Návrh na odvolání starosty města Lysé nad Labem z redakční rady Listů

Návrh na bod do ZM dne 25.9.2019 předkládaný Karlem Markem za Lysá nás spojuje.

Listy jsou periodickým tiskem územního samosprávného celku a jako takové jsou financovány z rozpočtu města Lysá nad Labem, tedy z veřejných peněz.

Vzhledem k této skutečnosti mají občané právo, aby se k nim prostřednictvím Listů dostávaly ucelené a pravdivé informace o dění ve městě, a to jak z pohledu politického, občanského, kulturního, tak i sportovního.

Každý občan zde má právo veřejně se vyjádřit a nese odpovědnost za názory a informace, které v městském periodiku uvádí. Pokud neporušuje zákon, měl by být článek zveřejněn.

Městské periodikum, tzn. veřejné médium, by mělo sloužit k šíření necenzurovaných informací mezi občany. Informaci však nemůže objektivně posuzovat redakční rada, jejímiž členy jsou starosta obce a zaměstnanci úřadu, kteří jsou de facto přímo podřízení starostovi obce; stejně jako reprezentant jiného politického bloku/strany, protože z logiky věci taková osoba není bez subjektivního pohledu na věc schopná posoudit objektivitu publikované informace. Je také obtížné číst o sobě kritiku a souhlasit s jejím zveřejněním.

Je proto důležité, aby redakční rada Listů byla z většiny obsazena osobami, které jednak nevykonávají politickou činnost v obci a jednak nejsou podřízené starostovi obce. Jen tak lze co nejvíce zaručit jejich nestrannost a zamezit jejich ať již přímému či nepřímému ovlivňování.

Obdobné doporučení vydala radě města již v minulosti i Komise pro rodinu, školství a kulturu, která na svém zasedání dne 24.7.2015 přijala tato usnesení:


Usnesení č. 2: „Komise navrhuje, aby konečné složení redakční rady podléhalo schválení zastupitelstvem města.
Usnesení č. 3: „Z důvodů zajištění objektivity Listů komise nedoporučuje, aby součástí redakční rady byl starosta či místostarosta, a navrhuje redakční radu Listů v tomto složení:

1) radní zodpovědný za kulturu a školství (samospráva) či jiný vybraný zástupce koalice
2) vedoucí odboru kultury a školství (městský úřad)
3) opoziční zastupitel nebo zástupce vybraný opozicí
4) zástupce občanů – autorita ve městě uznávaná
5) šéfredaktor (momentálně ředitelka knihovny, v budoucnosti kulturní referent/ka).


Komise pro rodinu, školství a kulturu vycházela z toho, že redakční rada byla v době přijímání usnesení (a až do 31. 8. 2019) pětičlenná.

Příkladem rizika vyplývajícího z přítomnosti starosty v redakční radě budiž případ, kdy bylo redakční radou odmítnuto zveřejnit článek sepsaný šesti zastupiteli v červnovém čísle Listů, kdy lze hovořit o porušení tiskového zákona ve smyslu povinností vydavatele radničních periodik.

Ustanovení § 4a tiskového zákona stanoví: „Vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku je povinen poskytovat objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném celku a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto územního samosprávného celku.“

Vzhledem k tomu, že článek týkající se chystané výstavby podnikatelského inkubátoru v lokalitě Na Mlíčníku, který na první pohled dle projektové dokumentace měl více než podnikatelský inkubátor znaky ubytovny, zcela zřejmě vyjadřoval názory šesti členů zastupitelstva a nebyl protizákonný ve smyslu tiskového zákona, dopustila se redakční rada v čele se starostou Karlem Otavou zcela zřejmého porušení tiskového zákona.

Jako velice zvláštní shodu náhod pak lze shledat, že Rada města dne 9. 7. 2019 v počtu 4 členů schválila nové znění Pravidel pro vydávání měsíčníku „Listy města Lysá nad Labem a okolí“, která měla nahradit původně platná pravidle ze dne 29. 5. 2018, a to s okamžitou účinností.

Než tato „červencová pravidla“ zavádějící mimo jiné „Okénko zastupitele“, dle kterého „Každý zastupitel (vyjma osoby starosty, který se má možnost vyjadřovat v rubrice dle čl. V odst. 6.), zde má nárok uveřejnit svůj názor, a to na vyhlášené „téma měsíce“ RR, které se bude předně týkat aktuálního dění ve městě, a to zasláním svého příspěvku na e-mailovou adresu redakce v počtu max. 600 znaků (včetně mezer). Téma měsíce, do této rubriky bude, rozesláno redaktorem na služební e-mailovou adresu všech zastupitelů, a to ihned po zasedání RR.“ stihla být oznámena veřejnosti, byla dne 20. 8. 2019 opět Radou města schválena nová (během 1,5 měsíce již v pořadí druhá) Pravidla pro vydávání měsíčníku „Listy města Lysá nad Labem a okolí“.

Ani v jednom případě návrh nových pravidel nebyl předložen pro připomínky do Kulturní komise.

