LISTY A CENZURA – JEDNÁ SE O NÁHODU NEBO ZÁMĚR? |

V návaznosti na probíhající diskusi na facebooku si dovolujeme uveřejnit ještě doplňující text k článku, aby bylo zřejmé, co jsme svým článkem chtěli veřejnosti sdělit, na co jsme chtěli poukázat a proč jsme se rozhodli jít s kůží na trh. Byli bychom neradi, aby došlo k nepochopení, což je bohužel riziko psaného textu. Nechceme určitě jen kritizovat a takhle to může budit dojem, že ano. Opak je ale pravdou.

To, o co nám šlo, je možnost zastupitelů vyjádřit se v Listech způsobem, který je přímo stanovený zákonem. Z tohoto pohledu je de facto obsah článku druhotný (není-li protiprávní). Někdo jej vnímá jen jako politickou reklamu, druhý zase informování okolí o tom, že se opozice spojila (což se v Lysé děje málokdy) a třetí pak jako od obojího trochu.

Problém je ale ve formě, nikoliv v obsahu. Tiskový zákon zaručuje zastupitelům, aby měli možnost psát do tištěného média. Je to pravomoc obrovská (vůči ostatním občanům) a není stanovené téměř žádné omezení. Pokud si redakční rada myslela, že je článek již za hranicí zákonného práva zastupitele, měla zastupiteli napsat jednoduchý mail, např.: obsah odporuje tiskovému zákonu; o vaší iniciativě je možné informovat jen ve zkráceném rozsahu a pak odkažte na webové stránky. Ale nic takového se nestalo. Místo toho ticho po pěšině a v době, kdy Listy byly v tisku, se zaslal e-mail, článek nebude otištěn. Současně s tím se již podruhé během 45 dnů mění pravidla pro přispívání do Listů (nejprve 9.7. a pak 20.8.), přičemž se evidentně reaguje na články LNS.

Je to správné? Není. Je správné, že o tom, co je politika, co je aktuální dění, co se do Listů vejde a co již ne, rozhoduje starosta? Není. Listy takhle nemohou být nikdy apolitické a nezávislé. Vždy budou politické, bez ohledu na to, kdo bude starostou. Prostě se od toho nelze odosobnit, nejsme roboti.

A to je ten problém. Cenzura nespočívá v tom, že odmítli článek tohoto konkrétního obsahu, ať si o něm myslíme cokoliv. Cenzura je to, že se pod záštitou nevhodného obsahu brání zastupiteli zveřejnit informace, které na základě tiskového zákona zveřejnit může a ještě se v tichosti mění pravidla tak, aby nahrávala starostovi, který se stává neomezeným pánem v Listech – má své okénko, může psát jako zastupitel, může psát jako občan a ještě může hned reagovat na články jiných. Sice tu máme redakční radu, ale podívejte se, kdo je jejími členy, resp. kdo jimi byl ještě ráno 2.9.2019 dle webu města. Jsou to de facto zaměstnanci úřadu, tedy osoby podřízené starostovi.

Již podruhé během 4 měsíců jsme se setkali s tím, že nám bylo ze strany Města Lysá nad Labem oznámeno, že článek našich 6 zastupitelů nebude v Listech otištěn.

A o co vlastně v tomto případě šlo? Z našeho pohledu se nejednalo o žádné kontroverzní téma, u kterého bychom  dopředu očekávali problémy se zveřejněním. Jen jsme vás, obyvatele našeho města, chtěli informovat o naší nově zformované iniciativě Lysá nás spojuje a o tom, co pro vás chystáme. Cenzurovaný článek si můžete přečíst ZDE.

Jak jistě víte, uzávěrka pro příjem článků a oznámení v Listech je vždy 10. dne v měsíci, který předchází měsíci, v němž chce autor zveřejnit článek či oznámení v Listech.

V tomto termínu (konkrétně 10. 8. 2019) zaslalo šest ve volbách řádně zvolených zastupitelů do redakce Listů článek o Lysá nás spojuje. Záměrem tohoto článku bylo informování všech obyvatel Lysé nad Labem o vzniku našeho uskupení, o jeho cílech, o spolupráci opozičních zastupitelů a celé řady dalších občanů Lysé, jakož i o možnosti ostatních přidat se k nám a podílet se na tom, jak bude naše město dále vypadat a kam bude směřovat.

