Městská památková zóna (MPZ) |

Zdrojem pro tento článek byly veřejně dostupné informace, které získal pan Tomáš Elicer a sestavil sled událostí pro tuto kauzu. Tímto mu děkujeme za jeho přínos a obeznámení veřejnosti s tímto tématem. V současné době petici podepsalo více než 700 občanů, přičemž tento počet by podle vyjádření Ministerstva kultury měl být dostačující pro zachování současné rozlohy městské památkové zóny (MPZ). 

Lysá nad Labem je městem s poměrně bohatou historií a významnými kulturními památkami. Pro každé historické město je podstatné zachovat kontinuální vývoj respektující tradiční ráz zejména svého středu. Z toho důvodu si taková města svá nejvýznamnější místa chrání památkovými zónami.

Město Lysá nad Labem má v současné době tři části městské památkové zóny (MPZ).

 1. Jedná se o první, tzv. určující (označenou modře), která chrání zejména zámek, jeho park, kostel sv. Jana Křtitele a náměstí,
 2. poté druhou, neboli dotvářející část označenou zeleně a
 3. třetí část, zvanou doplňující, v žluté barvě (blíže viz přiložená mapka).

MPZ tvoří území s doloženým osídlením až do 11. století a s velmi starou uliční sítí. MPZ je integrální územní celek, který je pro Lysou jedno z nejcennějších pro budoucnost. Současné vedení města (ČSSD, ANO, ODS a Naše Lysá) má snahu zrušit druhou a třetí část MPZ. V petici žádající zrušení dvou částí MPZ se argumentovalo tím, že existence MPZ je problematická pro majitele rodinných domů, kteří v této lokalitě chtějí provádět opravy a úpravy svých nemovitostí (viz citace z petice níže). Z doložených zkušeností však vyplývá, že úřady zodpovědné za povolování stavebních úprav v MPZ postupují velice benevolentně a trvají pouze na nezbytné míře zachování charakteru dotčeného území, která stavebníky výrazně neomezuje.

K návrhu na zúžení MPZ se vyjádřil dne 7. 12. 2018 Národní památkový ústav ve studii, v níž vyjádřil přesvědčení, že samotná žádost o zrušení částí MPZ v Lysé nad Labem je absurdní:

Na základě výše uvedeného (pozn. red.: kompletní vyjádření viz příloha) proto zmenšení MPZ Lysá nad Labem jednoznačně odmítáme. Zástavba v MPZ, v částech B a C, si stále uchovává svou originální kulturně historickou hodnotu na pozadí slohových a stylových proměn a podílí se na celkovém výrazu města se všemi jeho jmenovitě chráněnými dominantami. Jádro města je poměrně malé a architektonické dominanty v siluetě města přes urbanistickou síť včetně částí B a C neustále pohledově a průhledově probleskávají. Pokud by byla z částí B a C památková ochrana sejmuta, pak reálně hrozí tvarové a materiálové přeformátování zástavby do nejednotného výrazu dnešní stavební produkce, v rukou developerů by byla stará zástavba určena k postupným demolicím. Tuto negativní tendenci je možné v rámci stávajícího rozsahu ochrany MPZ efektivně tlumit a historické jádro Lysé nad Labem předat budoucím generacím niterně autentické a architektonicky nezkomolené.“

Následně v lednu 2019 požádalo Ministerstvo kultury město, aby dodalo studii o tom, že MPZ ztratila na památnosti. V únoru 2019 starosta požádal o odklad na květen, podle dostupných informací však dosud studie nebyla městem nikomu zadána k vypracování. Dle vyjádření NPÚ však památková zóna má být zachována a na významnosti neztratila.

Co této žádosti předcházelo?

Součástí druhé části památkové zóny je i pozemek bývalého ČSAP (autobusové nádraží). V strategickém plánu rozvoje Mikroregionu Polabí z roku 2010 je obsažen velmi rozumný závazek města koupit pozemek bývalého ČSAP a vybudovat na něm parkovou úpravu se zástavbou školského nebo zdravotnického charakteru. V roce 2014 byl změnou územního plánu tento pozemek změněn na stavební parcelu (důvod změny na stavební parcelu v ÚP nám není znám a není dohledatelný). V roce 2015 zástupci města rozhodli prostor ČSAP nekoupit. Pozemek následně zakoupila společnost PMS, spol. s r.o.

V březnu roku 2018 uzavřelo město v zastoupení starostou s touto společností plánovací smlouvu o výstavbě infrastruktury v souvislosti s výstavbou bytovému domu o čtyřech nadzemních obytných podlažích s plánovanou výškou 15,5 m. Součástí výstavby má být i realizace téměř sta parkovacích míst. V plánovací smlouvě se město mimo jiné zavázalo předat existující zeleň v dotčené lokalitě k vybudování dalších parkovacích míst. To v době, kdy osvícenější radnice v boji s horkem a suchem sázejí stromy a další zeleň zajišťující ochlazování obydleného území.

