Jak sladit ochranu vodních zdrojů s rozvojem města?

V poslední době se na nás začali obracet obyvatelé Lysé se svými obavami o využití městských pozemků na okraji města vlevo od silnice na Stratov, kde se rozkládá na první pohled nenápadná oblast, která však je při bližším pohledu pravděpodobně velmi cenná. Jedná se o místo, kde se opakovaně na jaře shromažďuje hodně vody a celoročně je zde i díky proláklině mezi silnicí a svahem značné vlhko. Podle biologů a dalších odborníků se jedná o mokřad. Rostou tu stromy, rákosí a křoviny, a to vše vytváří vhodné podmínky pro život mnoha druhů zvířat i rostlin. Rozmnožili se zde obojživelníci a ti přitáhli pozornost vzácných druhů ptáků, jako jsou čápi, volavky či jeřábi popelaví. Mnoho ptáků si tu začalo stavět hnízda a vyvádět mladé. Několik z nich patří mezi ohrožené druhy. Z rostlin určitě stojí za zmínku výrazný výskyt kostivalu lékařského (léčivá bylina). Mnoho lidí na toto místo, pro které se vžívá název Žabák, začalo docházet pozorovat vzácné ptáky. Také vznikla facebooková stránka Žabák – Mokřad Lysá nad Labem, kde se lidé o zajímavosti tohoto místa dělí s ostatními, najdete zde třeba video Dana Drahotského, které tuto lokalitu přibližuje.


V územním plánu je teď tímto místem veden biokoridor, tedy přírodní pás, který spojuje stanoviště živočichů nebo rostlin a umožňuje přesun organismů mezi těmito stanovišti. Sem také směřovala náhradní výsadba dřevin, kterou je město povinno ve stanovených případech dělat a zároveň k tomu nemá dostatek vhodných pozemků. Do části území také zasahuje ochranné vodní pásmo. V současné době má pozemky, o kterých je řeč, ve svém vlastnictví naše město, což se jeví jako ideální stav umožňující mu realizovat potřebné kroky k zachování mokřadu a biologické rozmanitosti.

Co je důležité vědět o záměru vedení města s touto oblastí?

Na návrh Rady města byl odsouhlasen návrh pozemky o celkové výměře 88 023 m2 prodat za 1 Kč Středočeskému kraji. Důvodem je návrh realizace projektu Svět záchranářů, výcvikového areálu, který má sloužit výuce dětí a dospělých. Jedná se o záměr a investici Středočeského kraje. Samotný projekt se zdá být smysluplný, mimo jiné protože může přiblížit zejména dětem a dospívajícím práci našich záchranných složek zábavnou formou. I zástupci LNS považují samotnou myšlenku Světa záchranářů za přínosnou, ovšem je nutné klást si otázku, na jakém místě a jakým způsobem by měl být takový záměr uskutečněn.

Zástupci LNS na jednání zastupitelstva navrhli, aby bylo jednání o smlouvě o prodeji odloženo a toto téma předáno k vyjádření městské komisi pro životní prostředí, která s ním zatím vůbec nebyla seznámena. Na význam lokality totiž poukázaly i místní myslivecké a rybářské spolky (zástupci LNS se ale o jejich výhradách dozvěděli až během jednání zastupitelstva). Koalice však svojí většinou hlasů tento návrh zamítla. Podle předkladatelů není na katastrálním území Lysé žádný jiný pozemek ve vlastnictví města, který by byl k danému účelu vhodný. Členům LNS se alespoň podařilo s ostatními zastupiteli vyjednat do kupní smlouvy pro kraj přísnější termíny, v kterých musí být projekt povolen a následně realizován. Pokud termíny nebudou dodrženy, musí kraj pozemky městu vrátit. Několik členů LNS následně pro smlouvu zvedlo ruku s tím, že soulad projektu s významem území bude ještě důkladně prozkoumán a hodnocen příslušnými institucemi, až bude kraj zajišťovat stavební povolení.

Jak může výstavba Světa záchranářů ovlivnit toto území?

Při výstavbě bude nutné pozemek odvodnit a zajistit proti nestabilitě podloží, tím se stavba prodraží a výrazně negativně ovlivní okolí dotčeného území. To může narušit hydrologické poměry okolí, např. nedalekých rybníků Okrouhlík a Holaňák. V současné době je v katastru nemovitostí město stále vedeno jako vlastník těchto pozemků, proto se domníváme, že smlouva ještě nebyla podepsána a vzniká tak prostor pro pečlivé posouzení této lokality a jejího významu. Proto chceme, aby město nechalo detailněji prozkoumat tuto oblast zejména z hlediska přínosu pro zadržování vody v krajině. Je rovněž nutné seznámit se blíže s projektem Světa záchranářů a zjistit, jaký vliv by jeho realizace měla na danou lokalitu. Proto chceme o umístění Světa záchranářů jednat se zástupci kraje a upozornit je na význam lokality. Pokud by tento projekt negativně zasáhl do významné plochy daného území, je na místě odmítnout toto jeho umístění. V době, kdy se za nemalé peníze mokřady obnovují a vytvářejí, si nemůžeme dovolit zničit oblast, která má velký potenciál pro zadržování vody v krajině a udržování chladnějšího klimatu v blízkém okolí.

Jak využít tuto jedinečnou oblast?

Toto významné místo nechceme uzavřít, naopak bychom rádi oblast v rozumné míře zpřístupnili lidem. Mohl by zde vzniknout přírodní park, protože v okolí města schází pěšky dostupná výletní místa se stromy, vodou a přírodními zajímavostmi. Lze vybudovat několik pozorovacích stanovišť, která umožní sledovat rozmanitost přírody, na které budou upozorňovat informační panely na naučné stezce. Místo může sloužit výuce dětí i rozšiřování vzdělání dospělých. Jde o to hledat cesty umožňující soužití lidí s přírodou.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Připojte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít informace, novinky a kauzy z Lysé nad Labem.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů: Prohlášení naleznete zde.