Změny v dokumentaci sportovní haly

V posledních dnech si pozornost Lysáků získal projekt sportovní haly. Konkrétně dokument Technické souhrnné zprávy a výkresy, které jsou zahrnuty v “dokumentaci pro vedení stavby” (DPS) jako nedílné součásti veřejné zakázky zveřejněné 31. 12. 2020, tedy v poslední den loňského roku. Právě tento dokument nabídl konkrétní a detailní náhled, jak bude hala vypadat. 

Hned po zjištění, že je dokument zveřejněn, jsme začali urychleně jednat. Dokument o více než 160 stranách bez příloh, jakož i výkresy jsme spolu s odborníky pečlivě prostudovali. S dotazy a nejasnostmi, které z jednání vzešly, jsme se rozhodli obrátit na místostarostku Fischerovou, která celý projekt vede. Emailovou komunikaci přikládáme.


From: Karel Marek 
Subject: Sportovní hala
Date: 11 January 2021 17:07:46 CET
To: Fischerová Romana 
Cc: Radka Bláhová

Dobrý den paní Fischerová,

dne 31.12.2020 byla zveřejněna projektová dokumentace na Sportovní halu ve Věstníku veřejných zakázek, který je provozován Ministerstvem pro místní rozvoj.

Díky zveřejnění projektové dokumentace ve Věstníku jsme měli konečně možnost seznámit s celým projektem a zkonzultovat jej s odborníky.

Zjistili jsme, že projektová dokumentace se značně liší od studie, která byla prezentována zastupitelům, sousedům, zástupcům spolků a sportovních organizací i členům komise zřízené kvůli realizaci sportovní haly. Projektová dokumentace nám, zastupitelům, ani veřejnosti, předložena nebyla.

S ohledem na zjištění Vás chceme požádat o předložení těchto dokumentů:

 • Rozhodnutí Rady města, jímž Rada jako celek rozhodla o změně zadání projektu
 • Kontrolního rozpočtu stavby (= Oceněného výkazu výměr), který obsahuje ceny podle kódů ÚRS.

Dále k projektu samotnému vznášíme tyto připomínky a žádáme o jejich vyřešení, případně dotazy, na které prosíme o odpovědi:

1. TRIBUNY – vždy byl požadavek na 200 diváků na tribunách  

 1. od začátku jste tvrdila, že v hale bude umístěna tribuna pro návštěvníky. Projektová dokumentace však s tribunou ani v jedné své části nepočítá.
 2. Není tedy zřejmé, jakého charakteru tribuna bude (zda bude skládací, bude se jednat o 1 kus či o více na sobě nezávislých kusů), kde bude tribuna umístěna (zda bude na podlaze anebo zavěšená, pokud bude zavěšená, musel by se k takovému způsobu umístění vyjádřit statik) a zda ji vůbec bude možné použít k zamýšlenému účelu.
 3. Například projektovaná podlaha není koncipována na nosnost tribuny ani na to, že po ní tribuna bude jezdit (pokud toto byl záměr, pak je zřejmé, že podlaha bude užíváním tribuny záhy zničena a sportovní hala bude nepoužitelná).
 4. Je nezbytné zajistit, aby i po vysunutí tribuny, byla použitelná všechna hřiště pro soutěžní utkání, tzn. jak centrální hřiště tak i příčná hřiště bez ohledu na to, jakého sportu se soutěžní utkání bude týkat; z projektové dokumentace není možné dovodit, že by použitím tribun bylo možné užívat příčná hřiště, což neodpovídá zadání.
 5. Rozumíme tomu, že tribuna nemá být nyní pořizována, ale je nezbytné s ní v projektu již nyní počítat, což se nestalo. Musí být nakreslená a musejí s ní počítat i vyjádření dotčených orgánů.

