Rekonstrukce pavilonu E v ZŠ JAK aneb seriál na pokračování “bazén podruhé”

Zápis z jednání zastupitelstva 26. 6. 2019 ještě nebyl na webových stránkách města zveřejněn, ale v našem shrnutí jsme vás informovali o zastavení připravované změny tělocvičny na bazén.

Zdá se však, že pro členy Rady našeho města je umístění bazénu v jedné z našich základních škol natolik důležité, že dne 9. 7. 2019 rozhodli, aby byla v rozpočtu OPĚT vytvořena položka v hodnotě 2 mil. Kč, tentokrát “kvůli opozici” správně nazvaná “PD rekonstrukce školního bazénu a pavilonu E, ZŠ J.A.K.” 

Lze očekávat, že se realizace bazénu tedy bude projednávat na ZM dne 31. 7. 2019 v rámci bodu č. 23 = rozpočtové opatření č. 9. Bohužel k tomu ale nevíme žádné podrobnosti, jelikož zastupitelé ohledně tohoto bodu nedostali žádné podklady.

Je na úřadě všeobecně známo, že výstavba bazénu je přáním radní Karolíny Chudobové. Dále je všeobecně známo, že pavilon E školy (pavilon s tělocvičnami) je v původním nevyhovujícím stavu a nezbytně potřebuje rekonstrukci. Také vám připadá, že radní Karolína Chudobová svojí touhou (nebo ambicí) postavit bazén místo tělocvičny blokuje nevyhnutelnou rekonstrukci této části školy?

Paní radní je ve své funkci 9 měsíců. Zajímali jsme se proto, jakou práci za tuto dobu odvedla v oblasti školství. A zjistili jsme, že:

 1. nebyla schopna nechat zrekonstruovat tělocvičnu ZŠ v Litoli, aby se mohla zvýšit kapacita prostor pro tělesnou výchovu žáků a aby prostor mohl být poskytnut také veřejnosti,
 2. dosud nezajistila ani zahájení slíbené opravy litolské tělocvičny, 
 3. nepředstavila žádné náhradní řešení, kde bude probíhat výuka hodin tělesné výchovy, když plně využívaná tělocvična v ZŠ JAK bude zrušena a přestavěna na bazén,
 4. na posledním ZM nebyla ani schopna odpovědět na základní a jednoduché dotazy k plánované rekonstrukci pavilonu E v ZŠ JAK; přitom by projekt, který tolik prosazuje, měla perfektně znát,
 5. opakovaně tlačí na stavbu bazénu 15×8 m za účelem zajištění výuky plavání; bazén však má mít pouze 2 “plavecké dráhy” o délce 15 m a hloubce 1,3-1,5 m a ve druhé části má být brouzdaliště a masážní kruhová vana s tryskami a perličkou,
 6. systematicky ignoruje odbornou veřejnost, paní ředitelku ZŠ JAK a většinovou shodu, že bazén není za těchto podmínek vhodný.

Se souhlasem paní Novákové, ředitelky ZŠ JAK si dovolujeme zveřejnit její e-mailovou komunikaci s radní Karolínou Chudobovou. Z této korespondence je zřejmé, že:

 • paní radní naprosto zkresluje informace podle toho, jak potřebuje – opozice v žádném případě neblokuje reskonstrukci pavilonu; opozice naopak výslovně žádá, aby byl pavilon rekonstruován a nikoliv změněn způsob jeho využití tak, že se jedna ze tří plně využívaných tělocvičen zbourá a postaví se namísto ní bazén;
 • paní ředitelka byla využita a dotlačena neustálým odkládáním rekonstrukce pavilonu k tomu, aby s nesmyslným projektem souhlasila.

Naše stanovisko je jasné, nesouhlasíme s výstavbou bazénu místo tělocvičny a  projekt v předkládané podobě nebudeme podporovat. Pavilon vyžaduje urychlenou rekonstrukci, protože škola již několikrát dostala upozornění od hygieny na nevyhovující podmínky.


