Co nás čeká na zastupitelstvu 15. 9.?

Dnes se koná zastupitelstvo a pozor, nezapomeňte, začíná již v 15 hodin a bude na výstavišti. 

Co z programu stojí za zmínku? Celý program naleznete zde: PROGRAM


Bod číslo 3: Informativní zprávy od zastupitelů Mgr. Jířiho Havelky a Mgr. Karla Marka

Karel Marek si připravil informace z Komise majetku Středočeského kraje, které předsedá:

 • V pátek 3. 9. zasedala Komise majetku Středočeského kraje. Na programu bylo 35 bodů. Jedním z nich byl odkup pozemků pod budoucím obchvatem Lysé nad Labem. Jde o pozemky, které město již dříve vykoupilo za částku 250,- Kč za m2.
 • Středočeský kraj pozemky pro liniové stavby vykupuje za osminásobek ceny odhadu pro ornou půdu a 1,5 násobek odhadní ceny pro stavební parcely.
 • Abychom jednali jako správní hospodáři nechali jsme si zpracovat odhad a ten stanovil cenu orné půdy na 34,- Kč/m2. Osmi násobek je 272,- Kč/m2.
 • Komise doporučila, aby kraj odkoupil od města přes 90 ha (90,417 m2) za 250,-Kč/m2 , tedy 22,6 mil. Kč (22 604 250 Kč).

Další postup:

1)      Město Lysá nad Labem:

 • Zastupitelstvo města schválí věcný záměr prodeje příslušných městských pozemků Středočeskému kraji – dne 15.9.
 • Zastupitelstvo města prodej příslušných městských pozemků Středočeskému kraji – říjen

2)      Středočeský kraj

 • Komise majetku doporučí výkup pozemků a cenu – stalo se 3.9.
 • Rada kraje doporučí výkup pozemků – říjen
 • Zastupitelstvo kraje schválí výkup příslušných pozemků – říjen

Bod číslo 7: Návrh změny Jednacího řádu Zastupitelstva města

Na středeční zastupitelstvo je předložen návrh změny Jednacího řádu Zastupitelstva města. Mezi nejvýraznější změny patří:

 1. Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však 1x za 3 měsíce. Dle původního jednacího řádu se zastupitelé scházeli nejméně 3x za pololetí.
 2. Příspěvek v rozpravě může trvat nejvýše 2 minuty. Vznese-li diskutující adresný a přesně formulovaný dotaz k projednávanému bodu, po ukončení jeho diskusního příspěvku na něj předkladatel nebo jím určená osoba odpoví. Neumožní-li to povaha dotazu, odpoví předkladatel písemně nejpozději do 30 dnů. Příspěvek v rozpravě byl dříve omezen na 5 minut, i když to jednací řád nedefinuje. Toto omezení bylo vždy schváleno koalicí před zahájením zastupitelstva.
 3. Každý diskutující může vystoupit nejvýše dvakrát k témuž projednávanému bodu jednání. V aktuálním jednacím řádu není počet vystoupení omezen.
 4. Změna je také navržena v § 10 věnovaném interpelacím/dotazům občanů města. Interpelace je omezena na 3 minuty, odpověď na 5 minut a doplňující otázka na 2 minuty. Písemně lze případně odpovědět nejpozději do 30 dnů.

Bod číslo 8: Zápis č. 2 z Kontrolního výboru ze dne 03.06.2021

Zvyklost a politická kultura je, že opozici náleží post předsedy kontrolního výboru. V Lysé koalice kontroluje sebe samu a kontrolní výbor je veden zastupitelem KSČM. Jak asi tak kontrola vypadá?


Bod číslo 25: Revokace usnesení č. 173 v bodě II. ze dne 16.12.2020

Vedení asi nechce, aby Karel Marek pracoval pro město, a chtějí zrušit to, co si sami vymysleli. V důvodové správě se uvádí, že o to požádal sám Karel Marek, což je samozřejmě lež. Nežádal a i bez pověření, bude pro město na kraji pracovat dál. Pro Karla jsou důležité vaše hlasy a důvěra, kterou jste mu v krajských volbách dali. Požehnání vedení města nepotřebuje. 

Dosavadní rozhodnutí: Usnesení č. 173 ze dne 16.12.2020 Zastupitelstvo města

I. pověřuje zastupitele Mgr. Jiřího Havelku jednáním ve věci: “II. a III. etapa obchvatu”, “Lávka pro pěší a cyklisty přes Hrabalův most”, “Polabská cyklostezka” a “Přístaviště pro rekreační plavidla”,

II. pověřuje zastupitele Mgr. Karla Marka jednáním ve věci odkupu pozemků vykoupených městem pro II. etapu obchvatu se Středočeským krajem a ve věci jednání o výstavbě nového Domova pro seniory v Lysé nad Labem”,

III. žádá zastupitele Mgr. Jiřího Havelku a Mgr. Karla Marka o pravidelné podávání zpráv o stavu jednání zastupitelstvu města.


