralé věci). Veřejnost má možnost své připomínky zasílat do nově vytvořeného mailu strategickyplan@mestolysa.cz do 30. 9. 2019. Pak proběhne další kolo aktualizace, a to včetně správného veřejného projednání, jehož konání bude v dostatečném předstihu oznámeno veřejnosti.

 

2)    Žádost o koupi obecních pozemků p.č. 511/59, 511/56, 511/54, 511/49 a 511/4 všechny v k.ú. Lysá nad Labem za stávajícím areálem společnosti UNISPO Bezno s.r.o. směr komunikace do průmyslové zóny
Staženo z programu jednání ZM.

3) Žádost o odkup obecního pozemku p.č. 2131/1 k.ú. Lysá n.L., Kačín
Odkup neschválen z důvodu, že část pozemku je užívána jako cesta.

4) Žádost o odkup části obecního pozemku p.č. 2673/1 k.ú. Lysá n.L., Sídliště
Odkup neschválen. Plánuje se revitalizace celého sídliště a rozprodávání městských pozemků by mohlo činit problémy při realizaci.

5) Žádost o koupi obecního pozemku p.č. st.1728 včetně stavby autobusové zastávky k.ú. Lysá nad Labem ulice ČSA
Jedná se o pozemek pod autobusovou zastávkou, která bude při realizaci ČSA zrušena. Prodej byl odsouhlasen s tím, že k samotnému prodeji dojde po realizaci rekonstrukce ulice ČSA, a to za cenu tržní v době uskutečnění prodeje.

6) Řešení duplicitního zápisu vlastnictví pozemku p.č. 3451/103 k.ú. Lysá nad Labem, ulice Havlíčkovo náměstí
Usnesení schváleno, jde o vyřešení duplicity v zápisu v katastru nemovitostí, tedy vyřešení situace, kdy u jedné nemovitosti jsou zapsáni dva majitelé. Druhý “majitel” s úpravou souhlasí.

7) Návrh na odkup pozemků p.č. 612/34 a 612/27 v k.ú. Lysá nad Labem pro vybudování veřejné komunikace mezi Jedličkovou a Průmyslovou ulicí podél stadionu Slovan
Nákup pozemků schválen. Jedná se o pozemky, na kterých má dojít k vybudování komunikace a propojení Mlíčníku okolo fotbalového hřiště Slovan k Penny marketu u nadjezdu. K realizaci by mělo dojít v příštím roce.

Prosadili jsme do usnesení zmínku o tom, že samotná kupní cena 36 300 Kč není jediným nákladem, který je ve smlouvě uveden. Město se v kupní smlouvě také zavázalo do 2 let vybudovat inženýrské sítě pro pozemek Tesca (v předpokládané výši 590 tisíc. Kč) a komunikace (povrchu).
Dle vyjádření pana starosty Tesco stále plánuje v Lysé vybudování svého obchodu. Součástí kupní smlouvy byla i situace umístění obchodu.

8) Prodej obecních pozemků podél silnice směrem na Stratov za účelem vybudování školicího střediska „Svět záchranářů“
V rámci tohoto bodu proběhla nejdelší diskuze mezi zastupiteli a veřejností na tomto zasedání ZM. Z publika vystoupili pánové Tomáš Petřek a Josef Sajfrt za rybáře. Došlo k široké diskuzi o vhodnosti umístění areálu v této lokalitě a o jeho vlivu na vodní zdroje v místech mokřadů, a to nejen z hlediska budoucího možného zdroje pitné vody, ale také s ohledem na existenci spodních vod a o zásobování přilehlých rybníků. Neprošly návrhy Martiny Synkové Tužínské ani Josefa Kolmana na odložení bodu. Samotné posudky vlivu projektu na životní prostředí tak bude řešit až kraj, a to jednak v rámci změny územního plánu a jednak v rámci územního řízení ohledně povolení této stavby.

