Ubytovny pro 2 tisíce pracovníků, nebo výrobní haly?

AKTUÁLNÍ STAV TÉTO KAUZY:
Petici proti výstavbě “ateliérů” podepsalo více než 2 600 občanů, což je cca 30 % oprávněných voličů Lysé nad Labem.
Dle Českého statistického úřadu je v Lysé nad Labem aktuálně 7 295 oprávněných voličů, z toho k volbám do zastupitelstva na podzim loňského roku (2018) dorazilo 3 608 voličů; pro doplnění uvádíme, že současný starosta Karel Otava získal v posledních komunálních volbách 1020 hlasů.
Dne 23.5.2019 zveřejnil starosta na FB Města Lysá nad Labem své vyjádření k nevydání článku opozičních zastupitelů, který se týkal plánované výstavby hal Na Mlíčníku, ve kterém uvedl (citujeme): “Město a jeho rozvoj je pro mě vším a každý, kdo mě zná, ví, že budu jeho zájmy vždy hájit, podle nejlepšího vědomí a svědomí. ING. KAREL OTAVA, STAROSTA MĚSTA“).
Doufáme tedy, že když starosta města tvrdí, že mu na městě a jeho občanech záleží, bude brát tento nezanedbatelný počet podepsaných občanů více než vážně.
Dne 31. 5. 2019, tedy až PO realizaci letákové kampaně ze strany opozice, podalo Město Lysá nad Labem jakožto účastník řízení na stavební úřad vyjádření (najdete ho v dokumentech). 19.6. se vyjádřil pan starosta na FB Města Lysá nad Labem, citujeme: “Po investorovi je dále požadováno, aby přehodnotil název projektu tak, aby lépe odpovídal proklamovanému využití, tedy např. haly, provozovny, kanceláře.” K jeho vyjádření jenom doplníme, že název projektu nemění fakt, že haly se podobají ubytovnám. Ke vyjádření pana starosty ze dne 23.6., citujeme: “Rozhodl jsem se, že na zastupitelstvu města 26. června, budu navrhovat, účinnější variantu, a to, aby na tomto území byla schválena úplná stavební uzávěra, na veškerou stavební činnost.” připravujeme naše stanovisko a detailní vysvětlení. 

Použitý zdroj: www.volby.cz a FB Města Lysá nad Labem

Vážení spoluobčané Lysé nad Labem,

dovolujeme si vás informovat o závažné situaci spojené s výstavbou 9 hal pro drobnou výrobu, řemesla a ateliéry v lokalitě Na Mlíčníku. Obáváme se, že haly jsou projektovány jako ubytovny, přičemž celková kapacita může dosáhnout až 2 tisíce osob. Chtěli jsme vás, občany Lysé nad Labem, o tomto problému informovat v článku, který měl být publikován v červnovém vydání Listů. Bohužel si ho tam po cenzurním zásahu pana starosty Otavy nepřečtete. Ačkoliv má pan starosta hájit veřejný zájem a chránit práva občanů našeho města, zdá se, že je mu bližší podpora investora a jeho zamýšlené výstavby. Jak jinak si máme vysvětlit, že i zastupitelům města brání ve svobodném vyjadřování se v městských Listech? Anebo má pan starosta obavy, že jsou naše pochybnosti o plánované výstavbě oprávněné? Vzhledem k tomu, že jsme nedostali prostor v médiu placeném z veřejných (našich) peněz, nezbývá nám jiná možnost, než vás oslovit prostřednictvím tohoto letáku.

Článek, který byl redakční radou cenzurován pro vydání v červnových Listech.

Ubytovny pro 2 tisíce sezónních pracovníků, nebo výrobní haly?

Dne 17. 4. 2019* schválila vládnoucí koalice na zasedání zastupitelstva města i přes výrazný nesouhlas opozice a přítomných občanů plánovací smlouvu na připojení vodovodu a kanalizace v lokalitě Na Mlíčníku pro areál devíti hal určených pro drobnou výrobu, řemesla a ateliéry. Odhlasování smlouvy nezabránila ani skutečnost, že pan starosta ani nikdo jiný z rady města nebyl schopen odpovědět na dotaz, o jakou konkrétní drobnou výrobu se bude jednat, ani kolik pracovních míst projekt přinese.

