Město, kde žijete zdravě uprostřed zeleně

Žijeme v zeleni, ale také obklopeni prašnou zemědělskou krajinou, jejíž dopad na naše životní prostředí můžeme zmírnit. Vedle lepší péče o zeleň ve městě i jeho okolí nás však čeká i problematika pitné vody a zefektivnění odpadového hospodářství a energetické úspory. Nepodporujeme bezhlavé a nekoncepční rozšiřování města na úkor kvality života jeho obyvatel. Všechny velké stavby musejí být budovány v souladu s přírodním a kulturním bohatstvím. To vše je potřeba pro zdravé a udržitelné město.

  1. Hlavním cílem je zlepšení kvality pitné vody v městské vodovodní síti.
  2. V rámci pozemkových úprav budeme hledat pozemky vhodné pro vybudování funkčních polních cest, remízků, větrolamů a ploch k zadržování vody v krajině.
  3. Budeme aktivně spolupracovat se zemědělci a mysliveckými sdruženími.
  4. V úzké spolupráci s Povodím Labe se budeme snažit udržet vodu v krajině.
  5. Prověříme možnosti snížení kapacity propustků na horní části Doubravského potoka jako ochranu města před přívalovými povodněmi.
  6. Zavedeme systém péče o zeleň ve vnitroblocích se zapojením veřejnosti, s možností adopce těchto veřejných prostranství.
  7. Intenzivně budeme hledat místa pro výsadbu stromů a zeleně uvnitř města.
  8. Dohlédneme na posun mokřadu Žabák na východ tak, aby byla zachována jeho funkčnost a mohla být realizována stavba silničního obchvatu města. Budeme usilovat o to, aby se toto místo stalo významným krajinným prvkem a získalo tak potřebnou ochranu.

Kvalita pitné vody je jednou ze základních podmínek zdravého a spokojeného života v našem městě. Současnou koncesní smlouvu s dodavatelem pitné vody podrobíme revizi, která zhodnotí její výhodnost. Otevřeme diskusi o způsobu dodávek pitné vody a jejích zdrojích. Rádi bychom podpořili maximální využívání zachycené dešťové vody k zalévání městské zeleně.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Připojte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít informace, novinky a kauzy z Lysé nad Labem.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů: Prohlášení naleznete zde.