Dne 28. 8. 2019, tedy po 18 dnech jsme obdrželi e-mail od paní Novákové, zaměstnankyně Městského úřadu Lysá nad Labem, že náš článek nebude zveřejněn:

“Dobrý den, paní Vošická,

píši  Vám jménem redakční rady Listů. Vámi zaslaný článek s názvem: Lysá nás spojuje nebude otisknut v zářijovém vydání Listů. Důvod je následující –  jedná se o politický článek reprezentující Vaše politické uskupení a  prezentace politických stran je v Listech možná pouze v době vyhlášení  voleb do zastupitelstev obcí.

S pozdravem,

Bc. Andrea Nováková referent vnějších vztahů”

Obratem jsme se tedy e-mailem zeptali, zda je možné nechat článek otisknout v zářijovém čísle Listů alespoň jako placenou inzerci. Na tento dotaz jsme dostali odpověď, že Listy jsou již vytištěny.

Shrňme si vývoj a fakta:

 1. Na začátku května 2019 zaslalo 6 zastupitelů do redakce Listů článek nazvaný “Ubytovny pro 2 tisíce sezónních pracovníků nebo výrobní haly?” s žádostí o jeho otištění.
  Dne 20. 5. 2019 od zaměstnankyně úřadu paní Andrey Novákové přišlo e-mailem oznámení, že článek nebude v červnovém čísle Listů otištěn (blíže zde: https://lysanasspojuje.cz/cenzura-v-listech/
 2. Dne 9. 7. 2019 Rada města v počtu 4 přítomných členů (Otava, Chudobová, Havelka, Kolman) usnesením č. 426 schvaluje nová pravidla pro vydávání měsíčníku Listy, která mají nabýt účinnosti dne 1. 9. 2019. Tato nová pravidla do dnešního dne na webových stránkách města nebyla zveřejněna a zastupitelům nebyla oficiálně ani zaslána. I přesto se některým ze zastupitelů podařilo pravidla schválená Radou města dne 9. 7. 2019 neoficiálně získat a dovolujeme si seznámit vás s článkem V. odst. 5., 6. a 8. Pravidel (některé velice zajímavé pasáže jsme pro vás zvýraznili):

5. Pro příspěvky zastupitelů je zřízena rubrika „Okénko zastupitele“. Každý zastupitel (vyjma osoby starosty, který se má možnost vyjadřovat v rubrice dle čl. V odst. 6.) zde má nárok uveřejnit svůj názor, a to na vyhlášené „téma měsíce“ RR (redakční rady), které se bude předně týkat aktuálního dění ve městě, a to zasláním svého příspěvku na e-mailovou adresu redakce v počtu max. 600 znaků (včetně mezer). Téma měsíce do této rubriky bude rozesláno redaktorem na služební e-mailovou adresu všech zastupitelů, a to ihned po zasedání RR.

5.1 RR si vyhrazuje právo nezařazovat příspěvek, jehož obsah je v rozporu s dobrými mravy, nebo který obsahuje faktická tvrzení, která by zakládala právní odpovědnost vydavatele za trestný čin pomluvy anebo v případě, že jde o příspěvek, který by mohl způsobit újmu na cti, důstojnosti a vážnosti fyzické osoby nebo pověsti právnické osoby.

5.2 Příspěvek do rubriky není možné podávat za politickou stranu či hnutí, sdružení, uskupení apod., ale pouze za konkrétní jmennou osobu zastupitele.

5.3 Příspěvek musí být v souladu se zákony České republiky a s pravidly pro vydávání měsíčníku Listy.

6. Je zřízena rubrika „Městský úřad“, jehož součástí je „Slovo starosty“, a dále zde jsou uveřejňována např. usnesení RM/ZM.

8. Pokud autor použije ve svém příspěvku informace převzaté z jiného periodika či jiného zdroje chráněného autorskými právy a předem nezajistí souhlas autora převzatých informací nebo neuvede zdroj takovéto informace, nese osobní odpovědnost za případné právní důsledky a RR si vyhrazuje právo na neotištění takového příspěvku

 1. Dne 10. 8. 2019 zaslalo 6 zastupitelů do redakce Listů článek nazvaný “Lysá nás spojuje” s žádostí o jeho otištění. V této souvislosti jen doplňujeme, že stále platila původní Pravidla pro vydávání měsíčníku Listy schválená 29.5.2018.
 2. Dne 20. 8. 2019 Rada města v počtu 5 přítomných členů (Otava, Chudobová, Havelka, Fischerová, Kolman) usnesením č. 489 revokuje své usnesení č. 426 ze dne 9. 7. 2019 a schvaluje nová pravidla pro vydávání měsíčníku Listy. I v tomto případě nejsou “nová” pravidla dosud na webových stránkách města zveřejněna a zastupitelům nebyla oficiálně ani zaslána.
 3. Zastupitelé pouze dne 26. 8. 2019 obdrželi tento e-mail:

Od: Kočová Michaela
Odesláno: 26. srpna 2019 16:33
Předmět: Pravidla pro vydávání článků v Listech

Vážení zastupitelé, 

dovolte mi Vám oznámit, že od října se budou Listy řídit novými pravidly. Z těchto pravidlech pro Vás, jako pro zastupitele vyplývá, že budete mít k dispozici tzv. „okénko zastupitele“, kde budete moci vyjadřovat svůj názor na aktuální problémy ve městě. Limitováni budete počtem znaků a to 1000 (i s mezerami). „Okénko“ bude mít každý zastupitel pro sebe a nebude tam moci psát ani za koalici ani za politickou stranu. Krom „Okénka“ můžete zaslat i další článek, kde se budete vyjadřovat například k nějaké kulturní akci apod., ale nebude to politické. Tento „nepolitický“ příspěvek může mít rozsah max. 2000 znaků (i s mezerami).

Veškeré Vaše příspěvky je nutné zaslat tak, jak tomu bylo doposud, na e-mail: listy@mestolysa.cz, a to do 10. dne předcházejícího měsíce.

Veškeré příspěvky do říjnového vydání je tedy nutné zaslat nejpozději do 10. 9. 2019, a to již v souladu s těmito novými pravidly.

S pozdravem
Michaela Kočová   asistentka tajemnice

 1. Dne 28.8. 2019 od zaměstnankyně úřadu paní Andrey Novákové přišlo e-mailem oznámení, že článek nebude v zářijovém čísle Listů otištěn (viz výše text e-mailu).
 2. Po obdržení tohoto e-mailu a zveřejnění zápisu Rady města ze dne 20.8.2019 na webových stránkách města se naše zastupitelka a shodou okolností nezávisle na ní také aktivní členka Lysá nás spojuje osobně ve středu 28. 8. 2019 (tedy v úřední den) dostavily na Městský úřad, kde požádaly o předání Pravidel pro vydávání měsíčníku Listy, která byla přijata Radou města dne 20. 8. 2019. K jejich (bohužel nemilému) překvapení bylo oběma shodně zaměstnankyní úřadu sděleno, že “nová” pravidla mohou být předána výlučně panem Otavom nebo paní Chudobovou, kteří však nejsou přítomni, a že ona je nemůže na základě jejich pokynu vydat.


Lze předpokládat, že Karel Otava i Karolína Chudobová (nyní již vystupující pod příjmením Stařecká) popřou, že by takový pokyn zaměstnankyni udělili. Jsme však přesvědčeni o tom, že zaměstnankyně úřadu mluvila pravdu a pevně věříme, že nebude za svojí pravdomluvnost starostou, uvolněnou radní anebo tajemnicí úřadu potrestána. Zastupitelé a další aktivní členové Lysá nás spojuje s ohledem na výše uvedené skutečnosti požádali o oficiální předložení “nových” pravidel prostřednictvím žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

 1. Po podání žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. obdržel jeden z našich zastupitelů neformálně “nové” znění pravidel schválených Radou města dne 20. 8. 2019. Podstatnou úpravou de facto prošel JEN článek V. odst. 5., který spolu s odst. 2. citujeme (opět jsme některé velice zajímavé pasáže pro vás zvýraznili):

2. Žadatel o vydání příspěvku, může zaslat do jednoho čísla pouze jeden článek v rozsahu 2000 znaků (včetně mezer). Příspěvek musí být zaslán v editoru MS Office Word a může být RR krácen, popř. stylisticky nebo gramaticky upraven. Zásadní (obsahové) úpravy provádí RR pouze se souhlasem autora. Zveřejnění příspěvku může RR odsunout do některého z následujících vydání zejména vzhledem k větší aktuálnosti jiných příspěvků. Zároveň musí příspěvek obsahovat název článku a celé jméno autora.

5. Pro příspěvky zastupitelů ve smyslu § 4a tiskového zákona je zřízena rubrika „Okénko zastupitele“. Každý zastupitel (vyjma osoby starosty, který se má možnost vyjadřovat v rubrice dle čl. V odst. 6.), zde má nárok uveřejnit svůj názor týkající se aktuálního dění ve městě, a to zasláním svého příspěvku na e-mailovou adresu redakce v počtu max. 1000 znaků (včetně mezer). Tím není dotčeno právo zastupitele požádat o vydání jednoho dalšího příspěvku dle podmínek uvedených v čl. V odst. 2 týkajícího se společenské, kulturní, sportovní události či spolkové činnosti. Obsah příspěvku zastupitele dle čl. V odst. 2 musí být bez politického obsahu, tj. vyjadřování názorů na dění ve městě, prezentaci politických stran a hnutí apod. Zastupitel nemá nárok na uveřejnění příspěvku dle čl. V odst. 2.