Předložený projekt vzbuzuje velké obavy, že se ve skutečnosti jedná o budovy s vysokým počtem garsoniér se sociálním zařízením v každé z nich; stručně řečeno je zde vysoké riziko, že budovy budou ve skutečnosti ubytovnami pro cca 2 tis. sezónních pracovníků.

Uveďme si několik skutečností souvisejících s tímto projektem. Investorem stavby je společnost KATCHER spol. s r.o., se sídlem v jednom bytě v Praze, která nemá žádné zaměstnance. Všichni majitelé firmy jsou občané Ruské federace. Developer, případně firmy a osoby z okruhu developera, například vlastnili či vlastní živnostenská oprávnění na provoz cestovní kanceláře či pohostinské činnosti, mají značné zkušenosti s výstavbou a provozem zařízení hotelového typu a několik let vydávali měsíčník Рyccкий Эмигрант (Ruský emigrant).

Již v srpnu 2016, tedy 2 měsíce po prvním nástupu současného starosty do funkce, zpracovává (současným vedením města hojně využívaná) společnost SM Architects s.r.o. z podnětu firmy KATCHER studii na využití dotčeného území. Studie uvádí, že je potřeba změnit územní plán města tak, aby v části území byla umožněna drobná výroba. Následně město mění územní plán podle doporučení studie.* Aktuálně probíhá územní řízení na povolení umístění těchto „hal“. Plánovací smlouva o napojení na vodovod a kanalizaci byla poslední pojistkou města, jak developerovi stanovit podmínky způsobu využití areálu v souladu s veřejným zájmem. Bylo možné schválení smlouvy odložit do vyjasnění všech rizik, a ne ji urychleně schválit. Místo toho vládní koalice důvěřuje nejasnému projektu této neznámé firmy.

Výstavba ubytoven přináší enormní riziko vzniku sociálních problémů. Pracovníci, zejména muži v produktivním věku, přicházející z odlišných kulturních prostředí, vytržení ze svých domovů si dlouhou chvíli a prázdnotu životů bez rodin krátí různým způsobem včetně alkoholu, rvaček apod. Projekt nejenže by nepřinesl nová pracovní místa, ale naopak nově příchozí pracovníci mohou místní o již existující místa připravit. Navíc hrozí ohromné dopravní zatížení ulice Na Mlíčníku a přilehlého okolí.

Opoziční zastupitelé ve snaze eliminovat riziko vzniku ubytoven navrhovali odložit schválení plánovací smlouvy do příštího zasedání zastupitelstva města, na které požadovali pozvat investora, aby vysvětlil svůj záměr. Dalším jejich požadavkem bylo smluvně ošetřit právní záruky, že dotčené stavby se nestanou ubytovnami. Ani jeden z návrhů nebyl přijat.

Vyzýváme vedení města, aby na zasedání zastupitelstva 26. 6. 2019 revokovalo schválení plánovací smlouvy a aktualizovalo územní plán města tak, aby nebylo možné v Lysé nad Labem stavět velkokapacitní ubytovny.

Pokud Vás uvedené skutečnosti také znepokojují, přijďte vyjádřit svůj názor na zasedání zastupitelstva dne 26. 6. 2019.

Opoziční zastupitelé za Lysá nás baví KDU-ČSL Karel Marek, Štěpánka Vošická, Jan Burian; za Kulturně Jan Marek, Petr Eliška; za Cestu města Martina Tužinská

* v původním článku zaslaném redakci byl chybně uveden datum zasedání zastupitelstva, zde již opraveno

* ÚP zatím změněn nebyl, v původním znění článku byla chybně uvedena informace, za kterou se omlouváme. V územní studii Lysá nad Labem – Na Mlíčníku 8/2017 je uvedeno: “V současné době probíhá změna územního plánu, kde je navrženo využití plochy P17c s níže uvedenými regulativy tak, jak je tomu u plochy P17a. Využití ploch drobné výroby na pozemcích, zasahujících do funkční plochy P17c, bude možné až po vydání Změny č.1 ÚP Lysá nad Labem, kde tato funkční plocha bude převedena do P17a s využitím VD – drobná výroba.”

Příliš mnoho nezodpovězených otázek

Vedení našeho města se nás snaží přesvědčit o tom, že dělá veškeré možné kroky pro to, aby bylo výstavbě ubytoven zabráněno. Dosavadní jednání našich radních (Karla Otavy, Karolíny Chudobové, Jiřího Havelky, Romany Fischerové a Josefa Kolmana) však místo uklidnění situace přináší jen další otázky.

