Fruta

AKTUÁLNÍ STAV

Jedním z bodů letošního říjnového zastupitelstva byl návrh H. Fajmona (ODS) s několika variantami, jak naložit s pozemkem v areálu bývalé Fruty. Pozemek s rozlohou přes 8000 m2 je poslední ucelenou volnou plochou v centru města v majetku Lysé nad Labem. Letos vypršela smlouva mezi městem a společností MS Development s.r.o. o využití těchto pozemků pro jejich developerský záměr. Na radě a zastupitelstvu nyní je rozhodnout, jak s ním nakládat dále. Na zastupitelstvu jsme žádali nejen o větší prostor pro zastupitele k diskuzi o tomto tématu, ale také o zjištění názoru širší veřejnosti, např. anketou. Zastupitelstvo schválilo uspořádá níankety a to, že se sejde v listopadu na pracovní schůzce, kde v širší diskusi jednotlivé možnosti rozvoje daného území. Setkání na toto téma však nebylo svoláno. Anketa byla zveřejněna v prosincových Listech a také na webových stránkách města. Bez bližšího projednání mezi všemi zastupiteli a bez poznání názorů občanů zastupitel Fajmon (ODS) navrhl na prosincovém zastupitelstvu vytvoření bytového družstva Jedlička pro využití části pozemku p.č. 3758/1 v lokalitě bývalé Fruty. Není to předčasné? Vždyť teprve vyhlásili anketu pro veřejnost. Názor občanů je nezajímá? Je již předem rozhodnuto?

Historie území

Historie území Historie území bývalé Fruty se začala psát po skončení třicetileté války. Tehdejší majitel panství Jan Špork získal několik gruntů naproti současné radnici a přesunul sem tehdy patrně zpustlý panský hospodářský dvůr. Tento dvůr stával původně na Čeřeni, tedy zhruba v místech dnešní jídelny Scolarest a Veleslavínovy ulice. Jeho součástí byl i tehdy nezbytný pivovar. Nový pivovar byl zprovozněn patrně již v polovině 50. let 17. století jihovýchodním směrem za nově budovaným panským dvorem. Jeho základem byl vydatný pramen vody, který byl na přelomu 19. a 20. století využit ke zřízení prvního lyského vodovodu. Vodovod vedl z pivovaru přes Husovo náměstí na zámek. V pivovaru byl také zřízen první zdroj elektřiny, který své přebytky dodával do městské sítě. Pivovar byl až do 20. století vrchnostenským provozem. Zásoboval většinu hospod na celém lyském panství. Jeho přímým provozovatelem byl obvykle sládek, který ho měl v pachtu od vrchnosti a zodpovídal tak za výrobu. Když v roce 1862 pivovar vyhořel, převzal ho nejprve podnikatel Salis a v roce 1898 Jan Slunéčko, původem z Neustupova, švagr MUDr. Rudolfa Jedličky. S jeho jménem je spojeno i nejznámější období pivovaru. Po první světové válce získal pivovar do osobního vlastnictví. V roce 1932 začal s přidruženou výrobou sodovky Lysanka. V l. 1918–1919 vykonával dokonce funkci vládního komisaře, který řídil město za zemřelého starostu a suspendované zastupitelstvo. Z jeho jména tedy vzniklo současné pojmenování Slunéčkova či Slunéčková zahrada, které se váže k nejjižnější části území tzv. Fruty. Změny roku 1948 znamenaly konec lyského pivovaru. Objekty převzala Středočeská Fruta, národní podnik a zřídila zde zelárnu. Výroba se postupně rozšiřovala a areál byl zvelebován do podoby moderního provozu. Základním sortimentem zůstávalo zelí a okurky, původně oboje kvašené, od 70. let 20. století pak zpracovávané na nové sterilizační lince. Postupně se přidala výroba zeleninových směsí, třešňových a višňových kompotů. Provoz též vypomáhal se zpracováním jahod a meruněk pro nymburský závod. Ačkoliv již začátkem 80. let byl zvažován útlum, byla Fruta v provozu až do začátku 90. let 20. století. Definitivní tečku za jejím provozem znamenaly restituce majetku z počátku 90. let 20. století. O objekt se přihlásil dědic Jana Slunéčka Ing. Michael Meixner a provoz byl k 31. 10. 1991 uzavřen.

