Otevřený dopis hejtmance a zastupitelům středočeského kraje

ČSSD, ANO, ODS a KSČM na minulém zastupitelstvu odmítly zastavit prodej pozemků pro Svět záchranářů kraji. Protože rozhodnutí o umístění tohoto projektu na takto sporné území ponechaly alibisticky na krajských zastupitelích, obracíme se s žádostí o zamítnutí nákupu tohoto pozemku přímo na ně. Všechny krajské zastupitele jsme oslovili otevřeným dopisem, paní hejtmance jsme poslali i pohled.


V Lysé nad Labem, dne 3. 7. 2020

 

Věc:     Otevřený dopis hejtmance Středočeského kraje a zastupitelům Středočeského kraje

Žádost o přehodnocení nákupu pozemků pro projekt Světa záchranářů v Lysé nad Labem

 

Vážená paní hejtmanko,

Vážené zastupitelky a zastupitelé Středočeského kraje,

obracíme se na Vás ve věci záměru Středočeského kraje nákupu necelých devíti hektarů pozemků ve vlastnictví města Lysá nad Labem pro účely výstavby areálu Světa záchranářů.

V době, kdy o možném prodeji pozemků rozhodovalo zastupitelstvo města Lysá nad Labem, nebylo všem známo, že se na těchto pozemcích vyvinul hodnotný mokřadní ekosystém. Výstavba Světa záchranářů s rozsáhlými stavbami a velkokapacitním parkovištěm by podle názoru odborníků vedla ke zničení mokřadu. Stavba není kvůli dlouhodobému podmáčení pozemků příhodná ani z technického hlediska a znamenala by výrazné prodražení stavby kvůli nutným úpravám z hlediska zajištění stability. Vybrané území je tak pro realizaci plánovaného areálu zcela nevhodné.

Zachování mokřadu je rovněž v souladu s postojem většiny politických stran, které boj se suchem zařadily jako jeden z hlavních bodů svého volebního programu. Mokřady v období s velkými úhrny srážek jsou schopny zachycovat a zadržet velké množství vláhy, v období sucha se pak stávají nedocenitelnou zásobárnou vody v krajině. Díky výparu vody příznivě ovlivňují mikroklima ve svém okolí. Přirozené porosty také fungují jako filtr znečišťujících látek ze zemědělství. Specifická mokřadní společenstva organismů vázaných na zvýšenou vlhkost často hostí řadu vzácných a ohrožených rostlinných a živočišných druhů. Na řadě míst po celé ČR se již teď revitalizují původní a vytvářejí nové mokřady za řádově desítky i stovky milionů korun z dotačních programů.

Podle stanoviska odborníků prezentovaného například i na jednání zastupitelstva města Lysé nad Labem dne 17. června 2020 je nesmyslné ničit tak vzácné území, které je v podmínkách intenzivně zemědělsky využívané krajiny opravdu ojedinělé, jak svou vodohospodářskou funkcí, tak svým druhovým bohatstvím. Mokřad „Žabák“, jak ho místní nazvali, je na východní straně obce jediným ostrůvkem zeleně v jinak intenzivně obhospodařované či zastavěné krajině. Stal se domovem mnoha vzácných rostlin a živočichů. Hnízdí zde řada druhů ptáků, na jaře a na podzim je mokřad důležitou migrační zastávkou pro tažné ptáky. Pro Vaši informaci ohledně významnosti mokřadu z hlediska biologického i hydrologického přikládáme v elektronické podobě příslušná stanoviska odborníků.

Tento postoj ve svém dopise hejtmance Středočeského kraje Jaroslavě Pokorné Jermanové a starostovi města Lysá nad Labem Karlu Otavovi ze dne 2. června 2020 zastává rovněž náměstek Ministerstva životního prostředí pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny Vladimír Dolejský: “Dovolte tedy, abych Vás tímto požádal o zohlednění popsané přítomnosti mokřadu a na něj vázaných přírodních hodnot, přehodnocení případných záměrů využití území a naopak zajištění jeho vhodné ochrany a péče”. Náměstek Dolejský také doporučil využít pro Svět záchranářů některý z brownfieldů. Taková vhodná území, která jsou často ve vlastnictví Středočeského kraje, lze najít i v okolí Lysé nad Labem.

Jedním z hlavních argumentů některých radních města Lysá nad Labem pro odmítnutí revokování rozhodnutí o prodeji pozemků bylo, že město se snaží dodržet tzv. „gentlemanskou dohodu“. Rozhodnutí ohledně existence cenného mokřadu přenáší tedy vedení města Lysá nad Labem na zastupitelstvo Středočeského kraje. Věříme, že krajští zastupitelé vzniklou situaci pečlivě a objektivně zhodnotí, a budou v této věci jednat v souladu s doporučeními Ministerstva životního prostředí a vědeckých institucí, které jednoznačně podporují ochranu stávajícího mokřadního ekosystému a přesun projektu Světa záchranářů na jiné vhodné místo.

S ohledem na shora uvedené si Vás dovolujeme zdvořile požádat o přehodnocení Vašeho původního záměru koupě těchto pozemků a nalezení vhodnější lokality pro plánovaný projekt Světa záchranářů.

 

Zastupitelé města Lysá nad Labem:

Mgr. Martina Tužinská Synková (Cesta města)
Mgr. Karel Marek (KDU-ČSL)
Mgr. Štěpánka Vošická (KDU-ČSL)
Jan Burian (KDU-ČSL)
Matěj Kodeš (Kulturně!)
Ing. Jan Marek (Kulturně!)

Za odborníky:

Ing. Petra Málková
RNDr. Radek Lučan, Ph.D.  

 

Přílohy:       Odborná expertíza krajinné ekoložky
                        Soupis druhů živočichů
                        Hydrologický posudek

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Připojte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít informace, novinky a kauzy z Lysé nad Labem.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů: Prohlášení naleznete zde.