S podporou městského architekta jsme prosadili doplnění usnesení tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, kdy a za jakých okolností bude muset Středočeský kraj pozemky prodávané za 1,- Kč vrátit Městu zpět. Časové limity byly nastaveny tak, že do 4 let musí získat pravomocné stavební povolení a do 3 let od získání stavebního povolení musí získat pravomocné kolaudačního rozhodnutí.

O tom, jak složitou problematiku tento bod zahrnuje, svědčí i to, že ani v rámci LNS nepanovala při hlasování shoda.

9) Informativní zpráva: Zápis z jednání výboru pro obchvat města Lysá nad Labem ze dne 22. 5. 2019
Vzato na vědomí

10) Návrh na výkup pozemků od Státního pozemkového úřadu
Usnesení schváleno s drobnou změnou. Město nemá Státní pozemkový úřad žádat o výkup, ale má žádat o převod vlastnictví, jelikož lze předpokládat, že některý z pozemků by bylo možné získat bezplatně.

11) až 13)  Odkup infrastruktury – kanalizace a vodovod v ul. Kupkova, Ke Kovoně; vodovod v ul. Jaromírovy Sady a vodovod v ul. Čechova
Usnesení byla odsouhlasena. V prvních dvou případech šlo o plnění plánovací smlouvy mezi stavebníky a městem. K odkupu infrastrukty v ul. Čechova pak došlo po vyřešení majetkoprávních vztahů.

14) Dodatek č.2 k Plánovací smlouvě č. 1/2015 KÚ – infrastruktura v lokalitě Na Vysoké mezi
Staženo z programu jednání ZM.

15) Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro Spolek rodáků a přátel města Lysá nad Labem
Staženo z programu jednání ZM.

16) Návrh na vydání změny č. 4 Regulačního plánu Lysá nad Labem – Vysoká Mez
Návrh usnesení byl schválen, náklady na zpracování změny nesli žadatelé, nikoliv město.

17) Žádost Ing. Z. Moce, starosty obce Starý Vestec, o spolufinancování akce “Revitalizace průtahu komunikace II/611”
Podpořili jsme příspěvek města obci Starý Vestec, samotná argumentace je uvedena v https://lysanasspojuje.cz/radar-ve-starem-vestci/.

V rámci diskuze se probíralo i fungování samotného měření. Staré zařízení měřící okamžitou rychlost bylo vypnuto na konci roku 2018. Nové úsekové měření bylo ale spuštěno dle vyjádření paní tajemnice asi před měsícem (na konkretizaci data čekáme). Došlo tak k výpadku na příjmové straně městského rozpočtu a v září bude příslušná příjmová položka v rámci rozpočtového opatření ponížena.

18) Partnerská smlouva mezi městy Lysá nad Labem a Kukeziv (Ukrajina)
Podklady pro usnesení byly nekonkrétní, dalo by se říci až povrchní. Obec Kukeziv byla označena jako město na Ukrajině s historickými vazbami na rod Sweerts-Sporck. Kukeziv ale není městem, radnice pod kterou spadá, je ve “spádové obci” Staryi Yarychiv. V Kukezivu není základní občanská vybavenost, pokud nepočítáme kostel, samotná obec má cca 380 obyvatel. Sweerts-Sporkové sice v 19. století byli v haličském Lvově apelační radové, ale nikde se nedá dohledat rozsah jimi vlastněných pozemků. Pro získání informací jsme neváhali kontaktovat i konzulát ve Lvově, který nám potvrdil námi získané informace a poskytl i data o administrativním členění oblasti. V rámci diskuse bylo potvrzeno, že členové LNS věděli o obci více informací, než předkladatel návrhu pan Otava. 

Navrhovali jsme, aby Lysá navázala partnerství v bývalých Sweerts-Sporck panstvích ve lvovské oblasti s městem o velikosti srovnatelným s Lysou. Jako tomu bylo například nedávno u polského města Głogów Małopolski (cca 6500 obyv.).

Partnerství s obcí bylo nakonec vládnoucí koalicí s přispěním hlasu pana Gregora odsouhlaseno.