Krátká historie prodeje pozemků 1997–2021

V roce 1997 získalo město do svého vlastnictví pozemky v bývalé Frutě (přes 10 tis. m2 za 6,5 mil. Kč). Město areál deset let využívalo jako sběrný dvůr. V roce 2007 proběhla anketa mezi obyvateli města s cílem definovat priority při zástavbě tohoto území. Vzešel z ní jasný požadavek, aby byla s bytovou výstavbou postavena také občanská vybavenost: společenský sál pro 400 návštěvníků, bazén pro veřejnost, pošta, hotel. V červnu 2007 byl všemi čtrnácti přítomnými zastupiteli schválen záměr na prodej pozemků za účelem zástavby bývalého areálu Fruty, kde jako jednu z podmínek prodeje město požadovalo zajištění výstavby všeho výše zmíněného. Z dnešních zastupitelů hlasovali pro: J. Havelka, K. Otava, P. Gregor, J. Kolman, J. Kořínek, omluven z jednání byl H. Fajmon. Nabídku podaly pouze dvě společnosti – vítězná MS Development s.r.o. a MK Trading. Dle zápisu ze zastupitelstva se zdá, že pro MS Development s.r.o. nepanovala shoda, hlasovalo pro ni jen osm zastupitelů. Byla připravena smlouva, kterou v červnu 2008 schválilo zastupitelstvo jedenácti hlasy (vč. p. Fajmona, Havelky, Kolmana a Otavy). Citujeme z článku J. Havelky v Listech 2/2008: „Ve své nabídce se (MS development) zavázala realizovat stavbu všech výše uvedených staveb, které si občané v dané lokalitě přáli. V rozhodování zastupitelstva města hrál významnou roli zejména způsob zajištění financování celého projektu a jeho životaschopnost. Z těchto důvodů byla vybrána výše uvedená firma, která dle názoru většiny zastupitelů předložila důvěryhodný projekt spočívající na reálných ekonomických základech, které zaručují budoucí bezproblémovou výstavbu a chod celého areálu. Předpokládané ukončení výstavby je konec roku 2010.“ Zázrak se nestal a občanská vybavenost nestojí dodnes. Pro dokreslení celé situace uveďme, že firma městské pozemky měla pouze v pronájmu do 6/2021 s ročním nájmem 154 000Kč, a teprve až na nich vybuduje domy, je měla odkoupit za méně jak kupní cenu 1,1 tis. Kč/m2 (v roce 2008) až 1,4 tis. Kč/m2 (v roce 2018). Tato nízká kupní cena byla zdůvodněna údajným závazkem vybudování občanské vybavenosti.

Projekt Slunéčkova zahrada

Právní rozbor uzavřené smlouvy se společností MS development s.r.o.

Z důvodu pochybnosti o výstavbě občanské vybavenosti v areálu bývalé Fruty byl na podět finančního výboru zastupitelstva města zpracován advokátem Mgr. Štěpánem Řihákem právní rozbor uzavřené smlouvy. Výsledek tohoto právní rozboru byl projednán 18. 11. 2015 na zastupitelstvu města a odpověděl na klíčové otázky takto:

 1. Má společnost MS development s.r.o. povinnost postavit občanskou vybavenost?
  Developer má právo rozhodnout se, zda stavbu provede či nikoliv. V případě, že se rozhodne stavbu provést, je povinen řídit se principy obsaženými v nabídce ze dne 14. 11. 2007, tedy je povinen postavit občanskou vybavenost.
 2.  Může město uplatnit sankci a v jaké výši, pokud občanská vybavenost nebude nevybudována?
  Smlouva nedává městu právo uplatnit vůči developerovi sankci případě, že občanskou vybavenost nevybuduje.
 3. Jsou definované etapy výstavby závazné?
  Podle názoru zpracovatele rozboru je pro developera závazná časová posloupnost jednotlivých etap uvedených v nabídce.
  Právní rozbor potvrdil, že dle smlouvy developer neměl povinnost stavět občanskou vybavenost, smlouva neobsahovala sankce za její nepostavení a byla porušena etapizace, protože občanská vybavenost byla definována jako I. etapa, tedy měla se stavět mezi prvními stavbami. Tedy bez výstavby občanské vybavenosti není možné pokračovat ve výstavbě bytů.