Bod číslo 40: Návrh na další využití městských pozemků v areálu FRUTY 

ODS navrhuje prodat pozemky novému developerovi. ODS ve vedení města (2007, starosta Havelka) nedokázala smlouvou zabezpečit pro město občanskou vybavenost v bývalém areálu FRUTY. Máme audit této smlouvy, který jasně říká, že smlouva poškozuje město a developer tuto občanskou vybavenost postavit může i nemusí. Developer se sice smluvně zavázal k výstavbě bytů a občanské vybavenosti, ale v této smlouvě, kterou podepsal právník a zároveň starosta Jiří Havelka, chybí sankce za nedodržení podmínek veřejného záměru. Po uplynutí smlouvy s městem vrátil část pozemků městu a tím pro něj akce skončila. Na toto zastupitelstvo přichází návrh na odprodej dalšímu investorovi, který si tam může postavit, co chce (v souladu s územním plánem). Jedná se o poslední velký strategický městský pozemek, o jehož využití by se měla vést podrobná debata mezi občany města, politickými subjekty, zastupiteli, odborníky, případně by měla být zpracována urbanistická studie. Místo toho ODS navrhuje rychle prodat a inkasovat peníze. Jako by jim jedna špatná zkušenost nestačila. No není se čemu mu divit. Vedení města nás extrémně zadlužilo 300 mil. úvěrem, který pravděpodobně ani nebude stačit. 

V této chvíli neexistuje koncepce pro využití areálu a v době, kdy město má nedostatek vlastních pozemků, není hospodárné se jich jen tak zbavovat. 

Připomeňme si původní záměr ze dne 31. 7. 2007:

Město Lysá nad Labem vyhlašuje záměr na prodej pozemků za účelem zástavby bývalého areálu Fruty

V objektech bude zajištěna následující občanská vybavenost:

 • Víceúčelový kulturní sál s plesovou kapacitou 400 sedících osob
 • Podzemní parkovací plochy včetně 60 míst určených pro veřejné parkování
 • Prostor pro umístění pošty
 • Bytová výstavba
 • Ubytovací zařízení hotelového typu s kapacitou min. 80 lůžek
 • Výstavba bazénu 4×25 m s příslušenstvím a jeho provozování

Vybíráme z právního rozboru smlouvy města s investorem, celý audit naleznete zde: Právní rozbor

Závěr č.2

Nutnost výstavby občanské vybavenosti je zajištěna tím, že se Budoucí kupující zavázal v případě realizace projektu postupovat v souladu s nabídkou ze dne 14. 11. 2007. V případě porušení této své povinnosti Budoucího kupujícího má Město Lysá nad Labem právo po předchozím písemném upozornění Budoucího kupujícího od Předmětné smlouvy odstoupit a rovněž požadovat vrácení vzájemného plnění poskytnutého mezi stranami na základě Předmětné smlouvy a požadovat náhradu škody způsobené porušením smluvních povinností Budoucího kupujícího.

Závěr č. 4

Na základě Předmětné smlouvy nelze na Budoucím kupujícím právně vynutit, aby zažádal o prodej pozemků až po dokončení občanské vybavenosti.


Bod číslo 42: SKATEPARK Lysá nad Labem – návrh na realizaci. Celý návrh najdete zde: Důvodová zprávaPodmínky KSÚS

Skatepark byl kvůli výstavbě nové sportovní haly zrušen a bez náhrady zcela demontován. Vzhledem k faktu, že se tento sport velice rychle rozvíjí, doporučujeme tento typ sportoviště v Lysé nad Labem udržet. Polovinu uživatelů skateparku tvoří mládež ve věku 13-16 let, několik dětí ve věku 5-10 let, zbytek pak dospělí lidé. Mnozí trénují i přes nepříznivé počasí, např. na různé soutěže. Se zástupci skate komunity, konkrétně s panem Radimem Tomanem, jsme hledali možné řešení a hlavně pozemky vhodné pro výstavbu nového skateparku. Jako ideální bylo nalezeno místo pod mostem Bohumila Hrabala (přes Labe, ev.č. 272-006). Jedná se o část pozemku par.č. 323/5 v k.ú. Litol, který je však v majetku Středočeského kraje, a který je svěřený k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje (KSÚS).

Proto jsme s KSÚS následně jednali o možnosti pronájmu části pozemku par. č. 323/5 v k.ú. Litol za účelem vybudování skateparku. KSÚS souhlasila s vybudováním skateparku za určitých podmínek, které přikládám v příloze tohoto návrhu. Cílem předloženého návrhu je vybudování skateparku pro občany různých věkových kategorií. Oslovili jsme také provozovatele volnočasového areálu Pod mostem, zda by měli zájem provozovat skatepark jako součást areálu Pod mostem. Pan Karel Nádeníček jako zástupce areálu projevil zájem a souhlasil.

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Připojte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít informace, novinky a kauzy z Lysé nad Labem.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů: Prohlášení naleznete zde.