19) OZV 1/2019 o zabezpečení, udržování veřejného pořádku, čistoty, ochrany veřejné zeleně a zlepšení estetického vzhledu města
Vyhláška byla dle informací od pana Havelky připravená na základě žádosti od rybářů s tím, že podobné mají i v Přerově nad Labem a v Ostré. Důvodem byla skutečnost, že se na březích Labe hromadí odpadky.

S majiteli pozemků, jichž se vyhláška týká, Město nekomunikovalo.

I přesto, že podklady pro projednání tohoto bodu nebyly kompletní (chyběla vyjádření dotčených orgánů), byla vyhláška odsouhlasena.

20) Návrh na odvolání předsedkyně OV Dvorce a jmenování nové předsedkyně OV Dvorce
Odsouhlaseno s tím, že do usnesení bylo přidáno poděkování pí. Herclíkové za její dosavadní činnost.

21) Návrh na odvolání starosty města z redakční rady Listů a jmenování jejích členů zastupitelstvem
Staženo z programu jednání ZM.

22) Směrnice č. 9/2019 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností
Bod byl schválen, petice bude místo odboru vnitřních věcí vyřizovat kancelář úřadu.

23) Rozpočtové opatření č. 9
Obsahem rozpočtového opatření byl pouze 1 návrh. Město nechá zpracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci Jedličkovy ulice mezi nadjezdem a Husovým náměstím. Dle vyjádření vedení radnice by bylo dobré rekonstrukci provést ještě před dobudováním obchvatu, jelikož po dobudování by mohl začít Středočeský kraj po Městu požadovat, aby Město převzalo do svého vlastnictví (a tím i správu) severojižní průtah městem.

Tímto rozpočtovým opatřením došlo k navýšení již existující položky rozpočtu města na projektovou dokumentaci. Návrh byl schválen.

24) Vyhlášení VZ malého rozsahu na služby s názvem “Sportovní hala Lysá nad Labem – projektová Dokumentace”
Paní Fischerová informovala přítomné o současném stavu okolo výstavby sportovní haly. V původním projektu bohužel nelze pokračovat, jelikož jej nelze upravovat a s ohledem na předpokládané náklady na jeho realizaci (až 200 mil. Kč) není reálné, aby byla v Lysé v této podobě hala postavena. Zásahy do původní dokumentace, které by vedly ke snížení nákladů, by totiž vedly ke změně projektu. U soukromé osoby by takový postup byl samozřejmě možný, bohužel u městské zakázky nikoliv.

Pokud chceme v našem městě halu postavit, musíme začít od začátku. Vypracuje se tedy pod dohledem zkušených odborníků z fakulty architektury ČVUT nová studie a projektová dokumentace, přičemž cena haly bude finančně zastropována. Cílem je pořídit studii a projektovou dokumentaci do konce dubna 2020 tak, aby město mohlo podat žádost o získání dotace z dotačního titulu MŠMT v květnu 2020.

25) Zápis z OV Byšičky dne 13.03., 14.04. a 07.05.2019
Vzato na vědomí

26)  Zápis z Kontrolního výboru č. 4 ze dne 29.04.2019
Vzato na vědomí

27) Zápis z Kontrolního výboru č. 5 ze dne 03.06.2019
Vzato na vědomí

28) Zápis č. 4 z Finančního výboru konaného dne 19.06.2019
Vzato na vědomí

29) Žádost o zvýšení četnosti jednání ZM a případného přesunutí do větších prostor
S ohledem na délku trvání posledních dvou zastupitelstev a na zvyšující se zájem veřejnosti jsme požádali pana starostu o to, zda by mohla být zastupitelstva častěji, aby nemusela trvat do pozdních nočních (1:30) či časně ranních hodin (3.30).

Radka Bláhová požádala každého přítomného zastupitele o vyjádření, zda jim současný stav vyhovuje anebo by raději počet zasedání zvýšili. Většina přítomných se k dotazu konkrétně vyjádřila, tedy buď byli pro zachování současného stavu anebo by preferovali počet jednání zvýšit. Byli však i tací, kteří se vyjádřit odmítli, např. radní Chudobová řekla, že se vyjádří v září.