Výběr shrnutí Lysá nás spojuje k jednání ZM 26. 6.
https://lysanasspojuje.cz//shrnuti-jednani-zastupitelstva-ze-dne-26-6-2019/

5) Podařilo se zastavit v zákulisí připravovanou přestavbu tělocvičny v ZŠ JAK na bazén

 • Uvolněná radní paní Chudobová požádala o navýšení položky v rozpočtu nazvané “Rekonstrukce pavilonu E v ZŠ JAK” o 500 tisíc Kč, tedy z původních 1,5 mil. Kč na 2 mil. Kč. V pavilonu E se dnes nacházejí 3 plně vytížené tělocvičny, které jsou užívány dětmi ze 3 základních škol, 1 střední školy a veřejností.
 • Zjistili jsme, že na základě pokynu paní Chudobové byla vyhlášena výzva nikoliv na rekonstrukci, ale na změnu užívání pavilonu E tak, že jedna tělocvična bude nahrazena bazénem, a to bez schválení této změny zastupitelstvem.
 • Podařilo se nám snížit v rozpočtu položku na projektovou dokumentaci pro rekonstrukci tohoto pavilonu na částku 500 tis. Kč, tedy částku odpovídající pouze rekonstrukci daného pavilonu.

Usnesení č. 431 Rady města
https://www.mestolysa.cz/attachments/article/2785/15.%20Usnesen%C3%AD%2009.07.2019-V2.pdf

Usnesení č. 431 

Rada města I. s c h v a l u j e 1) změnu názvu položky, v rozpočtu 2019, s názvem „Rekonstrukce pavilonu E ZŠ J. A. K.“ na „PD rekonstrukce školního bazénu a pavilonu E, ZŠ J. A. K.“, 2) navýšení položky na 2 mil. Kč, II. p ř e d k l á d á ZM ke schválení.


Od: Nováková, Marie <novakovam@zsjaklysa.cz>
Odesláno: 17. července 2019 16:42
Komu: Chudobová Karolína; Fischerová Romana; Otava Karel; Havelka Jiří; Kolman Josef; Pípal Martin; Kořínek Jan; Fajmon Hynek; Burian Jan; Marek Karel; Vošická Štěpánka; Eliška Petr; matej.kodes@mestolysa.cz; Marek Jan; Gregor Petr; martina.tuzinska@mestolysa.cz

Předmět: Vyjádření k projektu rekonstrukce pavilonu E v ZŠ JAK Lysá

Dobrý den,

omlouvám se ze zasedání mimořádného zastupitelstva 31.7.2019, trávím v tuto dobu dovolenou mimo Lysou. Posílám své vyjádření k projektové dokumentaci k rekonstrukci pavilonu E, jak žádala níže paní radní Chudobová, touto cestou.

Se studií k projektové dokumentaci rekonstrukce pavilonu E v areálu školy jsem se seznámila již před několika měsíci. Jsem obeznámena s tím, že projektová dokumentace by měla být rozdělena na minimálně dvě etapy (doporučovala jsem tři etapy – sociálky a šatny, pak další tělocvičnu z bývalé úpravny vody se zázemím a jako poslední bazén) a že k realizaci etapy s bazénem vůbec nikdy nemusí dojít. Když jsem tehdy souhlasila s tímto projektem, naivně jsem se domnívala, že přispěji k urychlení rekonstrukce nedostačujícího a po 45 letech již z větší části nefunkčního hygienického zázemí tělocvičen (v projektu je součástí I. etapy). 

Suterén pavilonu E je zdrojem soustavných havárií, za které se každoročně vydávají desítky až stovky tisíc na provizorní opravy a hrozí, že dříve, či později dojde k tomu, že budou muset být tělocvičny uzavřeny pro veřejnost, tedy pro všechny sportovní kluby z Lysé a okolí, jež je v odpoledních a večerních hodinách, či o víkendech využívají. Výuka tělocviku by tím nemusela být na určitou dobu dotčena, protože žáci naší školy mohou v době vyučování použít WC v jiném z pavilonů. Bohužel však při poslední návštěvě hygieny na naší škole (21.3.2019) nastalo přesně to, čeho jsem se již několik let obávala a to, že kontrole KHS SK dojde trpělivost se soustavným odkládáním dosažení správného počtu umývadel, sprch a WC pro počet až 90 žáků/osob ve třech tělocvičnách a se zcela chybějícím hygienickým zázemím pro zaměstnance. Škola dostala (naštěstí jen velmi nízkou) “výstražnou” blokovou pokutu. Rada města, vedoucí OMI a OSM byli informováni mailem po obdržení protokolu dne 12.4.