2. Specifikace, kde mají být umístěné lidi v hledišti

 1. Z projektové dokumentace není zřejmé, kde mají být umístěni lidé v hledišti.
 2. Bez tribuny bude velice komplikované, ne-li nemožné zajistit slibovanou kapacitu pro návštěvníky; na ochoz se teoreticky vejde 50 osob, vzhledem však k tomu, že se jedná o únikovou cestu, nemohou se zde židle umístit.
 3. Znamená to tedy, že pokud nebude pořízena roztahovací tribuna, či pokud bude pořízena, ale bude zatažená, tak si 50 diváků nebude moci, kde sednout. Tedy pokud přijdou rodiče s dětmi a chtěli by se dívat na trénink, tak budou muset stát na ochoze? Toto neodpovídá zadání.

3. Kapacita haly

 1. V projektové dokumentaci je deklarována kapacita 90 osob pro sport, 150 osob pro kulturní akci, 200 osob pro konferenci. Dle vyjádření PBŘ maximální kapacita činí 318 osob.
 2. Kapacitu pro sport a kulturní akci považujeme za nedostatečnou. Sport byl vždy požadován na kapacitu sportovci (40-60) + 200 diváků. Kulturní akce jako je městský ples jsou cca 400 účastníků.
  Žádáme o sdělení, jaká konkrétní opatření (včetně ocenění) by bylo nutné zajistit, aby došlo ke zvýšení kapacity pro sport a pro kulturu a dále celkové kapacity haly 400 až 450 osob.
 3. Navýšení kapacity osob pro sport a pro kulturní akce nejspíše souvisí pouze se vzduchotechnikou, žádáme tedy o informaci, z jakého důvodu nedošlo ke zvolení takového řešení, aby kapacita byla vyšší, jak se původně deklarovalo?
 4. Žádáme o sdělení, kde bylo odsouhlasena tato nižší kapacita hala, která z ní činní větší tělocvičnu?

4. Zajištění bezbariérovosti

 1. K budově není zajištěn bezbariérový přístup, nepočítáme-li přístup po silnici.
 2. Pokud má být umístěna rampa, žádáme o sdělení, kde se tak má stát a proč s tím projekt nepočítá. Jsou to náklady přímo související s projektem.
 3. Bezbariérový přístup není jen přístupem pro imobilní občany, ale týká se také občanů s kočárkem anebo s chodítkem. Pro tyto osoby je rampa nevyužitelná a chůze po silnici je absolutně nevhodná.

5. Zmenší velikosti nářaďovny o 1/3

       a. Projektovou dokumentací oproti studii došlo ke značnému zmenšení velikosti nářaďovny z původních 83,5 m2 na nových 56,5 m2. Z jakého důvodu             se tak stalo? Nářaďovna je  důležitou součástí haly.

6. Absence úložných prostor v hale

 1. Studie uváděla, že mezi sloupy v hlavní hale budou umístěné skříňky. V projektové dokumentaci skříňky chybí a je zde navrhováno dřevěné obložení.
 2. Proč není dodržena studie. Pokud budou skříňky doplňovány, proč s tím není počítáno již v projektu, když se jedná o náklady související s projektem a proč se bude platit za dřevěné obložení, když bude následně zakryto skříňkami? Je dán zbytečně prostor pro vícepráce, které považujeme za nepřípustné.
 3. Úložné prostory chybí taktéž v multifunkčním sále. V sále byla také deklarována zrcadlová stěna. I ta v projektu chybí. Opět se bude jednat o vícepráce, které považujeme za nepřípustné, zvláště pak za situace, kdy je tendrována i rychlovarná konvice.

7. Podlahové vytápění v hlavní hale

 1. Z jakého důvodu je v hlavní hale pod palubovkou navrhováno podlahové vytápění? Jaké má takové vytápění přinést výhody vzhledem k provozu?
 2. Ve studii bylo uvažováno s otopnými tělesy po obvodu a s horkovzdušným vytápěním. Z konzultací s odborníky, kteří realizovali řadu sportovních hal po celé České republice je takový způsob vytápění velice nestandardní. Kdo zadal takovou změnu v projektu?
 3. Prosím o zaslání srovnávací studie na různé typy vytápění speciálně v investičních a provozních nákladech. Očekáváme, že u stavby za 100 mil, byla tato studie zpracována.