 1. Dosud platná Pravidla pro vydávání měsíčníku Listy schválená dne 29. 5. 2018 Radou města neobsahují žádná omezení, která by bránila publikaci článku o spolupráci zastupitelů, vzniku nových uskupení (iniciativ) a jejich aktivitě. Oznámení redakční rady také neobsahuje žádný odkaz na příslušné ustanovení pravidel, které bychom svými články porušili.

Článek V.  (zveřejňování příspěvků)

3. Na zveřejnění zaslaného příspěvku nevzniká právní nárok s výjimkou členů zastupitelstva

4. V Listech nejsou zveřejňovány příspěvky:

a) diskriminující občany z důvodu rasy nebo etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, politického přesvědčení, náboženství či víry,

b) týkající se soukromých či osobních sporů občanů či skupin občanů,

c) bez identifikačních znaků autora (anonymní příspěvky),

d) obsahující vulgarismy.

Za zmínku také stojí, že redakční rada je zřízena Radou města jako její komise a má lichý počet. Na webových stránkách Města však nelze dohledat naprosto žádnou informaci o tom, že tato komise byla zřízena. Dle údajů na webových stránkách Města Lysá nad Labem (ke dni 2.9.2019) je redakční rada pětičlenná a jejími členy jsou: Ing. Karel Otava, Bc. Andrea Nováková, Nikola Pěkná, PeaDr. Věra Bodnárová, Marie Kundrlíková.

 1. Ustanovení § 4a zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) stanoví:

4a Sdělení v periodickém tisku územního samosprávného celku
Vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku je povinen poskytovat objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném celku a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto územního samosprávného celku.

Dle našeho názoru znění tohoto ustanovení tiskového zákona nedává Radě města žádný prostor pro omezení zastupitelů vyjádřit své názory v Listech, jsou-li v souladu se zákonem. V této souvislosti si dovolíme citovat z rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci sp. zn. 30 Cdo 1433/2019:

Žalobce (pozn. zastupitel, kterému bylo vedením obce znemožněno otištění kritického článku vůči dění na radnici) tak realizuje svým článkem své ústavní právo na svobodu projevu, právo vyjadřovat své názory a šířit informace, přičemž k vyjádření jeho názoru jako člena zastupitelstva je žalovaný (pozn. obec) povinen poskytnout mu v periodickém tisku přiměřený prostor. Periodikum je financováno z veřejných prostředků, ve kterém mají právo publikovat v zákonném rozsahu a za podmínek stanovených zákonem všichni členové zastupitelstva napříč politickým spektrem. Soud prvního stupně odkázal na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 1. 2013, sp. zn. 30 Cdo 2591/2011, ze kterého mimo jiné citoval: „při kritice veřejné záležitosti vykonávané veřejně působícími osobami, platí z ústavního hlediska presumpce o tom, že jde o kritiku dovolenou. Jde o výraz demokratického principu, o výraz participace občanské společnosti na věcech veřejných. Má-li být svoboda projevu osoby kritizující v takových věcech omezena rozhodnutím soudu, je třeba, aby osoba dotčená prokázala, že kritika nebyla vyřčena v dobré víře, nebo nešlo o „fair“ kritiku. Pokud jde o hodnotící soudy, i přehánění a nadsázka, byť by byly i tvrdé, nečiní samy o sobě projev nedovolený….“. Soud prvního stupně v souladu s tímto rozhodnutím uzavřel, že kritiku žalobce – zastupitele – veřejné záležitosti na městském úřadě, je nutno považovat za kritiku dovolenou. Ani přehánění a nadsázka, případně nepřesnost názoru žalobce nebo jeho podjatost nečiní jeho kritický článek nedovoleným a vybočujícím z mezí přijatelné férové kritiky. Kritika žalobce týkající se veřejných záležitostí vykonávaných veřejně působícími osobami je tak kritikou ústavně konformní.

Zavádění cenzury v Listech nepovažujeme za maličkost, protože svoboda projevu je jedním ze základních pilířů demokracie. S ohledem na výše uvedené skutečnosti jsme připraveni své ústavní právo na svobodu projevu, jakož i právo vyjadřovat své názory a šířit informace bránit, a to i za cenu soudního sporu.

Autor: Ve spolupráci se zastupiteli zpracovaly: Mgr. Radka Bláhová, Michaela Králová

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Připojte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít informace, novinky a kauzy z Lysé nad Labem.

Odesláním formulář souhlasíte se zpracováním osobních údajů: Prohlášení naleznete zde.