Tím chci říct, že aby tělocvičny měly dostačující šatny, záchody a sprchy, za které se nemusím jako pronajímatel těch prostor stydět a kvůli kterým musím odmítat nebo se velmi obávat pořádání větších akcí (nejbližší bude při nepříznivém počasí Den sportu a volnočasových aktivit 14. září), souhlasila bych v areálu školy s vybudováním klidně i protiatomového krytu. Stále trvám na svém původním tvrzení, že tak malý bazén, jaký by vznikl z tělocvičny obchodní akademie (i za předpokladu, že budou jiné sportovní prostory pro lyské školy pro hodiny tělesné výchovy), je v dnešní době sucha ekologicky neudržitelný, pro veřejnost nevyužitelný (i původní byl pouze pro potřeby škol a klubů v době používání tělocvičen) a pro zřizovatele finančně smrtící. Přesto si dovoluji apelovat na všechny zastupitele, aby se co nejdříve shodli na nějakém řešení komplexní rekonstrukce suterénu pod tělocvičnami a zanesli do rozpočtu na rok 2020 a další léta dostatečnou částku k realizaci. Předem děkuji za vstřícnost, snažím se spolu s Vámi co nejlépe udržovat a zhodnocovat majetek města.

Je mi líto, pokud jsem zklamala tímto vyjádřením zastánce bazénu. Jen doufám, že tím pádem nedojde k situaci, kterou předpovídá jeden z mých zaměstnanců: “No Vy jste se zbláznila, tohle napsat! Nejenže už nedostaneme peníze na ty Vaše vytoužené záchody, ale aby nám neskrouhli v budoucnu rozpočet tak, že nebudeme mít ani na Savo pro ty starý…”. 

S pozdravem

Mgr. Marie Nováková
ředitelka školy
325 551 220
ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem

 

st 17. 7. 2019 v 11:19 odesílatel Chudobová Karolína <karolina.chudobova@mestolysa.cz> napsal:

Dobrý den,

paní ředitelko, vzhledem k opakovaným dotazům, zda příprava studie na pavilon E, kterou připravil OMI, a to ve smyslu přípravy projektové dokumentace, kdy samotný projekt, včetně projektu bazénu, bude umožnovat realizační fázi ve II etapách, tedy I. etapa co nejdříve po získání stavebního povolení (zkráceně: šatny + sociálky) a II. etapa zcela samostatně.

Dodávám, že se nám, díky rozporování zadání opozičním zastupiteli, projekt stále odsouvá a tím se odsouvá i samotná realizace I. etapy. V tento okamžik máme již i projekční firmu, která byla vybrána na základě veřejné soutěže, ale nemůžeme s ní uzavřít smlouvu. Opakovaně tuto věc tedy předkládáme do ZM 31/7 pro znovu obnovení položky na tuto akci.

Prosím tedy o podporu projektu z Vaší stany s tím, že akce s Vámi byla konzultována (vč. dispozičního rozvržení), a v tomto formátu odsouhlasena s tím, že se prioritně bude realizovat

Děkuji Chudobová

Ing. Karolína Chudobová 

Město Lysá nad Labem
Husovo náměstí 23/1
289 22 Lysá nad Labem

tel.: +420 325 510 267
mobil: +420 724 181 805
fax: +420 325 552 066
e-mail: karolina.chudobova@mestolysa.cz
www.mestolysa.cz

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Připojte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít informace, novinky a kauzy z Lysé nad Labem.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů: Prohlášení naleznete zde.