Také jsme poukázali na to, že je porušován jednací řád, dle kterého mají být termíny zastupitelstva známy na půl roku dopředu. Pan starosta po upozornění pokrčil rameny s tím, že se na termínech koaliční partneři ještě nedohodli kvůli dovoleným. Pan starosta však přítomné informoval, že příští jednání ZM bude 25.9.2019, v listopadu by mělo proběhnout pracovní ZM a v prosinci řádné ZM, na kterém se bude schvalovat rozpočet města na rok 2020.

Na konci zastupitelstva byla diskuze k těmto bodům:

  • Calypsso – Město plánuje celkovou rekonstrukci interiéru. Nejdříve vymontování vnitřního vybavení diskotéky včetně odhlučnění a následně rekonstrukci inženýrských sítí a povrchů. Vedení města také uvažuje o tom, že by se realizovala oprava střechy doma.
  • Mírová ulice – Poukazovali jsme na stav dešťové kanalizace po připravované rekonstrukci Mírové ulice a na to, že díky nečinnosti města při projekční fázi bude dešťová voda odváděna do Labe a nebude na území města vsakována.
  • Policejní dům – Na webu je zveřejněna smlouva o dílo mezi Městem a PMS, spol. s r.o. bez příloh, které jsou nedílnou součástí smlouvy a ve kterých je dílo specifikováno. Není tak zřejmé, jaký je rozsah stavebních prací, které se mají v policejním domě provést. Pan místostarosta slíbil nápravu. Zároveň také informoval, že realizace sociálního zařízení nebude spol. PMS spol. s r.o. hrazena.
  • ČSAP – Informace týkající se plánovací smlouvy a podepsání nové koordinační situace panem starostou bez vědomí a odsouhlasení zastupitelstvem města budou sděleny na ZM v září 2019. Hrozí zde, že město zrekonstruuje kanalizaci, aby se soukromý investor mohl na kanalizační řad připojit. Nelze pak vyloučit, že při rekonstrukce kanalizace bude nezbytné provést i archeologický průzkum, jehož náklady v řádech milionů by pak muselo hradit také město.
  • ČSAP – parkování – Pan Otava veřejně prohlašuje, že v areálu ČSAP budou  ze strany developera postavena pro veřejnost parkovací stání. Nedokáže však říci a ukázat v plánu, kolik parkovacích stání to bude a kde budou umístěná.
    Zjistili jsme, že celkem se bude v celém areálu nacházet 89 parkovacích stání + 5 parkovacích stání pro invalidy, a to 30 stání garážových, 34 stání za závorou a 30 stání volně přístupných. Každý stavebník musí zajistit 2 parkovací stání pro 1 byt, tzn. při plánovaném počtu 45 bytů musí být zajištěno parkování pro 90 vozidel. V dané lokalitě bude vybudováno 94 parkovacích míst, která musí být k dispozici pro vlastníky a uživatele bytů. V celém projektu se nikde nehovoří o tom, že by byť i jediné parkovací stání bylo určené pro jiné osoby než pro vlastníky a uživatele bytů. Není tak pravdivé tvrzení pana starosty, že developer vybuduje parkovací stání pro veřejnost, např. pro návštěvníky městského úřadu.
  • Vila v Litoli – Rada si chce vyžádat vyjádření stavební komise.
  • Průjezd přes Kovonu – Do vydání nařízení města 1/2019 byl průjezd řešen ne zcela legální cestou přes nařízení, což rozporoval i kraj. NM 1/2019 a následné správní rozhodnutí MÚ Lysá n.L., odboru dopravy bylo konzultováno s krajem a jeví se už jako legální.
  • Nadjezd – Dle vyjádření starosty bude nadjezd otevřen veřejnosti 3. září v deset hodin dopoledne.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Připojte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít informace, novinky a kauzy z Lysé nad Labem.

Odesláním formulář souhlasíte se zpracováním osobních údajů: Prohlášení naleznete zde.