  • Proč se občané Lysé nad Labem o záměru investora na výstavbu 9 hal dozvěděli až v dubnu 2019, když představitelé našeho města o tomto záměru nejspíše vědí již od srpna 2016, kdy byl vypracován první návrh Územní studie na využití části průmyslové zóny v lokalitě Na Mlíčníku?
  • Proč musela být plánovací smlouva na výstavbu vodovodu a kanalizace s investorem KATCHER spol. s r. o. uzavřena urychleně na zastupitelstvu města dne 17. 4. 2019, když řízení o vydání územního rozhodnutí běží již od 25. 9. 2017? Proč uzavření plánovací smlouvy nemohlo být odloženo na další (červnové) zastupitelstvo a plánovací smlouva dopracována tak, aby byly lépe chráněny zájmy Lysé n. L. a jejích občanů?
  • Proč Město Lysá nad Labem jako účastník územního řízení, jehož úkolem je jednat v zájmu svých obyvatel, v průběhu řízení vydalo buď souhlas se záměrem investora anebo se vůbec nevyjádřilo? Proč jsou dvoupatrové haly navržené ve výkresech tak, že se na patře nachází 15 ateliérů o výměře 19 m2, kde každý ateliér má jednu místnost a dále koupelnu se sprchou, WC a umyvadlem, když zástupce investora stejně jako vedení naší radnice tvrdí, že ubytovny Na Mlíčníku postaveny nebudou?
  • Proč radní přišli s návrhem na zřízení stavební uzávěry, která dle jejich vyjádření “znemožní” realizovat v této oblasti záměr, který by odpovídal využití zamýšlené budovy jako ubytovny”, až v dubnu 2019?

Stavební uzávěra na ubytovny problém neřeší

  • Stavební uzávěra na ubytovny má význam pouze v případě, že investor má v úmyslu ubytovnu postavit legálně, tzn. že v žádostech a v projektové dokumentaci je výslovně uvedeno, že záměrem je výstavba ubytovacího zařízení; ubytovací zařízení na základě rozhodnutí/povolení bude následně postaveno a zkolaudováno. Provoz takového zařízení pak musí splnit řadu zákonem daných povinností a podléhá kontrolám úřadů. Oproti tomu nelegálně provozovaná ubytovna se povinnostmi danými zákonem neřídí a i kontroly lze v takovém zařízení provádět velice složitě.
  • Vedle ubytovacích zařízení považujeme za rizikové také umožnění výstavby ateliérů a studií. Ateliéry a studia jsou sice nebytovými prostorami, nicméně občanský zákoník umožňuje, aby se v nich bydlelo. Je všeobecně známo, že ateliéry a studia se již řadu let staví tam, kde je územním či regulačním plánem zakázána či omezena výstavba bytů, a že se v nich následně bydlí. A projekt firmy KATCHER spol. s r.o. je koncipován jako haly pro drobnou výrobu, řemesla a ateliéry. Jak tedy zabráníme tomu, aby v ateliérech Na Mlíčníku jejich nájemci (uživatelé) nebydleli či nepřespávali? Odpovídáme za vás: Nijak.

Co můžete učinit?

Pokud projekt společnosti KATCHER spol. s r.o. také vidíte jako rizikový pro naše město, pojďme se pokusit mu společně zabránit a přijďte na jednání zastupitelstva ve středu 26. 6. od 17 hodin.

Nechceme být lhostejní k tomu, co se okolo nás děje. Pokud to i vy vnímáte podobně, podpořte nás v naší snaze. Spojme se a usilujme společně o to, aby se nám v Lysé žilo lépe. Děkujeme za jakoukoliv vaši podporu.

Opoziční zastupitelé: Karel Marek, Štěpánka Vošická, Jan Burian (všichni za Lysá nás baví KDU-ČSL), Jan Marek, Petr Eliška (oba za Kulturně) a Martina Synková Tužinská (za Cestu města)

Poznámka: Další informace ohledně tohoto tématu naleznete na www stránkách https://namlicniku.cz/

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Připojte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít informace, novinky a kauzy z Lysé nad Labem.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů: Prohlášení naleznete zde.