Srpnová pravidla“ (viz příloha), která nabyla účinnosti ke dni 1. 9. 2019, mimo jiné v článku V. odst. 5. stanoví: „Pro příspěvky zastupitelů ve smyslu § 4a tiskového zákona je zřízena rubrika „Okénko zastupitele“. Každý zastupitel (vyjma osoby starosty, který se má možnost vyjadřovat v rubrice dle čl. V odst. 6.), zde má nárok uveřejnit svůj názor týkající se aktuálního dění ve městě, a to zasláním svého příspěvku na e-mailovou adresu redakce v počtu max. 1000 znaků (včetně mezer). Tím není dotčeno právo zastupitele požádat o vydání jednoho dalšího příspěvku dle podmínek uvedených v čl. V. odst. 2. týkajícího se společenské, kulturní, sportovní události či spolkové činnosti. Obsah příspěvku zastupitele dle č. V. odst. 2. musí být bez politického obsahu, tj. vyjadřování názorů na dění ve městě, prezentací politických stran a hnutí apod. Zastupitel nemá nárok na uveřejnění příspěvku dle čl. V. odst. 2.

Pro úplnost uvádíme, že dle článku V. odst. 2. srpnových pravidel má žadatel o vydání příspěvku možnost požádat o otištění pouze jednoho článku v rozsahu 2000 znaků (včetně mezer) v části názory občanů.

Způsob, jakým je v článku V. odst. 5. omezeno právo zastupitele zveřejnit své názory na dění ve městě, shledáváme jako odporující tiskovému zákonu, a to z těchto důvodů:

  • dle čl. V.odst. 1 má redakční rada právo příspěvek neotisknout;
  • zastupiteli je dán k vyjádření jeho názoru na dění ve městě, které souvisí s politickou činností, poloviční prostor oproti běžnému občanovi Lysé nad Labem, a to v rozsahu 1000 znaků včetně mezer, což zcela viditelně odporuje zákonné dikci „přiměřeného prostoru“;
  • pokud by zastupitel chtěl svůj názor a své sdělení pro obyvatele rozvinout ve svém osobním příspěvku dle čl. V odst. 2., pak nemůže, protože zde mu není dovoleno publikovat svůj názor na politické dění ve městě a nemá ani nárok na otištění takového osobního článku;
  • je nepřijatelné, aby zastupitel byl omezován tím, že se může vyjádřit pouze k „aktuálnímu“ dění ve městě; dle tiskového zákona má zákonem zaručené právo sdělit veřejnosti svůj názor týkající se územního samosprávného celku, a to bez ohledu na to, zda jde o informaci aktuální, minulou či budoucí;
  • je omezováno právo zastupitele uveřejnit své sdělení spolu s dalším zastupitelem a je zcela nad rámec zákona předepisováno, že zastupitel musí svůj názor zveřejnit sám, přičemž není možné svůj názor sdělit ani jako člen politické strany, hnutí, sdružení či uskupení;
  • redakční rada si usurpuje právo neotisknout článek zastupitele v případě, že ve svém příspěvku použije informace převzaté z jiného periodika či jiného zdroje chráněného autorskými právy a předem nezajistí souhlas autora převzatých informací nebo neuvede zdroj takové informace; je přitom zcela legitimní se ptát, jaké oprávnění a vzdělání k takovému posuzování členové redakční rady mají.

Schválením „srpnových pravidel“, jakož i „červencových pravidel“ Rada města způsobem odporujícím zákonu zasahuje do zákonných práv zastupitele, přičemž je evidentní, že se tak děje zcela účelově a s cílem omezit opoziční zastupitele informovat občany Lysé nad Labem o svém názoru na dění v Lysé nad Labem. Nejsme si vědomi, že by obdobným způsobem jednala Rada města od doby, kdy v Lysé nad Labem proběhly první svobodné volby po pádu komunismu.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti proto navrhujeme, aby Pravidla pro vydávání měsíčníku „Listy města Lysá nad Labem a okolí“ byla nadále vydávána zásadně zastupitelstvem města, když z veřejného hlasování bude občanům Lysé nad Labem umožněno zjistit, jak který zastupitel je ochoten hájit základní principy demokratického státu, kterým je svoboda projevu.

Dále pro přehled rozsahu jednotlivých článků a příspěvků zastupitelů a občanů z Lysé nad Labem přikládáme přehlednou tabulku (viz příloha), ve které jsou uvedeny příspěvky zastupitelů a občanů v zářijovém čísle Listů (viz příloha) včetně počtu znaků. Z 28 uveřejněných článků jich 19 porušilo nové Pravidla pro vydávání měsíčníku „Listy města Lysá nad Labem a okolí“.

Závěrem si dovolujeme odkázat na dokument vypracovaný neziskovou organizací Oživení, z něhož lze získat informace o tom, jak by mohlo vypadat městské periodikum i v Lysé nad Labem.:

Manuál pro dobré radniční periodikum

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Připojte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít informace, novinky a kauzy z Lysé nad Labem.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů: Prohlášení naleznete zde.