Jak bude vypadat naše sportovní hala?

V poslední prosincový den byla zveřejněna projektová dokumentace a vypsaná veřejná zakázka ke sportovní hale. Celou dokumentaci najdete zde: http://bit.ly/sportovnihalaLYSA

Jsme rádi, že si teď každý z vás může prohlédnout naši budoucí sportovní halu a začít se tak na ni těšit. Bohužel naši zastupitelé nebyli obeznámeni s finální verzí dokumentace před jejích zveřejněním a na webu města byla pouze tato informace: „Dne 31. 12. 2020 bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno oznámení o zahájení zadávacího řízení k VZ Sportovní hala Lysá nad Labem. Zakázka byla rovněž uveřejněna na profilu zadavatele.“ 

Asi jste teď zvědaví aspoň na základní informace o tomto projektu. Ten základ, kterým nepohrdne žádný laik, je shrnutý v přehledných blocích níže. Všechny informace a texty jsme čerpali z souhrnné technické zprávy. Jestli vás zajímá detailní dokumentace, doporučujeme stáhnout rar souboury DPS (dokumentace pro vedení stavby) část 1 až 6. Zde je jejich popis:

DPS 1 – Souhrnná technická zpráva a popis haly a vizualizace haly včetně situačních výkresů
DPS 2 – Dokladová část a technické správy nebo studie
DPS 3 – Detailní dokumentace k tělocvičně samotné
DPS 4 – Informace k interiéru tělocvičny
DPS 5 – Dokumentace k VaK, elektřině a dalším technikáliím
DPS 6 – Informace k přípojkám a veřejnému osvětlení

Souhrnnou technickou zprávu si můžete stáhnout také ZDE.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPORTOVNÍ HALE

Sportovní hala bude plnit funkci tělocvičny pro blízké školy a místa pro sportovní vyžití široké veřejnosti. Bude se v ní nacházet vlastní tělocvična, víceúčelový sál a zasedací místnost. Areál nebude oplocen a bude proto dostupný nám všem. V okolí sportovní haly bude víc než 9 000 m2 zeleně, to znamená 67 % z celkové plochy pozemku sportovní haly. Zastavěná plocha bude téměř 4 500 m2, z toho hala samotná  přes 1 900 m2. Užitná plocha haly je 2 304 m2. Jako zdroj tepla jsou zvoleny dva plynové kotle a tepelné čerpadlo. Objekt bude převážně vytápěn systémem podlahového topení. Větrání velké tělocvičny bude nucené pomocí VZT jednotky s rekuperací. Pro chlazení velké tělocvičny bude sloužit nové samostatné klimatizační zařízení

JAKÁ BUDE KAPACITA?

Kapacita tělocvičny je 40 dospělých nebo 60 žáků. Tělocvična také pojme 50 diváků. Ve víceúčelovém sále by měl být prostor pro maximálně 20 dospělých osob nebo 30 žáků. 

Pokud se v prostoru velké tělocvičny budou pořádat kulturní či společenské akce musí se počítat s omezeným počtem osob, který v souladu s ČSN 73 0818 nesmí překročit mez 150 osob – což prakticky znamená projekčně 100 osob. 

V případě pořádání konference či přednášky se musí akce pořádat pouze na předem určené ploše, kde je mezní limit této plochy 300 m2 – v souladu s ČSN 73 0818 zde bude opět maximálně 200 osob – což nepřekročí mezní limit osob tabulky A ČSN 73 0831. 

Šatny ve sportovní hale mají kapacitu 75–120 osob. Jedna šatna se může proměnit ve víceúčelový sál, například na hodiny jógy nebo zumby.

PROVOZ SPORTOVNÍ HALY

O sportovní halu se bude starat 1 správce. Provozní doba areálu bude probíhat celoročně, převážně v denní době. Akce a pronájem pro sportovní účely bude probíhat v rozmezí 6:30 – 21:30 hod. Nepředpokládá se využívání haly po 22 hodině. 

Počítá se zde s provozem malé kavárny, kde se budou prodávat nápoje a drobné občerstvení. Kavárna bude v provozu v době zápasů a akcí. Kapacita kavárny bude 24 míst. Předpokládá se, že při konání akcí zde budou cca 3 osoby na zajištění cateringu. Dále zde dle potřeby bude masér a jedna osoba na úklid. Nepodařilo se nám zjistit, jestli kavárnu bude provozovat externí dodavatel, nebo město samotné. Totéž platí o provozu masérny. 

BEZBARIÉROVOST HALY

Dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Zásady řešení komunikací, ploch a objektů z hlediska užívání a přístupnosti pohybově a zrakově postižených jsou řešeny plně v souladu s toutou vyhláškou.

Stavba je řešena bezbariérovým způsobem. Z hlediska výše uvedené vyhlášky bude dodrženo zejména (vybrali jsme pouze několik bodů, citujeme): 

  1. a) na parkovišti pro osobní vozidla jsou 2 stání určena pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené, 
  2. b) přístupy ke stavbě jsou vytýčeny přirozenými vodícími liniemi, 
  3. c) přístup do prostorů určených pro užívání veřejností je zajištěn vodorovnými komunikacemi a schodišti. 
  4. d) výškové rozdíly pochozích ploch nebudou vyšší než 20 mm, 
  5. o) u tribuny pro diváky budou vyhrazena místa o rozměrech 1000 x 1200 mm pro osoby na invalidním vozíku. 