8. Okna

a. Sportovní hala má mít přirozené větrání okny, okna musejí být dálkově otevíraná a mít určitou plochu. Dle konzultací s odborníky navrhovaná okna nesplňují parametry stanovené předpisy (včetně norem ČSN). Nejspíše si tohoto nedostatku při posuzování HZS nevšiml, nicméně jedná se o technickou vadu, která není v souladu s předpisy. Taková vada způsobí nezanedbatelné vícenáklady, které považujeme za nepřípustné.

9. Demolice skateparku

 1. Součástí projektu je i demolice skateparku. Skatepark je hojně využíván dětmi všech věkových skupin, zvláště pak dětmi ve věku 10 až 18 let. Jedná se o jedinou aktivitou, kterou naše město poskytuje dětem této věkové skupiny. Mezi dětmi se nachází talentované děti, které mají šanci uspět i v soutěžích. K tomu, aby uspěly, je však nezbytné, aby mohly trénovat. Demolicí skateparku se jim znemožní rozvíjet jejich talent.
 2. Navrhujeme, aby skatepark byl přemístěn (dočasně) na jiné vhodné místo. Pro umístění překážek a rampy je nezbytný pouze pevný podklad. Jako vhodné místo se jeví například areál v Čechově ulici, případně po dohodě s vlastníky pozemku prostor u zámecké zdi hned za černými vraty nebo prostor pod nadjezdem u Penny marketu.

Jelikož se jedná o klíčovou stavbu za cca 120 mil Kč, tak vidíme jako klíčové urychleně vyjasnit vše výše uvedené a odstranit tyto nedostatky. Dále pak zpracovaný projekt nechat projít detailní diskusí s odbornou veřejností a to jak sportovní, tak stavební.

Jelikož nám aktuálně běží rekonstrukce ulice ČSA, která veškerou dopravu převedla do ulice Komenského, která tímto kapacitně extrémně přetížená. Z tohoto důvodu do ukončení rekonstrukce ulice ČSA v srpnu 2021, není již možné do ulice Komenského poslat těžkou stavební techniku a zahájit reálnou výstavbu haly. Proto máme teď časový prostor výše uvedené nedostatky odstranit a halu doladit. Zároveň v tomto čase doběhne i proces přidělení dotace.

Prosíme o Vaše reakce do středy 13.1.2021. V případě Vašeho zájmu jsme připraveni na osobní setkání.

Za opoziční zastupitelé
Radka Bláhová
Karel Marek

_____________________________________________________________________

Od: Fischerová Romana
Odesláno: úterý, ledna 12, 2021 9:49 odp.
Komu: Karel Marek
Kopie: Radka Bláhová
Předmět: Re: Sportovní hala

Dobrý večer, paní Bláhová, pane Marku, 

Děkuji za Vaše dotazy. Vzhledem k jejich rozsahu bohužel není v mých možnostech zodpovědět je v požadovaném termínu, neboť bych Vám ráda zaslala opravdu komplexní odpovědi i s ohledem na odborná stanoviska projektanta a dalších zainteresovaných subjektů, jejichž získání vyžaduje nezbytný čas. Prosím tedy o strpení nejpozději do úterý 26. ledna, kdy budu mít všechna relevantní stanoviska k dispozici. Pokud budete mít následně zájem probrat detaily osobně, jistě najdeme vhodný termín ke schůzce.

K úvodu Vaší žádosti si pouze dovolím podotknout, že mě velmi překvapuje určitá liknavost v přístupu k zastupitelskému postu, který zastáváte. Přestože jsem totiž již od 14. července loňského roku opakovaně vyzývala členy zastupitelstva i zájemce z řad občanů k prostudování a vznesení připomínek k projektové dokumentaci, která je od zmíněného termínu ve fyzické podobě přístupná u nás na radnici, až do včerejšího dne jste o ni nejevil Vy ani jiný zástupce Vašeho volebního uskupení zájem.  

Věřím nicméně, že jde z Vaší strany pouze o shodu okolností a stejně jako já projekt výstavby sportovní haly, která obyvatelům Lysé, školám i sportovním klubům přinese široké možnosti sportovního vyžití, podporujete.

Se srdečným pozdravem a přáním všeho dobrého do nového roku

Romana Fischerová

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Připojte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít informace, novinky a kauzy z Lysé nad Labem.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů: Prohlášení naleznete zde.