Jednotlivé kroky, časová souslednost a změny formulací:

(Přepisy dokumentů jsou ponechány i s původními gramatickými, stylistickými i faktickými chybami. Pozn. red.)

16.8.2018 – podání petice a jejích výsledků na MěÚ – formulace v petici samotné neobsahuje termíny “předpokládané zrušení” a “podstatné zúžení“, ty se objevují až v průvodním dopise petičního výboru ze stejného dne
28.08.2018 Rada města – Usnesení č. 587 – rada “souhlasí s vypracováním revize MPZ“, ale do ZM předkládá “petici na podporu zúžení MPZ”
5.9.2018 – Zastupitelstvo města – usnesení č. 143 – ZM “souhlasí s vypracováním revize zúžení“, nikoli s přímým zúžením nebo rovnou zrušením dvou ze tří zón MPZ
27.9.2018 – zásadní první dopis starosty Karla Otavy na Ministerstvo kultury – zde se vůbec neobjevuje “vypracování revize zúžení“, ale rovnou rušení dvou ze tří zón MPZ
5.12.2018 – osobní prohlídka MPZ náměstkem Ministerstva kultury
18.12.2018 – Rada města – pověřuje starostu “jednáním s Ministerstvem kultury ČR ve smyslu usnesení ZM č. 143 ze dne 05.09.2018
19.12.2018 – odchází další dopis starosty na MK – kde, cituji: “Žádám Vás proto o zahájení jednání o zúžení MPZ Lysá nad Labem s ponecháním pouze části označené A, tzv. určující charakter zóny.

V petici samotné se při podání výsledků ZM 16.8.2018 píše:

My, podepsaní plně podporujeme záměr města o zúžení památkové zóny ve městě, vyhlášené v roce 2003 a podání žádosti na MK ČR. Stávající situace výrazně omezuje při výstavbě a rekonstrukcích objektů jak nás občany, tak i podnikatele, zejména v okolí centra města.

Přitom neexistuje žádný dohledatelný a v zápisech deklarovaný záměr města o zrušení dvou ze tří zón MPZ.

V dokumentu doprovázejícím podání petice petičním výborem jsou již použity jiné formulace a poprvé se objevuje termín “předpokládané zrušení” a “podstatné zúžení“:

Předáváme výsledky petiční akce, která má za cíl přehodnocení a později předpokládané zrušení stávajících památkových zón B a C v Lysé nad Labem anebo jejich podstatné zúžení. Domníváme se, že na těchto zónách nic památkového není, možná, že pouze několik objektů. Schválená památková zóna již dlouhodobě komplikuje majitelům objektů v těchto lokalitách jejich rekonstrukci, příp. prodražuje o více jak 50% předpokládaných nákladů, což považujeme za neúnosné.

Očekáváme, že vedení města situaci vyhodnotí, zajistí zpracování žádosti na přehodnocení současného rozsahu PZ a projedná jej s MK. Víme, že to není proces na několik týdnů, ale měsíců. Přesto bychom byli rádi, kdyby byl zahájen do konce září t.r.

Už zde je zřejmé, že petenti mohli být uvedeni v omyl, když v petici samotné se píše o zúžení MPZ a nikoli o přímém zrušení některých zón MPZ.

Usnesení Rady města č.587 z 28.08.2018

Dále se do věci vložila Rada města usnesením č. 587 z 28.8.2018, tedy během pouhých dvanácti dní od podání petice na MěÚ (sic!):

RM 28.08.2018 Usnesení č. 587
Rada města

 1. b e r e n a v ě d o m í
  petici na podporu zúžení Městské památkové zóny Lysá nad Labem,
 2. souhlasí
  s vypracování revize městské památkové zóny Lysá nad Labem,

III. p ř e d k l á d á
zastupitelstvu města dne 05.09.2018 petici na podporu zúžení Městské památkové zóny Lysá nad Labem k projednání.

Následně návrh proběhl hlasováním bodu č. 11 na Zastupitelstvu města 5.9.2018, kde vzniklo usnesení č. 143:

Bod č. 11 Petice – podpora zúžení památkové zóny v Lysé nad Labem.

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, p. Ing. Kváč, p. Mgr. Fajmon, p. Ing. Gregor, p. PaedDr. Bodnárová, p. Mgr. Havelka, p. Burian, p. Ing. Grochol CSc.

Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení – ZM I. bere na vědomí petici na podporu zúžení Městské památkové zóny Lysá nad Labem, II. souhlasí s vypracováním revize zúžení Městské památkové zóny Lysá nad Labem.

Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů
proti: 5 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

Ing. Kváč D. / pro
p. Kolman J. / pro
p. Mgr. Fajmon H. /proti
p. Ing. Gregor P. / pro
p. Burian J. / proti
p. Mgr. Kopecký P. / proti
p. Ing. Otava K. / pro
p. Ing. Eliška P. / omluven
p. Kodeš M. / pro
p. Ing. Grochol L., CSc. / proti
p. Mgr. Havelka J. / pro
p. Marek J. / pro
pí Fischerová R. / pro
p. Krumpholc J. / pro
p. Bc. Robeš M. / proti

Usnesení č. 143

Zastupitelstvo města

 1. b e r e n a v ě d o m í

petici na podporu zúžení Městské památkové zóny Lysá nad Labem,

 1. s o u h l a s í

s vypracováním revize zúžení Městské památkové zóny Lysá nad Labem.

Zde buď byli zastupitelé záměrně uvedeni v omyl, nebo dále vedení města překroutili věc a výsledky hlasování, případně oboje. Pojem “s vypracováním revize zúžení” byl jednoznačně formulován a také chápán jako požadavek na vytvoření návrhu, nad kterým se bude dále znovu diskutovat a o něm znovu hlasovat.

Dopisy starosty Karla Otavy na Ministerstvo kultury ČR

První dopis starosty Karla Otavy na Ministerstvo kultury již obsahuje formulace v přímém rozporu s usnesením č. 143 ze ZM 5.9.2018. Místo “vypracování revize zúžení” starosta rovnou žádá o rušení zón MPZ, ačkoli se na usnesení ZM č. 143 hned v první větě odvolává a dále jej dokonce cituje:

Podnět na zúžení Městské památkové zóny Lysá nad Labem

Vážený pane náměstku,

v návaznosti na usnesení Zastupitelstva města č. 143 ze dne 05.09.208 se na Vás dovoluji obrátit s podnětem´na zúžení Městské památkové zóny Lysá nad Labem, která byla prohlášena Vyhláškou č. 108/2003 Sb., o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných městech a obcích za památkové zóny a určování podmínek pro jejich ochranu, ze dne 1.4.2003 (dále též “MPZ”).

Zastupitelstvo města Lysé nad Labem na svém jednání I. vzalo na vědomí petici na podporu zúžení Městské památkové zóny Lysá nad Labem a II. souhlasilo s vypracováním revize zúžení Městské památkové zóny Lysá nad Labem. Petice podporuje záměr na přehodnocení rozsahu MPZ s cílem zachovat pouze část A – tzv. určující charakter. Cílem je ulehčení života občanů, jejichž objekty spadají do částí označených B a C, tedy dotvářející (B) a doplňující © charakter. Veškerá stavební činnost na území MPZ Lysá nad Labem podléhá v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči schválení dotčeného orgánu památkové péče. Tato praxe jednak protahuje stavební řízení, jednak požadavky památkové péče na stavební materiály a postupy zvyšují náklady na údržbu a opravy o více než 50%. Přestože citovaný zákon připouští teoretickou možnost finančních kompenzací zvýšených nákladů vlastníků spojených s opravami a udržováním památkově hodnotných staveb, prakticky je toto omezení vlastnictví ve veřejném zájmu nekompenzováno, protože finanční prostředky z veřejných rozpočtů se nedostávají ani na obnovu a údržbu objektů zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Z veřejně přístupných zdrojů je patrné, že Ministerstvo kultury již nejméně jednou připustilo jednání o změnách rozsahu chráněných území. Věřím, že i v případě města Lysá nad Labem nalezneme společný průnik mezi ochranou veřejného zájmu na památkových hodnotách města Lysá nad Labem a veřejného zájmu, kterým je příjemný život občanů města.

V návaznosti na výše uvedené věřím, že Ministerstvo kultury se z Vašeho podnětu bude vážně zabývat jak peticí občanů našeho města, tak přijatým usnesením Zastupitelstva města Lysá nad Labem a přijme impulz k zahájení jednání o zúžení MPZ Lysá nad Labem s ponecháním pouze části označené A, tzv. určující charakter zóny.

Děkuji Vám za vyvolání jednání v této věci a laskavé vyřízení žádosti města Lysá nad Labem, které reprezentuji.

Již druhý den po zasedání RM 18.12.2018, tedy hned 19.12.2018, odchází na MK další dopis p. starosty:

Vážený pane náměstku,

děkuji Vám jménem města Lysá nad Labem za ochotu a Váš čas, který jste v souvislosti s naší žádostí o zúžení MPZ ze dne 11.9.2018 věnoval 5.12.2018 osobní prohlídce naší Městské památkové zóny. Vaší nabídku na vypracování Plánu ochrany MPZ, jako jednoho z možných řešení, projednala 18.12.2018 Rada města a přijala následující usnesení:

Usnesení č. 834

Rada města

p o v ě ř u j e

starostu města jednáním s Ministerstvem kultury ČR ve smyslu usnesení ZM č. 143 ze dne 05.09.2018.

Žádám Vás proto o zahájení jednání o zúžení MPZ Lysá nad Labem s ponecháním pouze části označené A, tzv. určující charakter zóny.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Připojte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít informace, novinky a kauzy z Lysé nad Labem.

Odesláním formulář souhlasíte se zpracováním osobních údajů: Prohlášení naleznete zde.