Projekt Slunéčkova zahrada

(vítězná nabídka firmy MS Development s.r.o.)

FRUTA – etapa I.1 – OBČANSKÁ VYBAVENOST (městské pozemky)

 • plavecký bazén – 25m s tobogánem, kapacita 50 návštěvníků
 • pošta – kapacita 225 m2 netto
 • obchody a provozovny – kapacita 375 m2 netto
 • víceúčelová hala – kapacita 400 návštěvníků (plesy, kulturní akce, rekreační a výkonnostní sport)
 • pasáž – další odbytová místa kavárny, foyer víceúčelové haly – kapacita 400 návštěvníků
 • kavárna a restaurace – pro pasáž i hotel, kapacita 140 míst
 • hotel – kapacita 40 pokojů
 • kryté parkoviště – 110 míst

FRUTA – etapa I.2 – BYTOVÉ DOMY (městské pozemky)

 • 147 bytů v bytových domech na prodej (průměrná velikost bytu 68 m2)
 •  213 krytých parkovacích stání

Slunéčkova zahrada* – etapa II. – BYTOVÉ DOMY (soukromé pozemky) *název projektu je dle bývalého majitele pozemků

 • 121 bytů v bytových domech na prodej (průměrná velikost bytu 71 m2)
 • 207 krytých parkovacích stání

JEDNOTA – etapa III. – BYTOVÉ DOMY (soukromé pozemky)

 • 13 bytů v bytových domech na prodej, průměrná velikost bytu 97 m2 – mezonetové byty jako alternativa pro bydlení v rodinném domě
 •  27 krytých parkovacích stání

Jak to vidí Lysá nás spojuje?

Rozhodně pozemky neprodávat. Navrhujeme využít tento pozemek mimo jiné pro výstavbu nových městských bytů a zdvojnásobit tak městský bytový fond v Lysé. Dále je možné pozemek využít pro výstavbu moderního domu s pečovatelskou službou včetně ordinací pro lékaře, či pro jednání se Středočeským krajem o výstavbě nového Domova pro seniory. Jedná se o poslední městský pozemek v centru, kde se dá v budoucnu realizovat občanská vybavenost, která v našem městě tak chybí. Pro tento účel je nutné uchovat část pozemku jako rezervu. Tento mimořádně vhodně umístěný pozemek bychom zkrátka měli využít ve prospěch města a jeho občanů, ne developerů.

Jak je v celé kauze Slunéčkovy zahrady zapojen Karel Marek?

„V roce 2015 jsem se jako člen finančního výboru zajímal o to, proč nic z toho, co pan Havelka jako tehdejší starosta sliboval, nebylo zatím realizováno. Detailně jsem si prostudoval smlouvu a došel jsem k zjištění, že smlouva neobsahuje pro firmu MS development s.r.o. povinnost občanskou vybavenost postavit a ani sankce, pokud ji nevybuduje. Toto zjištění potvrdil i právní rozbor smlouvy zadaný městem, který jsem na základě svých zjištění inicioval. Díky tomu se podařilo na městských pozemcích zastavit výstavbu dalších bytových domů bez občanské vybavenosti a již zastavěné pozemky o rozloze cca 2 tis. m2 odprodat firmě za zvýšenou cenu. Díky tomu dnes můžeme znova rozhodnout o využití 8 tis. m2 v centru města.“ Karel Marek

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Připojte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít informace, novinky a kauzy z Lysé nad Labem.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů: Prohlášení naleznete zde.