Pro účely sportovního vyžití OSSPO bude po jedné šatně v oddělení muži a ženy zřízeno zázemí v podobě skříněk a převlékacího místa. Dále je v umyvárnách bude vyčleněna jedna sprcha vybavená sklopným sedátkem a madly. 

V návrhu byl aplikován výtah splňující požadavky na bezbariérové využívání stavby. Předpokládané využití druhého patra pro OSSPO bude minimální. Jejich primární pohyb je zamýšlen v prostoru 1NP.  

ZAJÍMAVOST

Indukční odposlech – recepce bude vybavena indukčním odposlechem pro nedoslýchavé osoby. Na vstupních dveřích do recepce bude umístěn symbol stylizovaného boltce ucha.

Co je Indukční odposlech? “Indukční smyčka je kompenzační pomůcka pro nedoslýchavé, která se používá pro usnadnění komunikace s těmito osobami. Indukční smyčky mohou být trvale zabudované nebo přenosné. Pracují tak, že zvuk přijímaný z nějakého zdroje, například z televize, telefonu, přehrávače apod., je vyzařován do prostoru ve formě proměnlivého magnetického pole modulovaného podle vstupního signálu. Toto pole je přes speciální obvody sluchadla označované nejčastěji jako „Téčko“ nebo „Cívka“ přijímané a zpracované do zvukové frekvence slyšitelné pro uživatele sluchadla.” zdroj: https://www.indukcni-smycky.cz/

BUDEME V PARKU U HALY MOCI TŘÍDIT ODPAD?

V exteriéru jsou navrženy 50l koše. Dle potřeby bude na koše umístěn nástavec s držákem na sáčky pro psí exkrementy. Dále jsou navrženy kombinované nádoby na plast/papír/směsný doplněné o nádobu na exkrementy. 

CO VŠE VE SPORTOVNÍ HALE NAJDEME? (citace z technické zprávy)

Stavba sportovní haly bude mít dvě nadzemní podlaží a je navržena tak, aby svou hmotou co nejméně výškově přesahovala okolní terén. 

Jedná se o jednopodlažní halový objekt, ke kterému na východní a severní straně přiléhá dvoupodlažní objekt zázemí. Vlastní tělocvična má obdélníkový půdorys o vnějších rozměrech cca 29,30 x 46,40 m a je zastřešena sedlovou střechou s mírným spádem. Světlá výška vlastní tělocvičny je 8 m + prostor mezi vazníky. Objekt zázemí má tvar písmene L, přičemž na východní straně je délka této přístavby cca 32,5 m, na severní straně 54,6 m a šířka tohoto objektu je pak cca 9,1 m. Dvoupodlažní část je zastřešena plochou střechou s výškou atiky cca 8 m. Navrhovaný objekt je osazen do svažitého terénu.

Dolní vstupní prostor v 1. NP se rozděluje na části, kde se přechází do čisté a špinavé chodby. Čistá chodba směřuje do velké tělocvičny a víceúčelového sálu, druhá do šaten a sociálních zařízení. K velké tělocvičně je přidružena nářaďovna a prostory, které budou sloužit k uskladňování pomůcek a nábytku. 

V horním patře se nacházejí prostory se hygienickým zařízením, kancelář pro správce haly, občerstvení s posezením a jeho zázemí, skladové prostory, místnost pro společenské akce a technické místnosti. Součástí podlaží je ochoz, který je určen pro návštěvníky a diváky sportovní haly. Pohybový sál je navržen ve vazbě na vstupní halu s transparentní stěnou. 

Zázemí haly se skládá ze pěti šaten, ke kterým jsou přidružené sprchy a WC. Čtyři šatny jsou navrženy každá s počtem, až dvaceti pěti míst. Zbývající šatna je omezena na dvacet hráčů. V šatnách jsou navrženy skříňky s lavicemi. V zázemí je také obsažena místnost první pomoci, která může sloužit i jako masérna nebo kabinet. Šatnové zázemí zároveň slouží pro víceúčelový sál, kde mohou probíhat hodiny jógy, zumby nebo jiné aktivity. Dominantu 1NP tvoří samotná tělocvična, která může být rozdělena na dvě příčná hřiště. Součástí tělocvičny je u zázemí pro sportovní vybavení a technické prostory. 

Hlavní vstup, který je situován ve druhém nadzemním podlaží, navazuje na vstupní halu, prostor bufetu, kancelář správce haly a hygienické zázemí. Občerstvení má svoje hygienické zázemí. Na podlaží se dále vyskytuje zasedací místnost a technické prostory, technické místnosti s halou VZT. 

V prvním nadzemním podlaží je navrhnuta masérna, která bude v provozu maximálně 4 hodiny denně. 

____________________________________________________________________

Zdroj informací a textů: Souhrnná technická zpráva, DPS část 1, dokument získaný z vypsané veřejné zakázky na https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/e398a2a0-bebc-4bab-9230-2db9b53eb91d/zakazka/P20V00000014 

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Připojte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít informace, novinky a kauzy z Lysé nad Labem.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů: Prohlášení naleznete zde.